<<
>>

А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с.. 2002

Структура посібника дає можливість сформувати теоретичні знання і прак­тичні навички кількісної оцінки економічних явищ і процесів, що відбуваються у фінансовій системі, у нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками. Наведено типові задачі та способи їх розв'язання. Подано структурно-логічні схеми, що полегшують сприйняття матеріалу. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, техніку­мів, а також фінансистів-практиків.

<< | >>
Частина І ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ
Розділ 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
Розділ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Розділ З. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ
Розділ 4. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Розділ 5. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ВАРІАЦІЯ
Розділ 6. РЯДИ ДИНАМІКИ
Розділ 7. ІНДЕКСИ
Розділ 8. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД
Розділ 9. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ
Частина II ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА
Розділ 10. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
Розділ 11. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Розділ 12. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ
Розділ 13. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ
Розділ 14. СТАТИСТИКА ОЩАДНОЇ СПРАВИ
Розділ 15. СТАТИСТИКА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 16. СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 17. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с. - 2011 год
  2. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  3. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  4. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с. - 2003 год
  5. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год