<<
>>

Тема 4. Статистика кредиту

Вивчаючи цю тему, необхідно звернути увагу, що кредит яв­ляє собою систему економічних відносин з мобілізації тимчасово вільних в економіці грошових коштів і використання їх на потре­би відтворення.
Кредит надається господарським організаціям і населенню банківськими установами на умовах цільового вико­ристання, терміновості, платності і поворотності. За терміновістю розрізняють короткостроковий, середньостроковий і довгостро­ковий кредити.

Для управління процесами кредитування в економіці, вияв­лення їх тенденцій та закономірностей необхідна статистична ін­формація про кредитні вкладення й кредитні ресурси, їх склад за видами позичальників, у розрізі галузей та форм власності, про розмір і склад прострочених позичок, ефективність позичок у на­уково-технічні заходи, обіговості кредитів.

Збором, обробкою та аналізом інформації про економічні та соціальні процеси в кредитуванні займається статистика кредиту. Вона розробляє програму статистичних спостережень, вдоскона­лює систему показників, методологію їх розрахунку й аналізу, розробляє методи статистичного аналізу конкретних явищ.

Статистика кредитування займається також узагальненням ві­домостей про кредитування, виявлення закономірностей, вивчен­ням взаємозв'язку використання кредитних ресурсів з ефективні­стю використання обігових коштів тощо.

Загальні завдання статистики кредиту:

1. Організація статистичного обліку і звітності про кредитні операції.

2. Розробка системи показників, що характеризують кредитні відносини, їх стан і розвиток.

3. Виявлення статистичних закономірностей у розвитку кре­дитних відносин.

4. Послідовне вдосконалення методології та методики розроб­ки й аналізу системи показників з урахуванням досягнень еконо­мічної науки і міжнародних стандартів.

Кредитні відносини будуються в умовах і при взаємодії кре­дитних ресурсів і кредитних вкладень.

Кредитні ресурси складаються з коштів банків, тимчасово ві­льних грошових коштів бюджету, підприємств та організацій і населення. Кошти банків складаються зі статутного, резервного і спеціального фондів; кошти підприємств та організацій — із за­лишків коштів на розрахункових рахунках підприємств, на раху­нках по капітальних вкладеннях, з коштів замовників для розра­хунків виконання будівельних, науково-дослідних і проектно- дослідних робіт, а також коштів у розрахунках; кошти населення характеризуються залишками коштів на рахунках в ощадних і комерційних банківських установах.

Кредитні ресурси підприємства — це сукупність кредитних коштів, залучених для фінансового забезпечення його функціо­нування. Залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів збільшує сукупний дохід за рахунок віддачі залучених коштів, підвищення ефективності власних обігових коштів, що дозволяє підприємству ефективніше здійснювати свою господар­сько-фінансову діяльність. Кредитні ресурси підприємств фор­муються на основі потреби в них для формування обігових кош­тів (виробничих запасів, запасів готової продукції і товарних запасів, для фінансування інших виробничих потреб) і задово­лення інвестиційних потреб.

Кредитні вкладення являють собою позички, які надаються банківськими установами підприємствам, організаціям і населен­ню для виробничого і соціального розвитку.

Для характеристики кредитних відносин статистика кредиту використовує показники розміру, складу, динаміки кредитних ре­сурсів і кредитних вкладень, вивчає взаємозв'язок кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва, капітальних вкла­день, розміру товарно-матеріальних цінностей.

Для характеристики обсягу кредитних вкладень використову­ють показники залишків заборгованості й розміру виданих і по­гашених позичок. Залишки заборгованості у звітності показують за станом на визначену дату. Для визначення середніх залишків кредиту застосовується середня хронологічна:

1 1

2 Я +У2+- + Уп-і +і2Уп

де у — середні залишки кредиту; 7„ — залишки кредиту в момент п; п — кількість моментів часу.

Статистика вивчає ефективність використання позичок, яка характеризується їх обіговістю.

Рівень обіговості кредиту вимірюється:

1) тривалістю використання короткострокового кредиту;

2) кількістю оборотів, які здійснює кредит за певний період.

Тривалість користування короткостроковим кредитом (і) ви­значається за формулою:

Д

де К — середні залишки кредиту;

Оп — оборот кредиту з погашення;

Д — число календарних днів у періоді.

Цей показник характеризує середнє число днів користування кре­дитом. Він є зворотною величиною обіговості позички: чим менша тривалість користування кредитом, тим менше позичок знадобиться банку для кредитування одного й того самого обсягу виробництва.

Кількість оборотів кредиту (п) визначається шляхом ділення обороту позички з погашення на середній їх залишок:

К

Економічний сенс цього показника полягає в тому, що він ха­рактеризує число оборотів, здійснених короткостроковим креди­том за визначений період.

Рівень обіговості позичок можна обчислити також за даними про їх видачу.

Вивчення швидкості обіговості за сукупністю господарських одиниць здійснюється шляхом застосування індексного методу: індексів середніх величин та агрегатних.

Для характеристики зміни середньої тривалості користування ко­роткостроковим кредитом застосовуються такі індекси: індекс змінно­го складу, індекс фіксованого складу і індекс структурних зрушень.

ІГ =

Індекс змінного складу середньої тривалості користування ко­роткостроковим кредитом:

1*1 .1*0

тп

де т — однодобовий оборот з погашення кредиту, який визнача-

Оп

ється як т = ; тоді тривалість користування короткостроковим

К К

кредитом можна визначити за формулою і = —— = —, то К і т.

°п т

И

На величину індексу змінного складу впливають два фактори: зміна тривалості користування короткостроковим кредитом окремих одиниць сукупності, а також питомої ваги однодобового обороту з погашення окремих одиниць сукупності в загальній йо­го величині для всієї сукупності.

Індекс фіксованого складу:

ІФс = Х^і . Х^О^І

Індекс структурних зрушень:

І сз = Х'рОТі .

'5>о

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кре­дитом:

а) за рахунок індивідуальних значень тривалості кредиту —

А'* =

б) за рахунок структурних зрушень в однодобовому обороті з погашення —

Загальний абсолютний приріст середньої тривалості користу­вання кредитом можна визначити шляхом віднімання з чисель­ника знаменника індексу змінного складу, тобто

Оборот кредиту з погашення пов'язаний з числом оборотів і середнім залишком кредиту: чим вище обіговість позичок за чис­лом оборотів, тим за інших рівних умов буде більшим розмір обороту з погашення. З іншого боку, якщо збільшуватимуться середні залишки заборгованості позичок, то збільшуватиметься й оборот кредиту з погашення. Зв'язок цих показників можна уяви­ти таким рівнянням:

у статиці Оп = пК:

у динаміці = /0„ =/„•/* .

Статистичний аналіз передбачає загальну оцінку ефективності кредиту, а також кількісне вимірювання величини впливу окре­мих факторів на річний випуск (приріст) продукції або прибутку. Якщо позначити розмір наданого кредиту літерою К, річний ви­пуск (приріст) продукції (прибутку) — (2, то рівень ефективності (Е) можна уявити таким чином:

Е = — ;0 = ЕК.

К *

Випуск (приріст) продукції (прибутку) може бути отриманий у результаті росту ефективності кредиту та його розміру:

Аі 2>о

71,05 • 0,694 +143,88 • 0,417 71,94 • 0,417 +143,88 • 0,278 0,694 + 0,417 ' 0,417 + 0,278

= 99,01/100,72 = 0,983, або 98,3%.

Абсолютний приріст середньої тривалості користування коро­ткостроковим кредитом:

д,-( = _ ї0 = ^^ - ^^ = 99,01 -100,72 = -1,71 дня.

5>і 5>0

Тобто середня тривалість користування короткостроковим кредитом по двох галузях промисловості в звітному періоді порі­вняно з базисним зменшилась на 1,7 %, або 1,71 дня. Можна дій­ти висновку, що ефективність використання кредитом збільши­лась.

Індекс середньої тривалості користування кредитом фіксова­ного складу:

І фс = . Щ = 71,05 • 0,694 +143,88 • 0,417

' ~ 5>і ' 5>і ~ 0,694 + 0,417

7194 0 694+ 143 88 0 417 0,694 + 0,417

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кре­дитом за рахунок зміни тривалості в окремих галузях:

д_ = _ Х?^ = ш _ 98 94 = о оу дня Ъщ Ъщ

Тобто середня тривалість користування короткостроковим кредитом по двох галузях промисловості у звітному періоді порі­вняно з базисним збільшилась на 0,07 %, або 0,07 дня, за рахунок зміни тривалості користування короткостроковим кредитом по окремих галузях промисловості.

Індекс структурних зрушень:

то 71,94 0,694+ 143,88 0,417

І? =

5>0 0,694 + 0,417

71,94-0,417+ 143,88-0,278

= 98,94/100,72 = 0,982, або 98,2%.

0,417 + 0,278

Абсолютний приріст середньої тривалості користування кре­дитом внаслідок структурних зрушень в однодобовому обороті з погашення становить:

д?"сз = 98,94_юо,72 = -1,78 дня.

5>і 5>оі

Таким чином, середня тривалість користування короткостро­ковим кредитом по двох галузях промисловості у звітному пері­оді порівняно з базисним зменшилась на 1,8 %, або 1,78 дня, за рахунок структурних зрушень, тобто в однодобовому обороті збільшилась частка галузі, яка мала в базисному періоді меншу тривалість користування короткостроковим кредитом.

Запитання для перевірки знань

1. Яка з викладених нижче формул характеризує середню кі­лькість днів користування кредитом:

а) І- + Д; б) в) г) Оп Д т К

2.Які показники застосовуються в статистиці для аналізу ефек­тивності використання коштів:

1) коефіцієнт співвідношення обороту позички з видачі і по­гашення;

2) кількість оборотів кредиту і тривалість користування коро­ткостроковим кредитом;

3) індекси середніх величин тривалості користування корот­костроковим кредитом;

4) обороти кредиту з видачі і погашення.

3. Яка з викладених нижче формул характеризує середню кі­лькість оборотів, здійснених короткостроковим кредитом:

а)£ +Д б)%; в)

и„ и т К

4. Що ви розумієте під кредитними ресурсами:

а) кошти банків, тимчасово вільні грошові кошти бюджету, підприємств і населення;

б) позички, які видаються банківськими установами підприєм­ствам, організаціям і населенню;

в) споживчі кредити населенню для індивідуального житлово­го будівництва;

г) залишки коштів на рахунках в ощадних банках і комерцій­них установах?

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме Тема 4. Статистика кредиту:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 3. Коваленко С.Б., Шулькова H.H. Сборник тестов по курсу «Деньги, кредит, банки»: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, - 160 с., 2005
 4. Под ред. проф. А. М. Ковалевой. Финансы и кредит: Учеб. пособие — М.: Финансы и статистика, — 512 с: ил., 2005
 5. Тема 6. Необходимость и сущность кредита
 6. ТЕМА 16. Формы и виды кредита
 7. Тема 4. Кредит и кредитная система
 8. ТЕМА 17. Роль и границы кредита
 9. ТЕМА 14. Необходимость и сущность кредита
 10. Тема 10. Организация отдельных видов кредита
 11. ТЕМА 18. Кредит в международных экономических отношениях
 12. Тема: Кредит как форма движения ссудного капитала
 13. Тема 6. НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ КРЕДИТА
 14. Тема 5. Кредит и банковская система
 15. Тема 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРЕДИТА
 16. Тема 7. Государственный кредит. Государственный долг Российской Федерации
 17. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
 18. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 19. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003