<<
>>

Тема 2. Статистика державного бюджету

Починаючи вивчати цю тему, студенти повинні пам'ятати: державний бюджет характеризує систему економічних відносин щодо формування державних фінансових ресурсів і напрями їх використання в інтересах суспільства.
За допомогою державного бюджету формується структура суспільного виробництва, забез­печується потрібне співвідношення між споживанням і нагрома­дженням.

Бюджетна система складається з Державного бюджету Украї­ни, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республікан­ський бюджет та бюджети районів і міст республіканського під­порядкування Автономної республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, ра­йонні в містах, селищні та сільські бюджети.

Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом України. Останній ви­користовується для аналізу та визначення засад державного регу­лювання економічного і соціального розвитку.

Студенти повинні звернути увагу на те, що головним завдан­ням статистики державного бюджету є характеристика його ос­новних показників, які визначають зміст і спрямованість фіска­льної політики. Крім того, перед статистикою державного бюд­жету стоять ще й такі завдання щодо визначення:

1) загальної величини доходів і видатків державного бюджету, розміру перевищення видатків над доходами (дефіцит) або дохо­дів над видатками (профіцит);

2) структури доходів державного бюджету;

3) структури видатків державного бюджету;

4) джерел фінансування бюджетного дефіциту;

5) розміру державного внутрішнього боргу;

6) ефективності проведення державної фіскальної політики;

7) впливу фіскальної політики на економічне зростання і рі­вень життя населення.

Основними методами, що застосовуються статистикою дер­жавного бюджету, є типологічні, структурні та аналітичні групу­вання, динамічні ряди, структурні зрушення.

Групування доходів державного бюджету проводиться відпо­відно до їх економічної природи за принципом предметної кла­сифікації (виду) податкових платежів (ПДВ, податок з прибутку, акцизи тощо). Динамічні ряди доходів бюджету будуються з ура­хуванням змін, що відбулися у статтях доходів за фактичним розподілом джерел доходів по розділах, главах, параграфах і статтях. Ці зміни приймаються в розрахунок при вивченні струк­турних зрушень у доходах бюджету.

Для вивчення закономірностей формування окремих видів до­ходів державного бюджету застосовуються динамічні ряди, для прогнозних розрахунків — економетричні моделі. При вивченні впливу окремих факторів на формування дохідної частини бю­джету поширені методи кореляційно-регресійного аналізу, а та­кож багатофакторні індексні моделі.

Державний та місцеві бюджети складаються з дохідної та ви­даткової частин. Статистика аналізує структуру та динаміку цих частин. Аналіз структури доходів і витрат дозволяє визначити основні джерела формування доходів держави і напрями розподі­лу одержаних коштів, що має принципове економічне і соціаль­но-політичне значення.

При виконанні перелічених завдань статистика спирається на звітність про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів, яка надається бюджетними і банківськими установами, органами Державного комітету статистики і господарськими орга­нізаціями. У процесі аналізу склад доходів та видатків державного бюджету вивчається докладніше. Надходження від підприємств розподіляються за галузями та формами власності, надходження від населення — за видами податків та іншими ознаками.

Дохід державного бюджету утворюють усі надходження від підприємств, установ та населення до бюджетів усіх рівнів управління. Вони поділяються на поточні та капітальні доходи.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, уста­новлених законодавством України.

Види доходів Зведеного бюджету України: податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій, податок на додану вартість, акцизний збір, державне мито, відрахування на геологорозвіду­вальні роботи, надходження до Фонду з ліквідації наслідків Чор­нобильської катастрофи, надходження до Пенсійного фонду, прибуткові податки з громадян, плата за землю.

Видатки бюджетів включають усі платежі, що не поверта­ються.

Видатки визначаються як державні витрати, що утворюються на безповоротній основі, тобто не пов'язані з виникненням або погашенням фінансових вимог. Ці видатки можуть бути спрямо­вані як на поточні, так і капітальні цілі, можуть бути як відшко­дованими, так і безповоротними.

Витрати державного бюджету деталізуються за конкретними об'єктами фінансування в рамках статей і параграфів. Важливим за­вданням статистики державного бюджету є вивчення показників використання коштів держави в установах і організаціях, що фінан­суються з бюджету. До таких об'єктів належать дитячі та дошкільні заклади, установи освіти та охорони здоров'я, ветеринарна служба в сільському господарстві, частина науково-дослідних установ, орга­нізації, підпорядковані Міністерству оборони, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Прокуратура України, ор­гани законодавчої, виконавчої та судової влади.

Перевищення доходів над видатками (профіцит) розрахову­ється як різниця між сумарними доходами, включаючи безоплат­ні надходження, та сумарними видатками. Значення цієї величи­ни з протилежним знаком (дефіцит) дорівнює сумі чистих запо­зичених державою коштів плюс чисте скорочення державних касових залишків, вкладень і цінних паперів, які мають ліквідне значення.

Фінансування дефіциту за типами кредиторів являє собою всі кошти (внутрішні або іноземні), отримані для покриття дефіциту бюджету, або, навпаки, розміщення суми, яка перевищує доходи над видатками.

Дефіцит зведеного бюджету України фінансується за рахунок кредитів Національного банку України, облігацій державної вну­трішньої позики і зовнішніх джерел фінансування.

У міжнародних стандартах зі статистики та обліку використо­вуються дві класифікації податкових платежів: класифікація статистики державних фінансів (СДФ) і класифікація системи національних рахунків (СНР). Перша розроблена Міжнародним валютним фондом і використовується для задоволення потреб державних фінансів, аналізу і розробки фінансової політики. У СДФ податки класифікуються за однією ознакою — типом, який визначається за видом діяльності або податковою базою. Для по­даткової бази використовують суму доходу, загальну суму ви­плаченої заробітної плати, суму продажу, вартість майна, вели­чину імпорту. Класифікацією податкових доходів держави в СДФ передбачено такі типи податків: прибуткові податки; внески до фонду соціального забезпечення; податки на заробітну плату і робочу силу; податки на операції в міжнародній торгівлі; решта податків, які не віднесені до інших податків.

Класифікація податків, застосовувана в СНР, виходить з по­треб економіки в цілому. В основу цієї класифікації покладені такі ознаки:

1) тип податку, як він визначений у СДФ (акцизи, податок на нерухомість тощо);

2) тип інституційної одиниці, яка сплачує податок (домашнє господарство, державне підприємство, комерційна організа­ція);

3) обставини, за яких сплачується податок (продукція вироб­лена, імпортована, підготовлена на експорт).

Згідно з цим податкові платежі об'єднуються в такі групи: 1) виробничі податки; 2) прибуткові податки; 3) податки на капі­тал.

У статистиці державного бюджету застосовуються такі класи­фікації, запропоновані Міжнародним валютним фондом:

1. Класифікація доходів і отриманих офіційних трансфертів.

2. Класифікація видатків і кредитування за вирахуванням по­гашення.

3. Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту.

4. Класифікація державного боргу.

Ця система класифікацій дозволяє визначити структуру пока­зників державного бюджету, проаналізувати потреби державного управління у видатках і кредитах, які можуть бути профінансова- ні за рахунок бюджетних коштів.

Виконання державного бюджету аналізується обчисленням відносних величин виконання плану за доходами та видатками у цілому, а також за окремими їх видами та цільовим призначен­ням. Такий аналіз дає змогу не лише дістати сукупну оцінку ви­конання бюджету, а й охарактеризувати ступінь виконання пла­ну за кожною групою доходів і видатків, докладно про­аналізувати ту групу доходів або видатків, за якою виявлено іс­тотні відхилення фактичних даних від запланованих, устано­вити, чим було зумовлене відхилення фактичних надходжень від запланованих.

Зв'язок доходів державного бюджету з найважливішими мак- роекономічними показниками можна охарактеризувати, побуду­вавши паралельні динамічні ряди, рівняння регресії, застосував­ши багатофакторні індексні моделі.

Для аналізу динаміки основних показників державного бю­джету може бути використана система індексів: зведені індек­си, індекси середніх величин та ін. Наприклад, для обчислення кількісного впливу найважливіших макроекономічних показ­ників на дохід державного бюджету можна побудувати індекс­ну модель:

Дохід державного бюджету = ВВ • ВВП/ВВ • ВНД/ВВП • • ВННД/ВНД • ДОХІД ДБ/ВННД.

У цій моделі виявляється вплив на дохід державного бюджету:

а) розміру валового випуску (ВВ);

б) частки валового внутрішнього продукту (ВВП) у валовому випуску;

в) співвідношення валового національного доходу (ВНД) та валового внутрішнього продукту (ВВП);

г) співвідношення чистого національного наявного доходу (ВННД) та валового національного доходу;

ґ) частки доходу державного бюджету у валовому національ­ному наявному доході.

Алгоритм розв'язання цієї багатофакторної індексної моделі для розрахунку абсолютного приросту і темпу приросту доходу дер­жавного бюджету за рахунок окремих факторів має такий вигляд:

1. На першому етапі розв'язання при визначенні факторних абсолютних приростів відбувається розрахунок рівня доходу державного бюджету з урахуванням лише першого, перших двох, трьох, чотирьох та п'яти факторів моделі:

У 1а = УоІа;

¥ 1а, Ь = У^-аІЬ,

Уіа.Ь.с = У')!аіЬІс-

^Іа.Ь.сД = У')ІаІ ЬІсі сі-

Уіа.Ь.сАе = УціціНісісііс

2. Для визначення абсолютних приростів доходів державного бюджету за рахунок окремих факторів використовуються такі формули:

Д Уа = 70а -1) — абсолютна зміна доходу державного бюдже­ту за рахунок зміни валового випуску;

Д їн = УиІаь -1) — абсолютна зміна доходу державного бю­джету за рахунок зміни частки валового внутрішнього продукту у валовому випуску;

ДК. =У0ІаІьс-1) — абсолютна зміна доходу державного бю­джету за рахунок зміни співвідношення валового національного доходу і валового внутрішнього продукту;

= 70ІаІьІсл -1) — абсолютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни співвідношення валового національно­го наявного доходу і валового національного доходу;

Д К, = УиІаІНІсІсі (/., -1) — абсолютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни частки доходу державного бюджету в валовому національному наявному доході:

Д7 = ^ - 70 = Д7а + Д7, + Д7С + Д7, + Д7е.

Одним із завдань статистики державного бюджету є прогно­зування його доходів і видатків. Для прогнозування податкових доходів державного бюджету можуть бути використані різнома­нітні методи, наприклад екстраполяція трендів. Проте ці методи, передбачаючи збереження минулої тенденції розвитку, не врахо­вують змін у податковій базі, а також ставок податків. Через це їх застосування може призвести до помилок у прогнозах. Обґрунто- ванішою є побудова функції залежності податків від податкової бази.

Термінологічний словник ключових понять

Бюджет-брутто — форма побудови бюджету, за якої доходи і вида­тки показуються в розгорнутому вигляді без сальдування зустрічних платежів, що мають місце у бюджетній системі країни.

Бюджет-нетто — форма побудови бюджету, за якої доходи і видат­ки окремих бюджетів показуються як сальдо, тобто з урахуванням зу­стрічних платежів (наприклад, кошти державного бюджету можуть бу­ти спрямовані в місцеві бюджети, і навпаки). Бюджет-нетто менший за бюджет-брутто. Різниця між ними являє собою внутрішній оборот гро­шових коштів, який не збільшує реальних доходів і видатків Зведеного бюджету України.

Державний бюджет — це план утворення і використання фінансо­вих ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади.

Зведений бюджет України - це сукупність усіх бюджетів, що вхо­дять до складу бюджетної системи України.

Капітальні видатки — це видатки на придбання основного капіта­лу, резервів, землі та нематеріальних активів, капітальні трансферти та інші капітальні витрати.

Капітальні доходи включають доходи від продажу основного капі­талу, запасів державних резервів, землі, нематеріальних активів і капі­тальних трансфертів від недержавних підприємств, некомерційних ор­ганізацій, приватних осіб.

Неподаткові доходи включають всі безоплатні й безповоротні над­ходження до державного бюджету, такі як доходи держави від власнос­ті та підприємницької діяльності, продажу товарів і послуг (за винятком доходів від продажу основного капіталу), надходження від адміністра­тивних штрафів за несплату податків, а також добровільні, безоплатні поточні надходження з недержавних джерел.

Податки — це частина доходу, яку фірми і домашні господарства сплачують державі у розмірі, що встановлюється законом.

Податкові доходи включають різні види податків, тобто безповоро­тних обов'язкових платежів органом управління, згрупованих за об'єктами оподаткування: доходи, заробітна плата, майно, товари та послуги, зовнішня торгівля.

Поточні витрати включають відшкодовані витрати, не пов'язані з при­дбанням основного капіталу, товарів і послуг для виробництва основного капіталу, а також безоплатні виплати. Останні не включають придбання ка­пітальних активів, відшкодування збитків за пошкодження основного капі­талу або збільшення фінансових активів одержувачів. У складі поточних ви­трат виокремлюють видатки на товари та послуги, виплату відсотків з державного боргу, субсидії та інші поточні трансферти й видатки.

Поточні доходи включають податкові та неподаткові доходи, крім безоплатних надходжень, надходжень від продажу землі, нематеріаль­них активів, державного майна та капітальних трансфертів.

План практичних занять

1. Поняття державного бюджету і завдання статистики при йо­го вивченні.

2. Система показників державного бюджету.

3. Класифікація податкових доходів державного бюджету.

4. Основні методи статистики щодо вивчення державного бю­джету.

Навчальні задачі

1. За даними про податок на додану вартість, ставку податку і податкову базу по області визначити: абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами податкової бази; абсолютний при­ріст суми податку, зумовлений змінами величини доданої вартос­ті. Зробити висновки:

Показники За планом Фактично
Сума податку на додану вартість, тис. грн 5520 5757
Ставка податку на додану вартість, % 20 15
Додана вартість, тис. грн 27600 38380

2. Показники розвитку країни характеризуються такими даними:
Показники Базисний рік Звітний рік
Валовий випуск товарів і послуг 7240 6324
Валовий внутрішній продукт 3812 3396
Валовий національний дохід 3680 3308
Валовий національний наявний дохід 2904 2652
Доходи державного бюджету 1096 1128

Розрахувати абсолютний приріст доходів державного бюдже­ту, зумовлений змінами:

а) обсягу валового випуску товарів і послуг;

б) частки валового внутрішнього продукту у валовому випус­ку товарів і послуг;

в) коефіцієнта співвідношення валового національного доходу і валового внутрішнього продукту;

г) частки національного наявного доходу у валовому націона­льному доході;

ґ) частки доходів державного бюджету у валовому національ­ному наявному доході.

3. Існують такі дані про доходи державного бюджету і валово­го внутрішнього продукту країни:

Періоди Доходи державного бюджету, млрд грн Валовий внутрішній продукт, млрд грн
Січень 1,7 5,0
Лютий 2,1 5,1
Березень 2,7 4,9
Квітень 2,1 6,6
Травень 2,1 5,7
Червень 1,9 5,0
Липень 2,7 7,2
Серпень 2,3 6,7
Вересень 2,3 5,1
Жовтень 2,9 10,3
Листопад 2,8 8,0
Грудень 4,2 11,1
Січень 1,8 5,9
Лютий 2,0 6,1

Визначити функцію, що відображає залежність доходів дер­жавного бюджету від зміни валового внутрішнього продукту кра­їни, оцінити параметри рівняння регресії, надати їм економічну інтерпретацію. За допомогою коефіцієнта детермінації оцінити щільність зв'язку. Використовуючи Б-критерій, перевірити істот­ність зв'язку з ймовірністю 0,95.

Розв'язок типових задач

1. Розглянемо приклад розрахунку впливу ставки податку і податкової бази на приріст суми податку на прибуток підпри­ємств і організацій. Для цього скористаємося умовними даними з таблиці, що характеризує податок на прибуток підприємств та організацій і податкову базу.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, СТАВКА ПОДАТКУ І СУМА ПРИБУТКУ В ОБЛАСТІ, тис. грн
Показники За планом Фактично Абсолютне відхилення
Сума податку на прибуток, тис. грн (Н) 6000 7000 1000
Ставка податку на прибуток, % (С) 30 23,3 - 6,7 п. п.
Сума прибутку, тис. грн (Б) 20000 30000 10000

Фактично сума податку на прибуток підприємств зросла порі­вняно з плановою на 1000 тис. грн. Це пояснюється таким:

• фактичним зменшенням рівня ставки податку на 6,7 п. п. —

ДН(С) = (С -С0)Б, = (0,233-0,3)• 30000 = -2000 тис. грн;

• приростом суми прибутку підприємств і організацій —

АН[Б) = СБ\ - Б00 = (30000-20000) - 0,3 =3000 тис. грн

2. Показники розвитку країни характеризуються такими даними: МАКРОЕКОНОМІЧИІ ПОКАЗНИКИ, млн грн
Показники Базисний рік Поточний рік
1. Валовий випуск 200 300
2. Валовий внутрішній продукт 150 200
3. Валовий національний дохід 130 150
4. Валовий національний наявний дохід 100 120
5. Дохід державного бюджету 80 100

Розв язок: На базі вихідних даних таблиці за кожний рік обчи­слюються показники-фактори індексної моделі.

Таблиця

ФАКТОРИ ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ
Показники Умовне позначення Базисний рік Поточ­ний рік Індекс
1. Валовий випуск а 200 300 1,5
2. Частка валового внутрішньо­го продукту у валовому випуску Ъ 0,75 0,67 0,89
3. Співвідношення валового на­ціонального доходу та валового внутрішнього продукту с 0,87 0,75 0,87
4. Співвідношення чистого на­ціонального наявного доходу та валового національного доходу а 0,77 0,8 1,039
5. Частка доходу державного бюджету у валовому національ­ному наявному доході е 0,80 0,83 1,038

Тоді:

Уіа= Го/а= 80 • 1,5 = 120 млн грн;

У\аЬ= Го/Л= 120 • 0089 = 106,8 млн грн;

Гіа,ъ,с= іоШо= 106,8 • 0,87 = 92,92 млн грн;

Тіа,ь,Ы= 1оШЛ= 92,92 • 1,039 = 96,54 млн грн;

Гіа,ь,сАе= ВДьШе= 96,54 • 1,038 = 100 млн грн.

Д7а = У0а -1) = 80 • (1,5 - 1) = 40 млн грн — абсолютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни валового випуску;

АУЬ = У0Іаь -і) = 80 • 1,5 • (0,89 - 1) = - 13,2 млн грн — абсо­лютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни част­ки валового внутрішнього продукту у валовому випуску;

мс = уоІаІьс-і) = 80 • 1,5 • 0,89 • (0,87 - 1) = - 13,9 млн грн — абсолютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни співвідношення валового національного доходу і валового внут­рішнього продукту;

А¥,=¥0ІаІьІс(і,-1) = 80 1,5 0,89 0,87 (1,039 - 1) = = 3,5 млн грн — абсолютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни співвідношення валового національного наявного доходу і валового національного доходу;

Д7е = Го/л/ли. -1) = 80 • 1,5 • 0,89 • 0,87 • 1,039 • (1,038 - 1) = = 3,6 — абсолютна зміна доходу державного бюджету за рахунок зміни частки доходу державного бюджету у валовому національ­ному наявному доході;

Д7 = 71-70 = Д7а+Д7г, + Д7с + Д7і+Д7е = 40 - 13,2 - 13,9 + 3,5 + + 3,6 = 20 млн грн.

3. За допомогою багатофакторної індексної моделі вивчають вплив факторів (факторних ознак) на результат (результативні ознаки) з розкладанням кількісної міри впливу.

Дані для побудови індексної моделі наведені в таблиці.

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАГАТОФАКТОРНОЇ ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ
Показники Позна­чення Фактичні дані Індекс
базисний період поточний період
Загальні надходження до Держав­ного бюджету України, тис. грн ЗН 18156450 23784075 1,310
Частка податкових надходжень у за­гальних надходженнях Державного бюджету, % сіпн 67,49 80,8 1,197
Частка прямих податків у загальних податкових надходженнях Держав­ного бюджету, % сіпп 26,71 54,787 2,051
Частка податку на прибуток підпри­ємств у прямих податках, %
<< | >>

Еще по теме Тема 2. Статистика державного бюджету:

  1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
  2. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
  3. 18. Бюджетная система страны: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, местные бюджеты. Межбюджетные отношения. Консолидированный бюджет
  4. Тема 11. Государственный бюджет
  5. Тема 3. Бюджетная система и бюджет государства
  6. Тема 11 Финансовое планирование и разработка бюджетов предприятия
  7. ТЕМА 5. Бюджеты и стандарты как инструмент планирования и контроля
  8. 30. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
  9. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
  10. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003