<<
>>

Тестові завдання

Грошовий обіг — це:

а) рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну та спожи­вання національного продукту, який здійснюється шляхом безготівко­вих розрахунків і через обіг готівки;

б) сукупний обсяг купівельних та платіжних коштів, що обслуго­вують господарський обіг і належать приватним особам, підприємст­вам і державі;

в) вартість товарів і послуг, предметів культурно-побутового і гос­подарського призначення, відповідно до науково обґрунтованих норм споживання і нормативів задоволення раціональних потреб людини.

1. Безготівковий грошовий обіг — це:

а) сукупність грошових розрахунків, які застосовуються у взаємо­відносинах держави, підприємств, установ і населення, набираючи форму готівкових грошей;

б) сума готівки в обігу, готівки в сейфах та резервів комерційних банків;

в) сукупність грошових розрахунків, здійснюваних у формі запасів на рахунках у банках та заліком взаємних вимог.

2. Відношенням величини ВВП до загальної маси грошей в обігу ви­значають:

а) кількість оборотів грошової маси;

б) тривалість одного обороту грошової маси;

в) грошовий мультиплікатор.

3. Грошовий агрегат Мі включає:

а) агрегат М0, поточні депозити, розрахункові рахунки;

б) агрегат М0> валютні кошти, цінні папери власного боргу банків;

в) поточні депозити, строкові та нагромаджувальні депозити, кош­ти клієнтів за трастовими операціями банків.

4. Кількість оборотів грошей в обігу за певний період розрахову­ється:

а) як відношення ВВП до загальної маси грошей;

б) як відношення загальної маси грошей до ВВП, помножене на кіль­кість днів у періоді;

в) як відношення загальної маси грошей до ВВП.

5. Співвідношення між грошовим агрегатом і грошовою базою — це:

а) грошовий мультиплікатор;

б) рівень інфляції;

в) реальна грошова маса.

6. Базові чинники внутрішнього середовища, що впливають на гро­шовий обіг:

а) дефіцит власних оборотних коштів підприємства, недоступність кредитних ресурсів, низька купівельна спроможність споживачів, по­датковий тиск;

б) стратегія управління обсягами діяльності, активами, капіталом, грошовими потоками;

в) склад і структура активів, політика використання і розподілу прибутку.

7. Якщо споживчі ціни зросли, то купівельна спроможність гро­шової одиниці:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться.

8. Для оцінки рівня інфляції використовуються наступні показники:

а) індекс споживчих цін, індекс купівельної спроможності грошо­вої одиниці;

б) індекс-дефлятор ВВП, норма інфляції;

в) обидві відповіді вірні.

9. Купюрнии склад за сумою банкнот визначається, як:

а) відношення грошових одиниць певного номіналу до загальної кількості грошових знаків;

б) відношення суми банкнот певного номіналу до загального обся­гу готівкової грошової маси;

в) добуток грошових одиниць певного номіналу на відповідний номінал банкноти.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Тестові завдання:

 1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 2. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 3. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 4. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 5. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 6. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 7. 1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку в Придністровський Молдавський Республиці
 8. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 9. Вступ
 10. 5. Ринок цінних паперів.
 11. 4.1. Кредитні відносини банків і підприємств.
 12. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 13. 1. Посередницькі операції банків .
 14. Бочаров В.В.. Инвестиции. СПб.: — 176 с. (сер. "Завтра экзамен"), 2008
 15. Капферер, Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда, 2007
 16. Предисловие к русскому изданию Настольная книга специалистов по брендингу
 17. Предисловие к третьему изданию Объединение бренда и бизнеса
 18. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.Почему брендинг является стратегическим
 19. ГЛАВА 1.Рассмотрим капитал бренда