<<
>>

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики

Предмет фінансової статистики. Завдання фінансової статис­тики. Система показників фінансової статистики. Класифікація видів діяльності фінансового сектора.

Організація фінансової статистики.

Тема 2. Статистика державного бюджету

Поняття державного бюджету і завдання статистики при його вивченні. Система показників державного бюджету. Бюджетні класифікації. Основні методи статистики щодо вивчення держав­ного бюджету. Прогнозування бюджетних операцій. Необхід­ність і сутність бюджетного обліку та звітності.

Тема 3. Статистика страхування

Поняття страхування і завдання його статистичного ви­вчення. Статистичні показники страхування. Статистичні по­казники фінансових результатів і платоспроможності страхо­вих організацій.

Тема 4. Статистика кредиту

Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення. Статистичне вивчення обсягу, складу й динаміки кредитних ре­сурсів. Показники обіговості кредиту і методи їх аналізу.

Статис­тичне вивчення зв'язку обіговості короткострокового кредиту із сукупною обіговістю обігових коштів.

Тема 5. Статистика грошового обігу

Поняття і соціально-економічне значення статистики грошо­вого обігу. Основні показники статистики грошового обігу. Ви­значення загальної маси грошей в обігу. Показники швидкості обігу грошової маси. Прогнозування грошової маси.

Тема 6. Статистика платіжного балансу

Предмет і завдання статистики платіжного балансу. Статисти­ка зовнішньої торгівлі. Структура, принципи побудови й основні категорії платіжного балансу. Статистичні методи аналізу платі­жного балансу. Статистичний аналіз операцій, пов'язаних з ру­хом капіталу. Баланс міжнародної інвестиційної позиції. Статис­тика обмінних курсів.

Тема 7. Фінансовий рахунок у СНР

Значення та принципи побудови фінансового рахунку.

Мета і завдання фінансового рахунку. Класифікації фінансових опера­цій. Облік фінансових операцій. Джерела статистичних даних для розробки фінансового рахунку. Аналітичні можливості фінансо­вого рахунку. Взаємозв'язок фінансового рахунку з іншими ра­хунками СНР.

Тема 8. Аналіз фінансових результатів підприємств

Цілі та методи статистичного аналізу фінансових результатів підприємств. Система фінансових коефіцієнтів. Аналіз прибутку та прибутковості. Інвестиційна привабливість підприємств. Дже­рела статистичної інформації про фінансовий стан підприємств.

Тема 9. Оцінювання зміни вартості

Поняття відсотків і відсоткових ставок. Наростання за прос­тими відсотками. Дисконтування й облік за простими відсотками. Множник наростання. Практика розрахунку короткострокових від­сотків. Обчислення звичайних, комерційних і точних відсотків.

Нарахування складних відсотків. Інтерполяційна оцінка мно­жника наростання. Швидкість росту при складних і простих від­сотках. Номінальна та ефективна ставки відсотків. Облік (диско­нтування) за складною обліковою ставкою відсотків. Операції зі складною обліковою ставкою. Порівняння інтенсивності нарос­тання за різними відсотковими ставками. Визначення строку пла­тежу й рівня відсоткових ставок. Неперервне наростання й дис­контування. Змінна сила росту.

Тема 10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок

Поняття еквівалентності відсоткових ставок. Система еквіва­лентних ставок. Еквівалентність простої ставки відсотків й облі­кової ставки. Еквівалентність простих і складних відсоткових ставок. Еквівалентність неперервних і дискретних ставок.

Середні відсоткові ставки. Оцінка фінансової еквівалентності зобов'язань. Рівняння еквівалентності. Консолідування заборго­ваності.

Тема 11. Аналіз фінансових потоків

Потоки платежів і фінансові ренти. Узагальнюючі показники фінансових рент. Нарощена сума фінансової ренти. Сучасна ве­личина фінансової ренти. Неперервне нарахування відсотків при визначенні нарощеної суми фінансової ренти.

Визначення параметрів фінансових рент. Визначення члена ренти. Визначення строку платежу. Визначення ставки відсотків.

Лінійна інтерполяція при визначенні ставки відсотків. Метод Ньютона-Рафсона. Фінансові потоки з разовими змінами плате­жів. Нерегулярний фінансовий потік платежів.

Тема 12. Статистична оцінка довгострокової заборгованості

Основні поняття при статистичній оцінці довгострокової за­боргованості. Визначення витрат на обслуговування боргу. Кла­сифікація позичок. Методи формування фонду погашення. Оцін­ка позичок при погашенні одноразовим платежем. Визначення основних параметрів при погашенні позичок методом рівних сум погашення основної суми боргу. Визначення основних парамет­рів при погашенні позички методом рівних термінових виплат. Погашення боргу методом змінних термінових виплат.

Тема 13. Статистика цінних паперів

Поняття і види цінних паперів. Завдання статистики цінних паперів. Система показників ринку цінних паперів. Джерела ста­тистичних даних про цінні папери.

Поняття та класифікація облігацій. Оцінка облігацій. Зага­льні принципи й прийоми щодо оцінки облігацій. Оцінка облі­гацій і податки.

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН:

 1. 29. ПЛАН ПРОДАЖ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ PROJECT EXPERT
 2. 11. РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС‑ПЛАНА «ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА», «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН»
 3. 20. ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ. БАЛАНСОВЫЙ ПЛАН
 4. 4.5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
 5. ликвидационный план.
 6. Бизнес-План
 7. Календарный план
 8. 2.7.3 Финансовый план
 9. Бизнес-план
 10. 4.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
 11. 4. План кампании
 12. Стратегический план