<<
>>

Тема 10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок

Починаючи вивчати цю тему, студентам необхідно звернути увагу на те, що від вибору виду відсоткової ставки залежить фі­нансовий результат кредитних угод. Різні, але однакові за вели­чиною відсоткові ставки дають різні відсоткові суми грошей за однакових усіх інших параметрів.

Якщо різнорідні відсоткові ставки в конкретних умовах угоди призводять до одного й того самого фінансового результату, то в такому разі вони є еквівалентними. Отже, еквівалентними нази­ваються різні за видом відсоткові ставки, які у фінансових опера­ціях дають однакові кінцеві результати.

Студенти мають звернути увагу на те, що принцип еквівален­тності ставок використовується при порівнянні ставок, які засто­совуються в різноманітних угодах і договорах, при визначенні ефективності фінансово-кредитних операцій, беззбитковій заміні одного виду відсоткових ставок іншими. Для сторін, які уклада­ють фінансовий контракт, не має важливого значення, яка з екві­валентних ставок фігуруватиме в угоді.

Система еквівалентних ставок складається з таких елемен­тів еквівалентності:

• простих ставок;

• простих і складних ставок;

• складних ставок;

• дискретних і неперервних ставок.

Треба пам'ятати, що виведення формул еквівалентності ставок у всіх випадках базується на рівності взятих попарно відповідних множників наростання.

Розглянемо умови, за яких нарощення відсотків за простою ставкою відсотків (/) призведе до таких самих результатів, що і нарахування цих грошей за простою обліковою ставкою (йГ) при зафіксованих однакових початковій величині (Р) і строку (п). Очевидно, має виконуватися умова, за якою нарощені суми для цих відсоткових ставок будуть однакові, тобто = Л, де Л'і — це нарощена сума, при визначенні якої використовувалась проста ставка відсотків (/), а — це нарощена сума, при визначенні якої використовувалась проста облікова ставка (йГ). Прирівнюємо множники наростання за цими ставками (1 + іп) = (1 - псі) '.

З цього рівняння можна вивести співвідношення між простою ста­вкою відсотків та простою обліковою ставкою. Формула простої ставки відсотків, що еквівалентна простій обліковій ставці, ма­тиме такий вигляд:

сі

і =------- .

1 — псі

Формула простої облікової ставки, що еквівалентна простій

ставці відсотків, має такий вигляд сі = —-—.

1 + пі

Застосовуючи ці формули, можна за заданою простою став­кою відсотків знайти еквівалентну просту облікову ставку, і на­впаки. Так, при операціях з векселями використовують просту облікову ставку, але вона не показує ефективність і прибутко­вість цієї фінансової операції. Для того щоб визначити, який було отримано відносний дохід, необхідно знайти ставку відсотків, що, як правило, використовується як показник прибутковості, ек­вівалентний простій обліковій ставці.

Прості відсоткові ставки використовуються переважно при короткострокових фінансових операціях (п < 1), тож термін (п) необхідно замінити відношенням §/К, де g — це кількість днів користування грошима, а К — кількість днів у році (база року). Тут слід врахувати, що база року (К) набуває різних значень (360, 365, 366 днів). Відповідно еквівалентність простих ставок визна­чатиметься за двох умов: коли бази року приймаються однакови­ми і коли використовуються різні бази року (К). Для однакових баз року застосовуються такі формули:

„ г/- • 360 , 360 /'

.Якщо К = 360 днів, то / =------------- ; сІ = -

360-

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме Тема 10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок:

  1. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  3. 15.4. Виды номинальных процентных ставок
  4. 45. СИСТЕМА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  5. S 2.2. Коридор процентных ставок в России
  6. Глава 6. КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  7. Глава 6. КОЛЕБАНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  8. 2.5. Эквивалентность процентных ставок различного типа
  9. Глава 7. РИСКОВАЯ И ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
  10. Глава 7. РИСКОВАЯ И ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК