>>

Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретич­ними знаннями курсу «Фінансова статистика», так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об'єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно- логічні схеми, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

| >>
МОДУЛЬ І.
TEMA 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики
TEMA 2. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
TEMA 3. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ
TEMA 4. СТАТИСТИКИ ГРОШОВОГО ОБІГУ
Модуль 2
TEMA 5. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
TEMA 6. СТАТИСТИКА ОЩАДНОЇ СПРАВИ
TEMA 7. СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ
TEMA 8. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  2. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  3. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с. - 2003 год
  4. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год
  5. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с. - 2002 год