<<
>>

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова статистика» розроблена за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічного факультету спеціальності «Фінанси».

Опис предмета курсу

Курс: III Напрям: освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ЕСТЯ: 3 Модулів: 2

Змістовних модулів: 2 Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 3

0501 «Економіка і підприємництво», бакалавр Обов'язковий семестр: VI Лекції: 24год / 6год Практичні: 24год / 4год Самостійна робота: 60год /98год

Індивідуальна робота (ро­зробка оглядів, рефератів тощо):

Вид контролю: екзамен

В основу робочої програми покладені:

• Нормативні програми дисциплін фундаментального циклу підго­товки бакалаврів з економіки та підприємництва / Кол.

авт. під заг. ке- рівн. А.Ф. Павленка. — К.:КНЕУ, 1997.

• Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням бакалавр з економіки та підприємництва / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павленка. — К.:КНЕУ, 1997.

• Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павленка. — К:КНЕУ, 2002. // Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павлен­ка. — К.:КНЕУ, 2002.

• Освітньо-кваліфікаційні характеристики молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Економіка і підприєм­ництво» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павленка. — К.:КНЕУ, 2004.

Робоча навчальна програма включає наступний комплекс питань:

• Мета та завдання дисципліни, її місце в системі підготовки май­бутнього спеціаліста.

• Перелік завдань, умінь та навичок, які формуються у процесі ви­кладання дисципліни.

• Тематичний план дисципліни.

• Критерії оцінювання знань з дисципліни.

• Навчально-методичне забезпечення дисципліни.

Тематичний план дисципліни:

• Поділ учбового навантаження на змістовні модулі.

• Структура залікового кредиту курсу.

• Теми практичних занять.

• Завдання для самостійної роботи.

• Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

• Програмні питання для перевірки знань.

• Програмні питання до екзамену.

Глибоке засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок з дисципліни «Фінансова статистика» дозволить майбутньому спеціалісту об'єктивно підходити до розв'язку складних фінансово- статистичних завдань, вміло застосовувати статистичний апарат для обґрунтування управлінських рішень у фінансовій сфері, а також для прогнозування перспектив розвитку.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 1. 2.5. Положения о подразделениях
 2. Доминирующее положение
 3. Положение о персонале
 4. Положение о подразделении
 5. Общие положения
 6. Б). О положении генерал-губернаторов
 7. 7.11.5. Примерное «Положение об отделе»
 8. § а. Общие положения
 9. 78. Положение о государственных промышленных трестах
 10. Положение крестьянства
 11. 18.3. Валютное положение ФРГ
 12. 3.1. Диагностика финансового положения фирмы
 13. 1.1. Общие положения
 14. 10. Правовое положение ЦБ РФ