<<
>>

6.2. Статистика ощадних операцій

Важливе значення для банку має стабільність збереження вкладів. Відомо, що чим довше зберігаються кошти на вкладах, тим ефектив­ніше банк може тими коштами користуватися.

Способи і прийоми статистичного аналізу роботи ощадного банку аналогічні з методами аналізу, прийнятими в комерційних банках України.

Але діяльність банку за ощадними операціями має свою особли­вість, і тому доцільно акцентувати увагу на окремих методах аналізу ефективності цих операцій [47, 105].

Даний аналіз допомагає:

• покращити планування роботи;

• виявити резерви підвищення ефективності роботи банку;

• визначити пріоритетні напрямки використання резервів, що

дозволить поліпшити стан справ у банку.

При аналізі використовують методи групування та порівняння, а також аналізують показники розвитку ощадної справи: кількість установ ощадного банку, чисельність і склад вкладників, сума внесе­них вкладів. На базі цих показників розраховуються середні показни­ки, які дозволяють у динаміці вивчити стан та перспективи покращен­ня діяльності установ Ощадного банку: середній розмір вкладу на одного вкладника, середня сума вкладу на одну установу ощадного банку, середній строк зберігання вкладів та інші.

Стабільність вкладів характеризується такими показниками:

1. Процент осідання вкладів — це відношення приросту вкладів до оборотів за приходом.

% осідання = ^-100 = Приріст вкладів ^ ОП Оборот за приходом

Приріст вкладу = Залишки вкладів на кінець року — Залишки вкладів на початок року

Приріст вкладів можна також визначити як різницю: оборот за приходом на певну дату — оборот за видатком на певну (цю ж) дату.

Причому, чим вищий показник осідання вкладів, тим при інших рів­них умовах банк працює ефективніше.

2. Оборотність вкладів — це відношення оборотів за приходами вкладів (ОПВ) до середньомісячного їх залишку (ЗВміс):

Оборотність = (разів).

ЗВміс.

3. Середньомісячний термін зберігання однієї гривні — це від­ношення:

____ 360

СТ31 грн. =---------------------- (днів).

Оборотність

Важливим якісним показником роботи Ощадбанку є собівартість залучених коштів на вклади.

Собівартість залучених коштів на вклади включає в себе всі грошові витрати на здійснення певної операції.

Для того, щоб вирахувати собівартість залучених коштів у вклади, необхідно визначити суму витрат, які відносяться на вкладні операції, і суму середньорічного залишку вкладів. Після цього всі витрати за вкладами ділять на суму середньорічного залишку і множать на 100, тобто:

, Витрати за вкладами Собівартість = =-- (грн.).

У у середньорічного залишку

До витрат банку, які відносяться до вкладних операцій, належать:

1) відсотки за вкладами;

2) адміністративно-господарські витрати;

3) операційні;

4) витрати на інкасацію;

5) витрати на технічне обслуговування;

6) витрати на розрахунки;

7) амортизаційні витрати;

8) витрати на підготовку кадрів;

9) інші витрати [44, 107].

Для вирахування собівартості вкладних операцій необхідно із загаль­них витрат банку визначити ті, які безпосередньо відносяться на витрати за вкладами, тобто потрібно визначити питому вагу таких витрат.

Ощадбанк виконує різні види операцій. Для визначення загального їх обсягу потрібно всі фізичні операції перевести в умовні за відповід­ними коефіцієнтами:

• вкладні операції — 1,0;

• платежі — 0,25;

• інші операції — 1,25;

• операції з цінними паперами — 0,5.

Перевівши за допомогою вказаних коефіцієнтів усі фізичні опера­ції в умовні, визначають загальну кількість умовних операцій. Після цього визначають питому вагу вкладних операцій у загальній кіль­кості умовних за формулою:

Вкладні операції Уво =------ (%).

Загальна сума умовних операцій

Затим, помноживши загальну суму витрат (за мінусом витрат на відсотки за вкладами) на питому вагу, визначають витрати за вклад­ними операціями. Тобто,

V витрат • питома вага Витрати за вкладами =— (грн.).

100

Кожна установа Ощадбанку повинна дбати про зниження собівар­тості вкладних операцій, адже це позитивно впливає на зростання рен­табельності та прибутковості банку.

Для визначення собівартості однієї умовної операції необхідно всі витрати, які припадають на вкладні операції, розділити на загальну кількість умовних операцій. Це можна виразити формулою:

, , Загальні витрати Собівартість 1 умовної операції =----------- (грн.).

Кількість умовних операцій

Шляхи зниження собівартості:

1) зростання залишків вкладів;

2) зростання інтенсивності праці (збільшення кількості операцій);

3) переведення вкладних операцій на механізовану технологію праці;

4) скорочення витрат банку.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 6.2. Статистика ощадних операцій:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. 2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК”
 3. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 4. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 5. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
 6. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 7. Социальная статистика
 8. 4.1. СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА
 9. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА, 2008
 10. Статистика в любом случае, против вас.
 11. 7.1. Система государственной статистики как объект автоматизации