<<
>>

Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики

Фінансова статистика є галуззю економічної статистики. Вона вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у фінансовій сфері (розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення первин­них і кінцевих доходів домашніх господарств, державних установ і громадських організацій, нагромадження основних фондів і ма­теріальних обігових коштів), займається реєстрацією, зведенням і групуванням фактів, виражає їх у вигляді статистичних показни­ків, а також аналізує одержані дані.

Предметом фінансової статистики є кількісна характеристика обсягу, структури, динаміки і взаємозв'язків явищ фінансової си­стеми у конкретних умовах.

Фінансова статистика як галузь соціально-економічної статис­тики при вивченні масових соціально-економічних явищ корис­тується загальнонауковими законами і категоріями. На основі принципів і положень економічної теорії та вчення про гроші й кредит статистика забезпечує кількісну оцінку соціально-еконо­мічних явищ і процесів, властивих фінансовій сфері. Ці науки до­зволяють правильно тлумачити закономірні зміни у грошовому обігу, кредитуванні, ощадній справі, страхуванні, складі доходів і видатків державного бюджету тощо.

У своїх дослідженнях фінансова статистика спирається на один з основних принципів — взаємного зв 'язку і взаємної зумо­вленості явищ, відповідно до якого всі суспільні явища тісно вза­ємозв'язані.

Другий принцип — принцип розвитку, згідно з яким необхід­но при вивченні суспільних явищ виходити з того, що вони пере­бувають у постійному русі: виникнення, становлення, розвиток і зникнення. Принцип розвитку передбачає використання у дослі­дженні даних за тривалий проміжок часу. Це дає можливість ви­явити динамічні тенденції та закономірності, встановити прогре­сивні зміни у розвитку явищ.

У фінансовій статистиці, як і в інших галузях статистики, зна­чно поширений принцип порівняння.

Шляхом зіставлення одно- типових явищ встановлюються загальні риси їх розвитку, а також відмінні характерні сторони, визначаються загальні ознаки, при­таманні різнорідним явищам. У процесі порівняння оцінюється рівень розвитку відносно будь-якої бази, яка є критерієм. Так, можна порівнювати структуру бюджетів областей, ступінь задо­волення платоспроможного попиту населення, регіонів, кредито­спроможність підприємств тощо.

Загальнонаукові принципи, закони і категорії, що застосову­ються у статистиці, знаходять конкретний вияв у статистичних методах і прийомах, до яких необхідно віднести методи стати­стичного групування, класифікації, узагальнюючих показників (абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації), вибіркового спостереження, статистичні прийоми обробки да­них динамічних рядів, індексний, кореляційний і регресійний ме­тоди аналізу, балансовий метод і специфічні методи аналізу, що використовуються при аналізі грошових потоків.

Крім того, у фінансовій статистиці вживають поняття і кате­горії теорії імовірностей і математичної статистики.

Головним завданням фінансової статистики є вивчення про­цесів у виробництві, розподілі, перерозподілі і кінцевому вико­ристанні ВВП, визначення на цій основі пропорцій та закономір­ностей у народному господарстві.

Фінансова статистика виконує контрольні функції. Вона конт­ролює забезпеченість відтворювального процесу необхідними грошовими коштами і фондами. Це завдання включає контроль за виконанням держбюджету, касових і кредитних планів банків­ськими установами, акумуляцію тимчасово звільнених грошових коштів підприємств, установ і населення. Статистика дає харак­теристику виконання планів кредитними й фінансовими устано­вами, оцінює невикористані фінансові та кредитні ресурси, вста­новлює причини і фактори сформованого фінансового стано­вища.

Особливе значення в статистиці фінансів має виявлення ста­тистичних закономірностей у розвитку грошового обігу і креди­ту, розподілу та використання ВВП, складу й динаміки доходів і видатків державного бюджету, сукупного грошового обороту, фінансових ресурсів в обіговості кредиту, грошей, вкладів насе­лення.

Важливе місце в статистиці фінансів надається вдосконален­ню системи статистичних показників і методології їх обчислення.

Фінансова статистика використовує систему статистичних по­казників. Статистичний показник характеризує розмір, склад, ди­наміку та взаємозв'язок суспільних явищ.

Система статистичних показників — комплекс взаємо­пов'язаних показників, які дозволяють отримати цілісну, все­бічну характеристику будь-якого масового явища або процесу. Вона включає показники всіх галузей фінансової системи: державного бюджету, страхування, кредиту, грошового обігу, ощадної справи. До системи показників включаються також показники кінцевих результатів фінансової діяльності галузей народного господарства. Кожна галузь фінансової системи має свою систему показників, яка відображає властиву саме їй спе­цифіку.

Статистика державного бюджету включає показники роз­міру, складу й динаміки доходів і видатків державного бюджету, а також контингенту і мережі бюджетних установ.

Страхування характеризується показниками страхового поля, кількості й складу договорів страхування і страхових випадків, ступеня пошкодження страхового об'єкта, фінансової сталості, збитковості страхових сум, розміру та складу тарифних ставок, страхових платежів, частоти, важкості й небезпеки тимчасової непрацездатності, травматизму, середнього розміру пенсій, до­помог тощо.

Статистика кредиту використовує показники залишків заборгованості за позичками, складу позичок, розміру про­строченої заборгованості, обіговості кредитів та їх динаміки за кількістю оборотів і за тривалістю заборгованості, ефективно­сті довгострокового кредиту в окремі заходи, ліквідності кре­дитних установ.

Статистика грошового обігу вивчає показники розміру та складу грошового обігу, складу платіжного обороту, обіговості коштів у розрахунках, розміри та склад грошової маси, необхід­ної для обігу, її обіговості та купюрного складу грошей.

Запитання для перевірки знань

1. Розкрийте поняття і соціально-економічне значення фінансової статистики.

2. Які ви знаєте теоретичні основи і методи фінансової статистики?

3. Окресліть завдання фінансової статистики.

4. Наведіть систему показників фінансової статистики.

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 3. Ковалев В.В.. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, - 560 с., 2002
 4. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 5. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В.. Учет, анализ и финансовый менеджмент: Учеб.-метод, пособие. - М.: Финансы и статистика, — 688 с., 2006
 6. Тема 1. Предмет и методологические принципы макроэкономики
 7. О.С.Су­харев, C.B. Шманёв, A.M. Курьянов. Синергетика инвестиций: учеб.-метод. пособие; под ред. профессора О.С. Сухарева. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, - 368 с., 2008
 8. Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ПОЛИТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
 9. 1. Предмет, задачи и метод истории государства и права России
 10. 8. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИНАНСОВОГО ПРАВА
 11. 2. Предмет, метод и функции политологии
 12. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 13. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 14. Предмет и метод бухгалтерского учета
 15. Вопрос 1. Микроэкономика: предмет, объект, метод.
 16. 2. Предмет, методы и функции политической науки
 17. Предмет, метод, задачи и объекты исследования управленческого учета
 18. ДРУГИЙ РОЗДІЛ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРСОЦБАНКУ
 19. Вопрос 1 . Понятие, предмет, метод трудового права
 20. Глава 1 ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА