<<
>>

Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Розділи навчального посібника охоплюють майже всі сфери фінансової статистики, а теми включають: предмет, метод, завдання і систему показни­ків фінансової статистики; статистичне вивчення формування державного бюджету; структуру і взаємозв'язки сектора загального державного управ­ління; статистику грошового обігу; загальну методологію прогнозування державних фінансових операцій; статистику фондового ринку; статистику фінансів підприємств; статистичний аналіз прибутку підприємств; статисти­чні показники кредиту; статистику страхового ринку; статистичний аналіз платіжного балансу; фінансові розрахунки. Розрахований на студентів, що навчаються за програмою підготовки ба­калаврів з економіки, слухачів, що набувають другу економічну освіту, слу­хачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службо­вців, працівників органів державної статистики. Стане у пригоді праців­никам державних установ, банків, підприємницьких структур і маркетингових служб, викладачам та аспірантам економічних вузів.

<< | >>
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ
Тема 2. Статистика державного бюджету
3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с. - 2011 год
  2. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  3. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  4. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год
  5. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с. - 2002 год