>>

ВСТУП

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

Дисципліна «Фінансова статистика» є однією з ключових дисциплін у підготовці майбутніх фахівців з економіки та статистики щодо викорис­тання кількісних методів і прийомів для дослідження економічних явищ і процесів у фінансовій сфері.

Знання статистичних методів та показників, які вивчають студенти, дають їм можливість за допомогою статистичних моделей описати тенденції та закономірності розвитку фінансової сфери як на макро-, так і на мікрорівнях, виявити і кількісно оцінити вплив окремих факторів на явище чи процес, що досліджується, скласти обґрунтований прогноз його розвитку, який становитиме базу для розробки подальших дій відповідних господарських структур стосовно поліпшення економічно­го становища і вирішення поточних і майбутніх проблем.

Вивчення дисципліни «Фінансова статистика» базується на знанні таких наук як вища математика, теорія ймовірностей, економічна тео­рія, теорія статистики, блоку фінансових дисциплін, викладання яких передує викладанню фінансової статистики. Знання студентами фінан­сової статистики дає можливість повною мірою опанувати заключними дисциплінами з статистики.

Мета дисципліни — формування у студентів змістовних теоретич­них знань і практичних навичок з використання кількісних методів і прийомів для дослідження економічних явищ і процесів у сфері фінан­сів на макро- та мікрорівнях.

Головні завдання дисципліни полягають у тому, щоб розкрити:

• суть і принципи побудови системи показників фінансової статис­тики, її місце та роль серед інших статистичних дисциплін;

• суть відсотків і відсоткових ставок;

• еквівалентність відсоткових ставок;

• зміни умов контракту;

• проблеми аналізу фінансових потоків;

• статистичний аналіз ринку цінних паперів;

• статистику державного бюджету;

• статистику кредиту;

• статистику платіжного балансу;

• статистику страхування;

• статистику грошового обігу;

• статистичний аналіз фінансових результатів підприємств.

Вивчення зазначених питань допоможе студентам здобути певні знан­ня та навички, необхідні, щоб здійснювати відповідні фінансові розрахун­ки в процесі аналізу та прогнозування розвитку фінансової сфери.

| >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме ВСТУП:

 1. Вступ
 2. Вступ
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. вступ.
 6. Вступ
 7. Вступ
 8. 1. Вступ
 9. 1.1.4. Прочие изменения, вступившие с 1 января 2008 года
 10. Зрелов А.П.. Новое в Налоговом кодексе. Комментарий к изменениям, вступившим с силу в 2008 году. М.: Деловой Двор, — 120 с., 2008
 11. 117. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, постановлений, вступивших в законную силу
 12. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.02.2008 № 14 О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2007 № 17 “О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам”
 13. Аккультурация