<<
>>

2.1. Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів

Державні фінанси — це система грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених для виконання властивих їй функцій, а також сукупність форм і методів, за допомогою яких ці функції реа­лізуються [17, 10].

Оскільки державні фінанси являють собою складову частину фі­нансової системи країни, а фінансова діяльність держави при цьому базується на законодавчо визначених формах мобілізації доходів і ви­трат, то і завдання державних фінансів полягає в досягненні економіч­ного, соціального та політичного прогресу в державі.

Фінансова система України — це сукупність різних сфер фінан­сових відносин, кожна з яких має свої особливості у формуванні та використанні грошових фондів, відрізняється роллю у соціально-еко­номічному розвитку суспільства [12, 12].

Мета функціонування фінансової системи:

• регулювання економічних процесів розвитку виробництва;

• розв'язання соціальних проблем;

• регулювання та розв'язання проблем в окремих регіонах країни;

• розвиток зовнішньоекономічних відносин.

За внутрішньою будовою фінансова система являє собою сукуп­ність відокремлених, але взаємопов'язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу та перерозподілу ВВП [53, 36].

Головним завданням побудови національної фінансової систе­ми є забезпечення максимальної мобілізації наявних у суспільстві фі­нансових ресурсів та залучення при обґрунтованих потребах їх ззовні, установлення передумов для їх ефективного використання і максимі- зації на цій основі виробництва ВВП. Рух грошових потоків через ланки та сфери фінансової системи повинен сприяти формуванню у кожного суб'єкта доходів, що відображають його продуктивність і є достатніми для забезпечення потреб його діяльності [35, 31].

Основною сферою перерозподілу ВВП є державні фінанси, а тому всі суб'єкти розподільних відносин заінтересовані в її оптимальності.

Державні фінанси включають:

• централізовані ланки — бюджет, фонди цільового призначення і державний кредит;

• децентралізовані ланки — фінанси суб'єктів господарювання.

Характерними рисами сучасних фінансів є:

• грошова форма;

• розподіл ВВП через реальні грошові фонди.

Функції державних фінансів:

• формування централізованих фондів грошових коштів (відобра­жається у державних доходах);

• використання державних доходів (відображається у державних видатках);

• контроль за розподілом фінансових ресурсів (відображається у формі державного фінансового контролю).

Державні доходи — грошові відносини з приводу розподілу та перерозподілу ВВП, пов'язані з формування фінансових фондів держави.

За матеріальним змістом державні доходи — сума коштів, що мо­білізуються державою для виконання своїх функцій [53, 84].

Структура державних доходів та їх взаємозв'язок наведена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Структура державних доходів

Державні видатки — сума коштів, що витрачається державою в процесі здійснення її фінансової діяльності з метою фінансування витрат розширеного відтворення та задоволення інших потреб суспі­льства.

Структуру та напрями використання державних видатків наведено на рис. 2. 3.

Отже, основне призначення системи державних доходів — це ство­рення надійної фінансової бази для забезпечення фінансової діяльнос­ті держави. Система ж державних видатків призначена забезпечити раціональне розміщення та ефективне використання державних кош­тів в умовах ринкових відносин.

Рис. 2.3. Система державних видатків

Основними завданнями статистики державних фінансів є:

• вивчення кількісних закономірностей масових процесів у сфері державних фінансів;

• збір, групування та узагальнення статистичної інформації для аналізу, планування та прогнозування;

• визначення обсягу державних фінансів, їхньої структури та ди­наміки;

• вивчення структурних зрушень у системі державних фінансів під впливом змін в економіці країни;

• виявлення факторів, що впливають на формування доходів і ви­трат державних фінансів;

• дослідження змісту та спрямованості фіскальної політики, її вплив на економіку;

• формування ефективної економічної стратегії державного управ­ління.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 2.1. Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 3. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 4. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 5. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 6. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 7. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 8. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 9. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 10. студентки 4 курсу економічного факультету групи”Економічна теорія” Інякіної Любові. Банки: сутність, види та особливості, 1999
 11. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 12. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
 13. Социальная статистика
 14. 4.1. СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА
 15. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА, 2008
 16. Статистика в любом случае, против вас.
 17. 7.1. Система государственной статистики как объект автоматизации