<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента — основний засіб оволодіння навчаль­ним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи студента над дисципліною «Фінансова статистика» визначається навчальною програмою дисципліни, мето­дичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Навчальний матеріал по даній дисципліні, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним ма­теріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота по дисципліні «Фінансова статистика» передба­чає виконання роботи у вигляді індивідуальних розрахункових задач по варіантам, а також використання статистичного щорічника.

Методичні матеріали по виконанню завдань самостійної роботи по­будовані таким чином, що дають можливість для проведення самоконт­ролю з боку студента. Це дозволяє останньому закріпити отримані на лекціях теоретичні знання та проявити вміння застосовувати різнома­нітні статистичні методи та прийоми для практичного дослідження со­ціально-економічних явищ у сфері фінансів на макро- і мікрорівнях, а також розвивати аналітичне мислення при написанні висновків.

Методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи

Самостійна робота по дисципліні «Фінансова статистика» передба­чає виконання розрахунково — аналітичних завдань по семи темам з використанням таблиці індивідуальних кодів, в якій містяться варіан­ти цифрових даних, необхідних для рішення задач.

* При рішенні практичних задач цифри, виділені «жирним» шрифтом, повинні бути замінені відповідними цифровими даними з таблиці індивідуальних кодів.

Задачі необхідно розв'язувати з короткими поясненнями, достатні­ми для розуміння ходу рішень, оцінки результативного показника.

Рішення практичних задач в формі самостійної роботи студента має показати володіння методикою проведення статистичного ана­лізу, вміння здійснювати розрахунки впливу окремих факторів на результати діяльності, а також робити обґрунтовані об'єктивні вис­новки.

Тема 1. Статистика державного бюджету

Задача 1.1. Маємо умовні дані доходів державного бюджету та ва­лової доданої вартості за 12 місяців:

Місяць Валова додана вартість, млрд. грн.,

X

Доходи державного, бюджету, млрд. грн., У X •У X1 Ух (X - х )2 (У - У )2
Січень 5.2 2.1
Лютий 5.1 2.2
Березень 4.7 2.3
Квітень 5.6 2.4
Травень 5.8 2.6
Червень 6.3 2.3
Липень 6.9 2.5
Серпень 7.1 2.2
Вересень 6.9 2.7
Жовтень 5.5 2.8
Листопад 9.1 3.2
Грудень 8.7 2.9
Всього

Визначити:

1) залежність доходів державного бюджету від валової доданої ва­ртості за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції;

2) оцінити щільність зв'язку.

Задача 1.2. Дослідити структуру та динаміку зведеного бюджету відповідної області за останні 5 років, використовуючи відносні вели­чини структури та характеристики динамічних рядів. Визначити:

1) абсолютний приріст;

2) темп росту;

3) темп приросту;

4) абсолютне значення 1 % приросту;

5) середньорічний абсолютний приріст;

6) середньорічний темп росту.

Тема 2. Статистика кредиту

Задача 2.1. Маємо наступні дані кредитування банками області двох промислових підприємств за 2 роки:

Підприємства Одноденний оборот з погашення, млн. грн. Середні залишки кредитів, млн. грн.
2008 2009 2008 2009
№1 0.3 0.32 30 37
№2 0.4 0.41 20 22

Визначити:

1) тривалість користування кредитом та показники обіговості для кожного підприємства і в цілому;

2) індекси середнього терміну користування кредитом змінного складу, постійного складу та структурних зрушень;

3) абсолютний приріст середніх залишків кредиту всього, в тому числі за рахунок зміни:

а) середньої тривалості користування кредитом;

б) зміни одноденного погашення кредиту;

4) абсолютний приріст середньої тривалості користування кредитом;

5) висновки.

* Статистичний щорічник відповідної області.

Задача 2.2. Розмір кредиту на технічне переобладнання підприємс­тва склав 700 тис. грн., а приріст прибутку — 150 тис. грн. Визначити: ефективність кредиту.

Задача 2.3.
Маємо наступні дані про отримані фірмою кредити:
№ кредиту Розмір кредиту, тис. гри. Термін кредиту, міс. Річна процентна ставка, %
1 14 3 12
2 12 9 16
3 22 6 20

Визначити:

1) середню процентну ставку;

2) середню суму кредиту.

Тема 3. Статистика грошового обігу

Задача 3.1. Маємо наступні дані про ВВП та грошову масу за два періоди (млн. грн.):

Показники Базовий рік Звітний рік
ВВП 63637 90575
Грошова маса (М2) 7330 9576
Готівка в обігу 5672 7113

Визначити:

1) швидкість обігу грошової маси;

2) швидкість обігу готівки;

3) частку готівки в загальному обсязі грошової маси;

4) абсолютну зміну швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни:

а) кількості оборотів готівки;

б) частки готівки в загальному обсязі грошової маси.

Задача 3.2. Маємо наступні дані про ВВП та грошову масу за два періоди (млн. грн.).

Показники Базовий рік Звітний рік Індекс
Грошова маса
на початок року 33.2 97.8
на кінець року 97.8 220.8
- у середньому за рік 65.5 розрахувати розрахувати
ВВП:
у поточних цінах 600.0 1600.0
у постійних цінах 600.0 540.0 розрахувати

Проаналізувати ступінь впливу окремих факторів на зміну рівня інфляції.

Визначити:

дефлятор ВВП;

рівень інфляції;

швидкість обігу грошової маси (базисний і поточний рік);

індекс оборотності грошової маси;

вплив факторів на інфляцію.

Тема 4. Статистика цінних паперів

Задача 4.1. Використовуючи статистичний щорічник України дос­лідити структуру та динаміку вартості цінних паперів, які обертаються на фондовому ринку України за останні п'ять років.

Задача 4.2. Проаналізувати, як змінились ціни на акції фондової біржі (за формулою Ласпейреса) за два роки та розрахувати індекс ак­цій на даний момент часу.

Таблиця

Динаміка капіталізації акцій

Акції Ціна акції, грн. Кількість акцій, шт. Капіталізація акцій Умовна капіталізація акцій за звіт­ний період Р1 Q0
Базовий період Р0 Звітний період Р1 Базовий період

Q0

Звітний період

Q1

Базовий період P0 Q0 Звітний період P1 Q1
А1

А2 А3

47 43 65 45 25 65 1200

1 700 800

1 250

2 200 750

Базовий індекс Ласпейреса склав 200 пунктів. Індекс акцій у базовому періоді склав — 100 Зробити висновки.

Тема 5. Статистика вивчення інвестиційної діяльності

Задача 5.1. Проаналізувати динаміку та структуру інвестицій за формами власності, використовуючи наступні дані (млн. грн.):

Інвестиції Базовий період Звітний період
Форми господарювання:
Державна 815.7 670.5
Приватна 163.1 210.4
Колективна 220.5 405.5
Власність міжнародних організацій та 57.3 96.0
юридичних осіб інших держав
Всього

Результати розрахунків розвитку ринкових відносин відобразити за допомогою графічного методу. Зробити висновки.

Задача 5.2. Порівняти ефективність двох варіантів інвестиційних проектів.

Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці, тис. грн.

Показники Проект І Проект II
1. Обсяг інвестованих коштів 7 200 6 900
2. Період експлуатації, роки 2 4
3. Чистий грошовий потік всього, в тому числі: 9 300 10 500
1-й рік 6 800 2 100
2-й рік 2 500 2 300
3-й рік 3 000
4-й рік 3 100
4. Дисконтна ставка, % 13 15

Зробити висновки.

Тема 6. Статистика страхування

Задача 6.1. Маємо наступні дані страхової компанії по страхуван­ню майна за звітний рік:

— кількість договорів страхування майна, — 260

— страхова сума застрахованого майна, тис. грн. — 600

— сума страхових внесків, грн. — 1 500

— сума виплаченого страхового відшкодування, грн. — 800

— число виплат (число випадків) — 3

— страхове поле (число сімей) — 700

— інвентарна вартість майна, тис. грн. — 1 800 Визначити :

1) показник охоплення страхового поля;

2) частку страхової суми у вартості майна всіх сімей;

3) середню страхову суму;

4) середній розмір страхового платежу;

5) середній розмір страхового відшкодування;

6) рівень страхових внесків відносно страхової суми;

7) рівень виплат страхового відшкодування до суми внесків;

8) частку страхових випадків до укладених договорів;

9) показник збитковості страхової суми;

10) показник фінансової стійкості (при Р = 0,95).

Задача 6.2. У звітному році порівняно з базисним частка об'єктів, які потерпіли, знизилась на 11 %. Середній розмір страхового відшко­дування збільшився на 5.0 %, а середня сума застрахованих об'єктів — на 13 %.

Визначити : динаміку показника збитковості.

Тема 7. Статистика фінансів підприємств

Задача 7.1. Маємо наступні дані промислового підприємства про виробництво двох видів продукції протягом базового та звітного пе­ріодів:

Ціна за одиницю Собівартість одиниці Обсяг продукції,
Вид продукції, грн. продукції, грн. тис. шт.
Базовий Звітний Базовий Звітний Базовий Звітний
Виріб 1 2.3 3.0 2.0 2.5 130 150
Виріб 2 5.4 5.2 5.2 4.5 70 100

Визначити:

1) абсолютний приріст прибутку від реалізації;

2) приріст прибутку від реалізації:

а) за рахунок зміни цін реалізації;

б) в результаті зміни собівартості продукції;

3) вплив зміни обсягу реалізованої продукції на прибуток від реа­лізації;

4) приріст прибутку від реалізації за рахунок зміни обсягу реалізації;

5) вплив цін реалізації продукції, собівартості одиниці продукції, обсягу та структури реалізованої продукції на динаміку рентабельнос­ті від реалізації продукції.

Задача 7.2. Маємо наступні дані підприємства легкої промисловос­ті за два періоди:

Рівень рентабельності Витрати на виробництво
Вид продукції продукції, % та реалізацію продукції, тис. грн.
Базовий Звітний Базовий Звітний
Простирадла 9 ю Ш т
Наволочки 13 12 7„ 50

Визначити:

1) індекс рентабельності продукції змінного, постійного складу та структурних зрушень;

2) абсолютну зміну середнього рівня рентабельності, в тому числі за рахунок:

а) рентабельності окремих видів продукції,

б) структури витрат.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 2. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 3. 1. Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України.
 4. Роботы, которые хамят...
 5. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 6. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 7. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 8. ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 9. Виконала роботу студентка 1-ої групи 3 курсу ФБС Березна К.А.. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку, 2001
 10. § 1. Личность в социологии: социальный робот или автономный субъект социальной жизни. Постановка проблемы
 11. Форма для самоконтроля: вопросы для выяснения делей и задач
 12. Налоговые ставки для исчисления налога для физических лиц и их отражение в аналитических регистрах
 13. Липсиц И. В.. Введение в экономику и бизнес (Экономика для неэкономистов) Учебник для среднеспецальных учебных заведений — М Бита-Пресс, — 208 с., 1997
 14. 49. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья человека. Использование факторов окружающей природной среды для закаливания.
 15. 38. Предъявление для опознания. Порядок предъ- явления для опознания
 16. Фатхутдинов Р. А.. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. — СПб.: Питер, — 448 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»)., 2011
 17. Порядок определения налоговой базы при совершении операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления
 18. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 19. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003