<<
>>

Тема 12. Статистична оцінка довгострокової заборгованості

При аналізі фінансових ринків часто виникає завдання з оцін­ки довгострокової заборгованості, яке полягає у визначенні пері­одичних виплат за кредитом або, як їх іноді називають, терміно­вих виплат, сум для обслуговування боргу.

При вивченні теми треба звернути увагу студентів на те, що методи погашення позичок залежать від їх виду. За методом по­гашення боргу всі позички можна поділити на:

1) позички без обов'язкового погашення: боржник зобов'я­зується виплачувати кредитору в призначені строки прибуток у вигляді зафіксованого відсотка. Позичена сума не повертається;

2) позички з обов 'язковим погашенням в один термін: борж­ник повертає позичену суму в обумовлений строк і виплачує пе­ріодично або в кінці строку відсотки;

3) позички з обов 'язковим погашенням у кілька термінів: бор­жник повертає позикодавцю суму частинами і регулярно випла­чує дохід від позички у вигляді відсотка.

Завдання розробки плану погашення позички полягає у визна­ченні розміру поточного внеску і його складових залежно від конкретних умов позички.

Витрати, пов'язані з погашенням позички, називаються обслу­говуванням боргу. Разову суму (річну) обслуговування боргу на­зивають терміновою (поточною) виплатою. Термінові виплати охоплюють як поточні відсоткові платежі, так і кошти, які спря­мовуються на погашення (амортизацію) основного боргу.

Методи визначення розміру поточних виплат залежать від умов позички. Ці умови передбачають строк, тривалість пільго­вого періоду, рівень відсоткової ставки, метод погашення виплат відсотків і основної суми боргу. Щоб вивести формулу для роз­рахунку термінових виплат приймемо такі позначення: І) — сума заборгованості; / — відсотки за позичкою; Ь — тривалість піль­гового періоду; і? — річні витрати по погашенню основного бор­гу; у — термінова (поточна) виплата.

У періоді, коли виплачується основна сума боргу, термінова виплата складається з двох елементів:

у = 1 + 11.

Якщо боржник повинен повернути в кінці строку борг у ви­гляді разової виплати, то йому необхідно створити фонд пога­шення, який складається з послідовних внесків на спеціальний рахунок. Сума внесків і відсотків повинна дорівнювати сумі бор­гу на час його виплати. Коли за умовами позички передбачається періодично виплачувати відсотки кредитору, витрати боржника складаються з виплат у фонд погашення і відсотків. Цей фонд формується з послідовних внесків (наприклад, на спеціальний рахунок у банку), на який нараховуються відсотки.

Розглянемо методику планування фонду погашення (постійні термінові (поточні) виплати).

Нехай накопичення коштів здійснюється шляхом регулярних щорічних внесків, на які нараховуються складні відсотки за став­кою і. Одночасно відбувається виплата відсотків, які нарахову­ються на борг за ставкою с/. У такому разі термінова виплата складатиме:

у = Од + Я, або у = Од + ,

де у — термінова виплата; Б — сума боргу, яку необхідно пога­сити через п років; п — строк позички (число років); с/ — ставка відсотків, згідно з якою кредиторові виплачується регулярний дохід з позички; і? — виплата, що періодично вноситься до банку чи іншого фінансового підприємства для створення фонду пога­шення.

При створенні фонду погашення фігурують дві ставки відсот­ків: і і с/. Перша визначає швидкість росту суми фонду погашен­ня, друга — суму виплачуваних за позичкою відсотків. Зрозумі­ло, що створення фонду погашення вигідна боржникові за умови, коли і > ц, оскільки відсотки на рахунку в банку нараховуються швидше, ніж по кредиту.

Якщо відсотки не виплачуються кредитору, а приєднуються до боргу, то термінова виплата складається з одного елемента, що визначається за формулою

т_ £(! +

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме Тема 12. Статистична оцінка довгострокової заборгованості:

 1. Статистична інформація
 2. 2. Показники, що використовуються в практиці оцінки комерційного банку.
 3. Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів балансу
 4. Тема 6.Объекты франчайзинга
 5. Тема 8. Разработка системы франчайзинга
 6. Тема 10. Разработка концепции франчайзинга
 7. Тема 9. Определение области прав
 8. Тема 11. Франчайзинговый договор
 9. Тема 7. Виды франчайзинга
 10. Тема 7 Социальная стратификация
 11. Тема 13. Организация деятельности центральных банков