<<
>>

3.3. Статистичний аналіз кредиту та ефективності його використання

Для статистичного аналізу оборотності кредитів, динаміки кредит­них вкладень, впливу окремих факторів на швидкість оборотності кредиту використовують різні статистичні методи та прийоми.
Це мо­жуть бути, як показники динамічного ряду (темпи росту та приросту, абсолютного приросту та ін.), так і використання індексів середніх ве­личин.

Індекси, що характеризують зміну середньої тривалості користу­вання короткостроковим кредитом:

- індекс змінного складу;

- індекс постійного складу;

- індекс структурних зрушень.

1. Індекс змінного складу характеризує зміну середньої тривалос­ті користування кредитом у звітному році в порівнянні з базовим:

7 = хд:або ь /1 • Д1:1Т0 • з,

X X З, ' 151 ■ X 5с '

де 50, 51 — сума одноденного погашення кредиту відповідно у базо­. . (_ ПО вому та звітному періодах (5 = ).

Д

2. Індекс постійного складу характеризує вплив зміни тривалості користування кредитом на середню тривалість користування кредитом:

п=ЇЛА І т • 5 " 151 ■ І 5 '

При розрахунку індекса постійного складу змінюється тільки пока­зник тривалості користування кредитом (звітний та базовий період), а показник суми одноденного погашення кредиту приймається до роз­рахунку тільки за звітний період (51).

3. Індекс структурних зрушень характеризує вплив зміни суми одно­денного погашення кредиту на середню тривалість користування кредитом:

т _ ^ Т0 ' 51 ^ Т0 ' 50

" Щ : 15о '

При розрахунку індекса структурних зрушень змінюється показник суми одноденного погашення кредиту (звітний та базовий період), а показник тривалості користування кредитом залишається незмінним і приймається до розрахунку тільки за базовий період (70).

Правильність розрахунку впливу факторів (Іт, Ь) на індекс змінно­го складу (Іт) перевіряється за допомогою формули:

1т ~ Іт ' .

Для більш повного статистичного аналізу середніх залишків креди­ту доцільного вивчити та проаналізувати їх абсолютний приріст за пев­ний період та вплив окремих факторів на його зміну.

Абсолютний приріст середніх залишків позички розраховують за формулою:

ЛЯ = Х Д-X Щ,

в тому числі:

а) за рахунок зміни середньої тривалості користування кредитом:

ЛЯ7 = (ТІ - П)-X 51;

б) за рахунок зміни суми одноденного погашення кредиту:

аП5 =(! 51 -15о )• т 0.

Взаємозв'язок між цими трьома показниками відображається рів­нянням:

АП = АПТ +АП,.

У статистиці довгострокового кредитування важливе значення має аналіз ефективності кредитних вкладень в окремі заходи. Принцип ефективності полягає в співвідношенні результату економічної діяль­ності і витрат, пов'язаних з його одержанням [27, 105].

Ефективність кредиту розраховується наступним чином:

Е = Р або Р; К 3

де Р — результат економічної діяльності.

К — розмір кредиту.

З — затрати.

При вивченні ефективності капітальних вкладень в якості резуль­татів економічної діяльності можуть використовуватися наступні по­казники: валова додана вартість, національний дохід, валовий внутрі­шній продукт, прибуток фірми.

Поряд з ефективністю кредиту доцільно розрахувати також і тер­мін окупності капітальних вкладень, який дасть відповідь на питан­ня — через який час будуть повернені затрачені кошти, а отже і з'явиться можливість більш повно та ефективно використовувати прибуток від виробничої чи іншої діяльності:

ОКВ = ; В - С

де ОКВ — термін окупності капітальних вкладень;

КВ — капітальні вкладення;

В — вартість річного випуску товарів (послуг);

С — собівартість річного випуску товарів (послуг).

Динаміку ефективності капітальних вкладень вивчають за допо­могою також індексів змінного, постійного складу та структурних зрушень, для розрахунку яких використовують показники ефектив­ності (Е) та капітальних вкладень (КВ) як за звітний, так і за базовий періоди.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 3.3. Статистичний аналіз кредиту та ефективності його використання:

 1. 1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення
 2. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 3. 1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура.
 4. Статистична інформація
 5. 1.4 Формування і використання прибутку комерційного банку
 6. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
 7. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007
 8. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 9. 3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку
 10. Загальний аналіз прибутку
 11. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 12. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку
 13. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку
 14. 2. Аналіз платоспроможності
 15. 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності