<<

Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с.. 2002

Зараз в Україні в системі управління фінансів відбуваються суттєві зміни. Удосконалення системи збору, обробки та аналізу даних потребують кваліфікованих кадрів, які можуть використовувати методи статистичного аналізу. За допомогою цього навчального посібника студенти мають змогу краще опанувати теоретичний матеріал, оволодіти методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творчо використовувати дані фінансового стану окремих підприємств і на макрорівні, робити на їх основі узагальнення і висновки, приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери. Розділи навчального посібника охоплюють практично всі статистичні сфери фінансової статистики. Теми включають предмет, метод, задачі і систему показників фінансової статистики, статистичне вивчення формування державного бюджету, структуру і взаємозв’язки сектору загального державного управління, статистику грошового обігу, загальну методологію прогнозування державних фінансових операцій, статистику фондового ринку, статистику фінансів підприємств, статистичний аналіз прибутку підприємств, статистичні показники кредиту, статистику страхового ринку, статистичний аналіз платіжного балансу, вищі фінансові розрахунки. Розрахований на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, працівників органів державної статистики. Буде корисний працівникам державних установ, банків, підприємницьких структур і маркетингових служб, викладачам та аспірантам економічних вузів.

<< |
1.ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
2.СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
3.СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ
4.СТАТИСТИКА КРЕДИТУ
5.СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ
6. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
7. СТАТИСТИКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
8. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ
9.СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
10. СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ
11.СКЛАДНІ ВІДСОТКИ
12. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
13. ФІНАНСОВІ РЕНТИ
14. ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с. - 2011 год
  2. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  3. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  4. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с. - 2003 год
  5. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с. - 2002 год