<<
>>

3.2. Типові завдання для блочно-модульного контролю

МОДУЛЬ № 1

Запитання та розрахункові задачі

1. Маємо такі дані з кредиту, млн грн

Галузь Однодобовий оборот з погашення Середні залишки кредиту
базисний рік поточний рік базисний рік поточний рік
А 0,25 0,32 30 35
Б 0,35 0,31 15 20

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом у двох галузях.

2. За даними задачі 1 визначити, на скільки днів змінилась се­редня тривалість користування кредитом за рахунок зміни струк­тури в однодобовому обороті.

3. Маємо такі дані з кредиту, млн грн:

Галузь Однодобовий оборот з погашення Середні залишки кредиту
базисний рік поточний рік базисний рік поточний рік
А 0,1 0,15 20 25
Б 0,3 0,4 10 11

Визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість ко­ристування кредитом.

4. Маємо такі дані з кредиту, млн грн:

Галузь Однодобовий оборот з погашення Середні залишки кредиту
базисний рік поточний рік базисний рік поточний рік
А 0,15 0,14 15 18
Б 0,4 0,5 10 13

Визначити, як змінилась середня тривалість користуван­ня кредитом за рахунок зміни структури в однодобовому обо­роті.

5. За даними задачі 4 визначити, на скільки днів змінилась се­редня тривалість користування кредитом за рахунок зміни трива­лості користування кредитом в окремих галузях.

6. Маємо такі дані з кредиту, млн грн:

Галузь Однодобовий оборот з погашення Середні залишки кредиту
базисний рік поточний рік базисний рік поточний рік
А 0,2 0,21 20 25
Б 0,2 0,21 10 11

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни тривалості користування кредитом в окремих галузях.

7. Визначити тривалість короткострокового кредиту, якщо су­ма погашеного кредиту за рік становить 50 млн грн, а залишки кредитних ресурсів на рахунках дорівнюють: на 01.01 — 10 млн грн; 01.04 — 20 млн грн; 01.07 — 15 млн грн; 01.10 — 20 млн грн; 01.01 — 10 млн грн.

8. Маємо такі дані з обороту кредиту:
Галузь Кількість оборотів кредиту Середні залишки кредиту, млн грн
базисний рік поточний рік базисний рік поточний рік
А 10 12 40 50
Б 8 10 20 25

Визначити загальні індекси обороту кредиту з погашення, кі­лькість оборотів кредиту, середніх залишків кредиту.

9. Що розуміють під грошовою масою?

а) зобов'язання банківської системи нефінансовим секто­рам;

б) готівка в обігу, готівка в сейфах та резерви комерційних банків;

в) сукупний обсяг купівельних і платіжних коштів, що обслу­говують господарський обіг і належать приватним особам, під­приємствам і державі.

10. Що характеризує кількість оборотів грошей?

а) кількість днів, необхідних для одного обороту грошей про­тягом нового періоду;

б) кількість оборотів, що здійснила грошова маса за рік.

11. Зростання кількості оборотів грошей відбувається в разі:

а) зростання валового внутрішнього продукту при зменшенні грошової маси;

б) зростання грошової маси при зменшенні валового внутріш­нього продукту;

в) випереджаючої динаміки валового внутрішнього продукту порівняно з динамікою грошової маси;

г) випереджаючої динаміки грошової маси порівняно з дина­мікою валового внутрішнього продукту.

12. Зростання тривалості одного обороту грошової маси від­бувається в разі:

а) зростання грошової маси при зменшенні валового внутріш­нього продукту;

б) зростання валового внутрішнього продукту при зменшенні грошової маси;

в) випереджаючої динаміки грошової маси порівняно з дина­мікою валового внутрішнього продукту;

г) випереджаючої динаміки валового внутрішнього продукту порівняно з динамікою грошової маси.

13. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг ВВП збі­льшився на 56 %, а грошова база — на 30 %. На скільки відсотків змінився рівень кількості оборотів грошей?

Відповіді: 1) 30 %; 2) 20 %; 3) 130 %.

14. У звітному періоді порівняно з базисним грошова маса збільшилась на 68 %, а валовий внутрішній продукт — на 40 %. На скільки відсотків змінився рівень тривалості одного обороту грошей?

Відповіді: 1) 68 %; 2) 135 %; 3) 20 %.

15. У звітному періоді порівняно з базисним грошовий муль­типлікатор збільшився на 50 %, а грошова база — на 20 %. На скільки відсотків змінився рівень грошової маси?

Відповіді: 1) 80 %; 2) 25 %; 3) - 20 %.

16. У звітному періоді порівняно з базисним кількість оборотів грошей збільшилась на 20 %, а грошова маса — на 50 %. На скільки відсотків змінився рівень валового внутрішнього продукту?

Відповіді: 1) 25 %; 2) 80 %; 3) - 20 %.

17. У звітному періоді порівняно з базисним валовий внутрішній продукт збільшився на 20 %, а тривалість одного обороту грошей — на 30 %. На скільки відсотків змінився рівень грошової маси?

Відповіді: 1) 8 %; 2) - 8 %; 3) 56 %.

18. У звітному періоді порівняно з базисним грошова маса збільшилась на 56 %, а грошова база — на 20 %. На скільки від­сотків змінився рівень грошового мультиплікатора?

Відповіді: 1) 255 %; 2) 80 %; 3) 30 %.

19. Грошова база становить 60 млрд грн, грошовий мульти­плікатор - 3, тоді пропозиція грошей становитиме:

а) 20 млрд грн;

б) 60 млрд грн;

в) 63 млрд грн;

г) 180 млрд грн.

20. Зниження нормативу резервних вимог збільшить пропози­цію грошей за рахунок:

а) збільшення грошової бази;

б) збільшення грошового мультиплікатора:

в) зниження облікової ставки;

г) зниження співвідношення облікових грошей до депозитів.

21. Яка з наведених формул є формулою кількості оборотів грошей:

1)^Д; 2)ВВП;3) М.

' ВВПМ' ' м 'я

22. Яка з наведених нижче формул є формулою тривалості од­ного обороту грошової маси:

1)^Д; 2)™; 3) М. 7 ВВП ' М я

23. Яка з наведених формул є формулою тривалості перебу­вання коштів у розрахунках:

бсн

М „ Обсн ^ Об

1) -^-Д; 2)*; 3) О:

ВВП 'О Д

24. Яка з наведених формул є формулою числа оборотів кош­тів у розрахунках:

1) М; 2)°бн; 3) О 'я ' О Д

25. Що розуміють під безготівковим грошовим оборотом:

а) сукупність грошових розрахунків, які застосовуються у вза­ємовідносинах держави, підприємств, установ і населення у фор­мі готівкових грошей;

б) сукупність грошових розрахунків, які здійснюються шля­хом запасів у банках і шляхом заліку взаємних вимог;

в) рух суспільного продукту і національного доходу, створен­ня доходів у народному господарстві, які здійснюються шляхом грошових відносин, що складаються між населенням, підприємс­твами, організаціями та характеризуються розміром грошового обороту, який являє собою сукупність операцій, в процесі здійс­нення яких відтворюється рух грошової маси.

26. За даними про податок на додану вартість, ставку податку і податкову базу по області визначити: абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами податкової бази; абсолютний при­ріст суми податку, зумовлений змінами величини доданої вартос­ті. Зробити висновки:

Показники За планом Фактично
Сума податку на додану вартість, тис. грн 800 750
Ставка податку на додану вартість, % 20 15
Додана вартість, тис. грн 4000 5000

27. Показники розвитку країни характеризуються такими даними:
Показники Базисний рік Звітний рік
Валовий випуск товарів і послуг 5000 6000
Валовий внутрішній продукт 3000 3500
Валовий національний дохід 2800 3200
Валовий національний наявний дохід 2500 2800
Доходи державного бюджету 1500 1800

Розрахувати абсолютний приріст доходів державного бюдже­ту, зумовлений змінами:

а) обсягу валового випуску товарів і послуг;

б) частки валового внутрішнього продукту у валовому випус­ку товарів і послуг;

в) коефіцієнта співвідношення валового національного доходу і валового внутрішнього продукту;

г) частки національного наявного доходу у валовому націона­льному доході;

д) частки доходів державного бюджету у валовому національ­ному наявному доході.

28. Маємо дані про страхування особистого майна, тис. грн:

Показники 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Страхова сума 12 000 12 400 13 000 14 500 15 000
Страхові виплати 87,6 93 106,6 113,4 129

Визначити:

1) середню збитковість страхової суми за 5 років;

2) з ймовірністю 0,954 майбутню нетто-ставку;

3) брутто-ставку, за умови, що навантаження за даним видом страхування становить 20 %.

29. Маємо дані страхових організацій про добровільне страху­вання майна:

Район Базисний рік Поточний рік
страхова сума, тис. грн страхові виплати, тис. грн страхова сума, тис. грн страхові виплати, тис. грн
1 100 250 90 200
2 80 120 120 150

Визначити:

1) індивідуальні індекси збитковості по кожному району;

2) по двох районах індекси середньої збитковості:

а)змінного складу; б) фіксованого складу; в) структурних зрушень;

3) абсолютний приріст (зниження) середньої збитковості на 100 грн страхової суми за рахунок зміни рівня збитковості по ко­жному району і зміни страхового поля.

30. Маємо дані про добровільне майнове страхування суб'єктів господарювання:

Показники Базисний рік Поточний рік
Середня страхова сума, тис. грн 400 420
Середній розмір виплат, тис. грн 8 8,82
Частка об'єктів, що постраждали, % 4 3,2

Визначити:

індекс важкості страхових подій;

індекс збитковості страхової суми.

31. У поточному періоді частка постраждалих об'єктів змен­шилась на 20 %, збитковість страхової суми збільшилась на 2 %.

Визначити індекс важкості страхових подій.

32. За минулий рік у районі частка об'єктів, що постраждали, зменшилась на 3 %, важкість страхових подій збільшилась на 7 %. Визначити, як змінилась збитковість страхової суми?

33. У поточному періоді порівняно з базисним середня стра­хова сума збільшилась на 15 %, середнє страхове відшкодуван­ня — на 10 %, частка об'єктів, що постраждали, — на 2,4 %. Ви­значити індекс збитковості страхової суми.

34. Визначити для особи у віці 40 років одноразову нетто- ставку (зі 100 грн страхової суми) на дожиття строком на 5 років, використовуючи: а) дисконтний множник; б) дані комутаційних чисел.

35. Маємо такі дані про травматизм по підприємству:

№ цеху Чисельність робітників, осіб Кількість травм (нещасних випадків) Число люд. год. непрацездатності
1 350 14 126
2 400 12 132
3 120 6 108

Визначити по кожному цеху і підприємству в цілому у розра­хунку на 100 осіб:

1) частоту травматизму, важкість травматизму;

2) коефіцієнт непрацездатності на одного працюючого. 36. Маємо такі дані по підприємствах галузі:

№ підпри­ємства Середньоспискова чисе­льність робітників, осіб Кількість нещасних випадків Коефіцієнт непрацездатності
1 200 16 0,6
2 300 12 0,4

Визначити:

1) середній коефіцієнт непрацездатності по двох підприємствах;

2) по кожному підприємству окремо та в цілому:

а) частку травматизму;

б) важкість травматизму.

МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ № 2 Запитання та розрахункові задачі

37. Маємо такі дані по промисловому підприємству, тис. грн:
Показники Базисний рік Поточний рік
початок кінець початок кінець
Грошові кошти 3660 3500 3500 2000
Товари відвантажені 570 300 300 400
Дебіторська заборгованість 310 400 400 380
Товарно-матеріальні цінності 5300 5000 5000 5600
Короткострокові позички 3200 3200 3200 3800
Заборгованість працівникам із заробі­тної плати і соціальних виплат 510 560 560 700
Кредиторська заборгованість 670 700 700 900

Визначити на початок і кінець кожного року:

а) швидкореалізовані активи;

б) ліквідні кошти;

в) короткострокові зобов'язання;

г) коефіцієнти ліквідності;

д) коефіцієнти покриття.

38. Маємо такі дані, млн грн:

Вид продук­ції Витрати на виробництво і реалізацію Прибуток від реалізації продукції
базисний період поточний період базисний період поточний період
А 600 750 250 320
Б 350 420 70 50

Визначити:

1) рівень рентабельності по кожному виду і в цілому по двох видах продукції за кожний період;

2) загальні індекси рентабельності (змінного, фіксованого складу і структурних зрушень);

3) абсолютну зміну середньої рентабельності продукції за ра­хунок впливу таких факторів: а) рентабельності; б) структурних зрушень.

39. Маємо такі умовні дані про результати виробничої та фі­нансової діяльності підприємства, тис. грн:

Показники Базисний період Поточний період
1. Середньорічна вартість основного виробничого капіталу 2500 3000
2. Середні залишки обігових коштів 4000 5000
3. Виробничі фонди (ряд. 1 + ряд. 2) 6500 8000
4. Реалізація продукції в цінах підприємства 12 000 13 000
5. Реалізація продукції в цінах підприємства базис­ного періоду 12 000 13 600
6. Повна собівартість реалізованої продукції 11 000 11 800
7. Реалізована в поточному періоді продукція за со­бівартістю базисного періоду 11 900
8. Прибуток від реалізації продукції (ряд. 4 - ряд.6) 1000 1200
9. Прибуток від реалізації інших матеріальних засобів 20 25
10. Доходи від позареалізаційної діяльності 80 100

Визначити:

1) балансовий прибуток;

2) загальну рентабельність;

3) абсолютний приріст рентабельності за рахунок:

а) прибутку від реалізації продукції;

б) прибутку від реалізації інших матеріальних засобів;

в) доходів від позареалізаційної діяльності.

4) абсолютну і відносну зміну прибутку внаслідок впливу та­ких факторів: а) цін, б) собівартості, в) обсягу продукції, г) асор­тиментних зрушень;

5) відносну зміну загальної рентабельності за рахунок прирос­ту (зниження) основного капіталу та обігових коштів.

40. Визначити відсотки і суму накопиченого боргу, якщо сума виданих грошей — 2000 грн, строк — 3 роки, ставка відсотків — 10%.

41. Визначити трьома можливими способами суму накопиче­ного боргу і відсоток, якщо обсяг позички 5000 грн, строк пози­чки — з 01.05 по 06.10 поточного року. Відсоткова ставка — 10 %.

42. Існують два варіанти кредитування. Первісний розмір пози­чки в обох випадках 20 000 грн. При першому варіанті тривалість позички — 90 днів, відсоткова ставка — 7,5 % річних. При друго­му варіанті тривалість позички — 120 днів, а облікова ставка — 6,5 %. Визначити, який варіант найвигідніший для боржника.

43. Якою буде відсоткова сума позички, якщо в контракті пе­редбачено за перші чотири роки нараховувати по 12 % річних, у наступні 2 роки — по 15 %, а в останні 3 роки ставка відсотків підвищуватиметься в кожному півріччі на 1,0 пункта? Сума по­зички дорівнює 3000 грн.

44. Позичка видана в розмірі 100 грн під 6 % річних. Сторони домовились, що через деякий час боржник поверне кредиторові суму в розмірі 150 грн. Визначити, через який строк він повинен повернути свій борг.

45. Зобов'язання сплатити через 160 днів 30 грн з відсотками (5 % річних) було враховане за 100 до настання строку, облікова ставка 6 %. Визначити отриману суму.

46. Сторони домовились про те, що із суми кредиту, виданого на 300 днів, відраховується дисконт у розмірі 20 %. Необхідно визначити ціну кредиту у вигляді простої облікової ставки.

47. Первісна сума боргу 200 грн. Строк позички 5 років. Став­ка відсотків 15 %. Відсотки капіталізуються щомісячно. Визначи­ти величину відсотка.

48. Визначити очікувану величину компенсації, якщо пе­редбачається видати позичку в розмірі 300 грн на строк 5 ро­ків при ставці 10 % річних, а передбачуваний темп інфляції — 15 %.

49. Зобов'язання 50 грн повинно бути погашено через 4 роки, облікова ставка — 12 %. Нарахування дисконту щоквартальне. Знайти розмір дисконту.

50. Визначити, яку величину повинна становити номінальна ставка відсотків, якщо сума позички повинна подвоїтися за 10 років, а відсотки нараховуються щоквартально.

51. Визначити реальну суму відсотків, якщо первісна сума бо­ргу дорівнює 100 грн. Строк — 3 роки, відсоткова ставка — 3 %, темп інфляції — 2 % на рік.

52. Зобов'язання, що дорівнює 1000 грн, повинно бути пога­шено через 10 років, облікова ставка — 10%, нарахування по­квартальне. Знайти сучасну величину зобов'язання, розмір дис­конту та ефективну облікову ставку.

53. Первісна сума боргу 6000 грн. Строк позички — 5 років. Відсотки капіталізуються щомісячно. Номінальна ставка відсот­ків — 10 %. Визначити відсоток та еквівалентну номінальній ефективну ставку відсотків.

54. Строк сплати за векселем 200 днів. Операція обліку прине­сла 30 % доходу. Визначити облікову ставку векселя.

55. Вексель враховано за ставкою 10 % річних (часова база 360 днів). Строк сплати за векселем настає через 100 днів. Визна­чити ефективність даної угоди.

56. Визначити, яку величину повинна становити номінальна ставка відсотків, якщо сума позички повинна подвоїтися за 4 ро­ки, а відсотки нараховуються за кожні півроку.

57. Строк сплати за векселем 150 днів. Вексель урахований за ставкою 30 %. Визначити дохідність даної операції.

58. Визначити рівень простої відсоткової ставки зі строком 5 років, якщо кредит одержано під 20 % річних.

59. В кінці кожного кварталу на рахунок до банку перерахову­ється сума грошей. Річна сума внесків — 2000 грн, і на ці кошти на­раховуються 25 % річних. Знайти нарощену суму ренти через 5 років за умови, що відсотки на кошти на рахунку нараховують­ся щомісячно.

60. Необхідно визначити суму, яка потрібна для того, щоб можна було виплачувати кредиторові кожні півроку 2000 грн протягом 5 років, якщо на рахунок у банку відсотки нарахову­ються щомісячно за річною ставкою 20 %.

61. Необхідно знайти нарощену суму ренти за умови, що від­сотки нараховуються кожні півроку. Строк ренти — 5 років. Ви­плата платежів — один раз на кінець року по 5000 грн. Ставка, за якою нараховуються відсотки на платежі, дорівнює 15%.

62. Строк ренти 10 років. Річна сума ренти становить 3000 грн. Нарахування відсотків щомісячне за ставкою 18 % річних. Знайти сучасну величину ренти.

63. Рента виплачується 4 рази на рік. Річна сума ренти — 1500 грн. Рента виплачуватиметься протягом 4-х років. Нараху­вання відсотків щомісячно за ставкою 12 %. Визначити нарощену суму ренти.

64. Визначити величину рівних внесків, якщо необхідно до кін­ця десятирічного періоду створити фонд, рівний 50 000 грн. Ста­вка відсотків — 10 %.

65. Строк ренти 10 років. Виплата платежів — один раз у кінці року по 1500 грн. Ставка, за якою нараховуються відсотки по платежах, — 20 %. Визначити накопичену суму ренти.

66. Строк ренти 5 років. Нарахування відсотків — у кінці року за ставкою 5 %. Член ренти дорівнює 100 грн. Знайти сучасну ве­личину ренти.

67. Визначити величину щомісячних внесків на спеціальний рахунок у банку для погашення поточної заборгованості в розмірі 45 000 грн. Її необхідно погасити протягом 2-х років. Ставка від­сотків — 12 %. Відсотки нараховуються щомісячно.

68. Строк ренти 10 років. Виплата платежів — один раз у кінці року по 100 грн. Ставка, за якою нараховуються відсотки по пла­тежах, — 10 %. Визначити накопичену суму ренти.

69. Строк ренти 5 років. Нарахування відсотків у кінці року за ставкою 5 %. Член ренти дорівнює 100 грн. Знайти сучасну вели­чину ренти.

70. Визначити платежі по відсотках на другому році забор­гованості. Борг становить 5000 грн. Його необхідно погасити протягом 6 років. Відсоткова ставка — 20 %. Для вирішення використовується план погашення основного боргу рівними сумами.

71. Визначити рівень термінової виплати на третьому році за­боргованості, якщо позичка була видана в розмірі 1000 грн під 20 % річних на 5 років. На вклади в банку нараховуються 22 % річних. Відсотки приєднуються до основної суми боргу.

72. Визначити суму погашення боргу на другому році забо­ргованості. Борг становить 50 000 грн. Його необхідно погаси­ти протягом 5 років. Відсоткова ставка 15 %. Для вирішення використовується план погашення рівними терміновими вип­латами.

73. Визначити поточну виплату на другому році заборгова­ності. Борг становить 100 грн. Його необхідно погасити протя­гом 10 років. Відсоткова ставка — 5 %. Для вирішення викори­стовується план погашення основного боргу рівними сумами.

74. Ставка на ринку цінних паперів — 20 %. Облігація дає 315 % доходу, який обкладається 20 % податком. Номінальна ва­ртість облігації — 2000 грн. Вона погашається через 4 роки. Ви­значити оцінку облігації.

75. Облігація дає щорічно 12 % прибутку. Відсотки виплачу­ються щоквартально. Ринкова ставка по цінних паперах — 20 %. Облігація викуповується через 2 роки за ціною вище за номіна­льну на 20 %. Номінальна ціна облігації 500 грн. Визначити курс облігації.

76. Облігація приносить 15 % прибутку. Вона погашається че­рез 2 роки за номіналом 100 грн. Ринкова ставка по цінних папе­рах — 10 %. Визначити курс облігації.

77. Загальний рівень прибутковості становить 10 %. Сума ди­відендів компанії за поточний рік — 50 тис. грн. Кількість ак­цій — 12 500 шт. Поточна ринкова вартість акцій — 20 грн. До­хідність державних облігацій — 5 %. Визначити дійсну вартість акцій.

78. Дохідність державних облігацій становить 10 %. Загально- ринковий рівень прибутковості — 15 %. За останні 10 років до­ходи по акціях компанії в середньому дорівнювали 20 %. Знайти необхідний рівень прибутковості.

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме 3.2. Типові завдання для блочно-модульного контролю:

  1. 76. ВИДЫ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ ПРИ МОДУЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
  2. 75. МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
  3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
  4. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
  5. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
  6. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
  7. Вопросы для контроля самоподготовки
  8. 11.7. Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования
  9. 4. Контроль ценообразования для целей налогообложения
  10. Вопросы для контроля самоподготовки