<<
>>

6.3. Статистика управління активними операціями

Управління активами банку є одним з найважливіших завдань.

Метод розподілу активів базується на тому, що розмір необхід­них банку ліквідних коштів залежить від джерел залучення фондів за строками, тобто робиться спроба розмежувати джерела коштів відповідно до норм обов'язкових резервів та швидкості їх оборот­ності [47, 116].

Стосовно Ощадбанку — це означає, в першу чергу, що гроші у вкладах «до запитання» повинні розміщуватися у первинні та вторинні резерви і менше в інвестиції(цінні папери). Так, усередині банку умовно створюються відповідні банки — центри ліквід­ності.

Класифікація активів (крім задовільних і стандартних):

1. Субстандартні — активи, з якими банк має певні проблеми і за якими остаточне погашення негарантоване.

2. Збиткові — активи які, без сумніву, не будуть погашені, не є життєздатними активами банку

Класифікація

3. Особливо згадані — активи, що не є задовільними, але поки що і не є настільки серйозною проблемою, щоб їх можна було віднести до категорії субстандартних.

Оцінка активів з урахуванням рівня ризику

Оцінка ризику

Задовільні Особливо згадані Субстандартні Сумнівні Збиткові
0 % 20 % 50 % 70 % 100 %

Якість активів визначається наступним співвідношенням:

•100.

Середньозважена вартість класифікованих активів

Ая =

Капітал банку

Загальнорейтингова оцінка якості активів

Рейтингова

оцінка

сильний (1) задовільний (2) посередній (3) граничний (4) незадовільний (5)

Співвідношення між вартістю класифікованих активів та капіталом, %

> 5 %

від 5 % до 15 % від 15 % до 30 % від 30 % до 50 % понад 50 %

Метод наукового управління активами має на меті отримання мак­симального прибутку.

При цьому частина коштів вкладається в активи з високим відсот­ком доходів, а частина — туди, де нижчі відсотки, але з високою га­рантією повернення.

Тобто активи доцільно вкладати за кількома на­прямками, що дозволить банку домагатися достатньої доходності і дотримуватися коефіцієнтів ліквідності [47, 119].

В управлінні банківськими операціями велике значення має забезпе­чення дотримання нормативів діяльності:

1. Норматив платоспроможності банку (Н2) — це співвідношен­ня власних коштів (капіталу) банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику.

Співвідношення власних коштів банку (ВК) і активів (А) визначає дос­татність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, характерних для різноманітних видів банківської діяльності.

Нормативне значення показника має бути не менше 20 %

Показник платоспроможності (Н2) обчислюють за формулою:

Нормативне значення показника Н2 не може бути

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 6.3. Статистика управління активними операціями:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. 2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”
 3. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 4. 4. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів на підприємстві.
 5. 69. ПОНЯТИЕ АКТИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА АКТИВНОСТИ
 6. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 7. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
 8. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 9. Социальная статистика
 10. 4.1. СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА
 11. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА, 2008