<<
>>

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики.

1. Предмет, метод та завдання фінансової статистики.

2. Система показників фінансової статистики.

3.

Організація фінансової статистики.

Тема 2. Статистика державного бюджету.

1. Предмет і завдання статистики державного бюджету.

2. Вивчення дохідної частини державного бюджету і структури видатків.

3. Система показників статистики державного бюджету. Тема 3. Статистика кредиту.

1. Предмет та основні завдання статистики кредиту.

2. Класифікація кредиту, статистичні показники.

3. Показники умов та можливостей видачі кредиту.

Тема 4. Статистичний аналіз кредиту.

1. Статистичний аналіз структури і динаміки кредитних вкладень.

2. Статистичний аналіз оборотності кредитів.

3. Статистичний аналіз ефективності використання кредитів.

Тема 5. Статистика грошового обігу.

1. Предмет та завдання статистики грошового обігу.

2. Макроекономічні показники статистики грошей і грошового обігу.

3. Показники «видів» грошей.

4. Статистичне вивчення показників грошової маси. Тема 6. Статистичний аналіз грошового обігу.

1. Статистичний аналіз швидкості обороту грошей.

2. Статистичний аналіз грошового мультиплікатора.

3. Статистичний аналіз структури, динаміки і купюрної будови грошової маси.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II

Тема 7. Статистичне вивчення цінних паперів.

1. Предмет, завдання та інформаційна база статистики цінних па­перів.

2. Показники статистики курсів цінних паперів.

3. Показники статистики діяльності учасників ринку цінних па­перів.

4. Статистичні показники якості цінних паперів.

Тема 8. Статистичний аналіз прибутковості цінних паперів.

1. Розрахунок дохідності цінних паперів та ризику інвестицій в них.

2. Статистичне дослідження і оцінка діяльності фондових бірж.

3. Статистичні показники фондового ринку.

Тема 9. Статистика ощадної справи.

Значення та економічна роль ощадних банків.

Статистика ощадних операцій.

Статистика управління активними операціями.

Тема 10. Статистика страхування.

1. Предмет і завдання статистики страхування.

2. Класифікація страхування за видами, функціями, формами.

3. Показники статистики страхування.

4. Порядок розрахунку тарифних ставок і визначення рейтингу страхових компаній.

Тема 11. Статистика фінансів підприємств.

1. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств.

2. Інформаційна база статистики фінансового стану підприємств.

3. Показники фінансового стану підприємств на макрорівні.

Тема 12. Статистичний аналіз ефективності фінансової діяль­ності підприємств.

1. Система показників фінансового стану підприємств на мікро- рівні.

2. Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємств.

Структура залікового кредиту курсу

№ п/п Тема Всього годин Лекції, год Практичні, год Самостійна робота, год Індиві­дуальна робота, год.
Змістовний модуль І
1 Теоретичні основи фінансо­вої статистики 4/8 2/- 2 -/8 Індиві­дуальні завдання, розробка рефератів, тестових блоків тощо.
2 Статистика державного бю­джету 9/11 2/1 2/- 5/10
3 Статистика кредиту 9/6 2/1 2/- 5/5
4 Статистичний аналіз кредиту 9/11 2/- 2/1 5/10
5 Статистика грошового обігу 9/6 2/1 2/- 5/5
6 Статистичний аналіз грошо­вого обігу 9/11 2/- 2/1 5/10
Змістовний модуль II
7 Статистичне вивчення цін­них паперів 9/6 2/1 2/- 5/5 Індиві­дуальні завдання розробка рефератів, тестових блоків тощо.
8 Статистичний аналіз прибут­ковості цінних паперів 9/11 2/- 2/1 5/10
9 Статистика ощадної справи 9/11 2/1 2/- 5/10
10 Статистика страхування 9/10 2/- 2/- 5/10
11 Статистика фінансів підпри­ємств 9/6 2/1 2/- 5/5
12 Статистичний аналіз ефектив­ності фінансової діяльності підприємств 14/11 2/- 2/1 10/10
Всього годин 108 / 108 24/6 24/4 60 /98

Теми практичних занять

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

1.

Вивчення предмету та методів фінансової статистики.

2. Зв'язок фінансової статистики з іншими науками.

3. Завдання фінансової статистики.

4. Вивчення системи статистичних показників та їх практичне застосування. Тема 2. Статистика державного бюджету.

1. Завдання статистичного вивчення державного бюджету.

2. Застосування методу відносних величин структури та динаміки для статистичного дослідження доходної та витратної частин держав­ного бюджету.

3. Поняття профіциту та дефіциту державного бюджету, їх статистич­не вивчення.

Тема 3. Статистика кредиту.

1. Поняття кредиту та завдання статистичного вивчення кредиту.

2. Порядок розрахунку залишків заборгованості та обороту з видачі та погашення.

3. Порядок визначення середнього розміру і терміну позички.

4. Розрахунок середнього розміру заборгованості за кредитом і серед­ньої процентної ставки.

Тема 4. Статистичний аналіз кредиту.

1. Статистичне вивчення складу та обсягів кредитних вкладень.

2. Показники обіговості кредиту.

3. Складання графіка погашення кредиту.

4. Статистичне дослідження ефективності використання кредиту.

5. Показники кредитного мультиплікатора. Тема 5. Статистика грошового обігу.

1. Завдання статистики грошового обігу.

2. Розрахунок величин річного грошового обігу, реальної грошової маси, індекса купівельної спроможності грошової одиниці.

3. Показники «видів» грошей, способи їх розрахунку. Тема 6. Статистичний аналіз грошового обігу.

1. Статистичне визначення загальної грошової маси в обігу.

2. Статистичний аналіз грошового мультиплікатора.

3. Вивчення купюрного складу грошової маси.

4. Розрахунок показників обороту грошової маси.

5. Прогнозні розрахунки грошової маси.

6. Статистичні показники безготівкових розрахунків.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II

Тема 7. Статистичне вивчення цінних паперів.

Завдання та інформаційна база статистики цінних паперів.

Показники статистики цінних паперів.

Статистичні показники обсягів і структури операцій з цінними па­перами.

Визначення якості цінних паперів.

Статистична оцінка діяльності учасників ринку цінних паперів.

Тема 8. Статистичний аналіз прибутковості цінних паперів.

1. Показники статистики цінних паперів.

2. Статистичне вивчення ціни та доходності простих акцій.

3. Статистичне дослідження доходності державних облігацій.

4. Показники біржової статистики.

Тема 9. Статистика ощадної справи.

1. Вивчення економічної ролі ощадних банків в умовах ринкової економіки.

2. Статистичні показники діяльності установ Ощадбанку.

3. Аналіз якісних показників роботи Ощадбанку.

4. Розрахунок нормативів діяльності, що використовуються в управ­лінні банківськими операціями.

Тема 10. Статистика страхування.

1. Соціально-економічна сутність страхової справи та завдання її ста­тистичного вивчення.

2. Основні показники статистики страхування.

3. Порядок розрахунку тарифних ставок. Тема 11. Статистика фінансів підприємств.

1. Основні завдання статистики фінансів підприємств.

2. Показники, що характеризують фінансові результати стану підпри­ємств на макрорівні.

3. Оцінка фінансової стійкості суб'єктів підприємницької діяльності. Тема12. Статистичний аналіз ефективності фінансової діяльності

підприємств.

1. Показники оцінки майнового стану.

2. Відносні показники прибутковості.

3. Показники ліквідності та платоспроможності.

4. Показники фінансової стійкості та стабільності.

5. Показники ділової активності.

6. Статистичний аналіз прибутку та рентабельності підприємств.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 2. 29. ПЛАН ПРОДАЖ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ PROJECT EXPERT
 3. 11. РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС‑ПЛАНА «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА», «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН»
 4. 20. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ. БАЛАНСОВЫЙ ПЛАН
 5. 4.5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
 6. ликвидационный план.
 7. Бизнес-План
 8. Календарный план
 9. 2.7.3 Финансовый план
 10. Бизнес-план
 11. 4.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН