<<
>>

2.4. Статистичні методи вивчення показників державного бюджету

Для аналізу динаміки основних показників державного бюджету доцільно використовувати систему індексів: зведені індекси, індекси середніх величин та ін.

Так, наприклад, динаміку бюджетних витрат на душу населення вивчають за допомогою індексного методу, зокрема індексів середніх величин:

• індекса змінного складу;

• індекса постійного (фіксованого) складу;

• індекса структурних зрушень.

Індекс змінного складу відображає зміни бюджетних витрат на душу населення у звітному році в порівнянні з базовим і розрахову­ється за наступною формулою:

І • N .

X Ж • N0 Ж • N X N .

* І N1 ' X N0 І ж • N0 'х N0'

де Ж0, Ж1 — бюджетні витрати на душу населення відповідно у базо­вому та звітному періодах;

М0, N — середня чисельність населення або контингенту відпо­відно у базовому та звітному періодах.

Витрати на душу населення розраховується наступним чином:

Ж = 0-;

N

де, 0 — загальний обсяг витрат.

Індекс постійного(фіксованого) складу відображає вплив змін в бюджетних витратах на душу певних категорій (груп) населення (кон­тингенту) на середні витрати з бюджету на душу населення (континген­ту) при умові, що чисельність приймається на рівні звітного періоду:

І Ж • N1 ХЖ, . N1 Ж • N1

I N1 • X N1 "І Ж • N1"

Індекс структурних зрушень відображає вплив в зміні чисельнос­ті окремих груп (категорій) населення чи бюджетного контингенту на середні бюджетні витрати на душу населення при умові, що розмір витрат з бюджету на душу населення приймається на рівні базового періоду:

І I Ж • N1 X Жо • N0 ^Ж • N1 X N1

^ І N1 • X N0 _ІЖ • N0 N0"

Між розрахованими індексами існує взаємозв'язок:

Тобто, індекси постійного складу та структурних зрушень є фактор­ними по відношенню до індекса змінного складу.

Щоб правильно розрахувати вплив того чи іншого фактора за до­помогою відповідних індексів, потрібно вірно визначити, який з фак­торів являється умовно-«якісним», тобто його вплив більш вагомий, а який є умовно-«кількісним».

Вплив «якісного» фактора розрахову­ється за допомогою індекса фіксованого складу і знаходиться тільки в чисельнику, а вплив «кількісного» розраховується за допомогою ін­декса структурних зрушень і знаходиться як у чисельнику, так і в зна­меннику.

Отже, в нашому прикладі, W — це «якісний» показник, а N — «кіль­кісний».

Абсолютний розмір зміни бюджетних витрат розраховується: Дб = ■ N• м0,

в тому числі за рахунок:

а) зміни середнього розміру бюджетних витрат на душу населення або контингенту:

д^ = (Ж -Ж)•£

б) зміни середньої чисельності населення чи бюджетного контин­генту:

б =(! N1 -х N0 )-Жг

Правильність розрахунку впливу окремих факторів перевіряється наступним чином:

ДОг + О =ДЄ.

Важливим завданням статистики державного бюджету є вивчення та аналіз закономірностей формування доходів і витрат державного бюджету на всіх рівнях бюджетної системи [27, 56].

Зміна суми податкових доходів можлива за рахунок наступних факторів:

• зміни податкової ставки(8);

• зміни податкової бази (Р);

• зміни кількості платників податку(К).

Сума сплаченого податкового доходу розраховується(Б):

Б = К ■ Б ■ Р.

Зміна суми податку за аналізований період визначається: ДБ = £К • р • 5!-XКо • Р0 ■ 50.

На зміну суми податку (АБ) впливають фактори:

1) зміна величини податкової ставки:

Л^ К • Р • 5 -XК • р • 5о;

2) зміна податкової бази:

ДБр = £К • р ■ 5о-XК • Ро • 5>;

3) зміна кількості платників податку:

Б К • Ро • 5о-XКо • Ро • 5о.

Загальна зміна суми податкових платежів розраховується:

ДБ = ДБ5 + ДБР + БК.

Вивчення впливу обсягу валового внутрішнього продукту, викори­станого національного доходу, податкових надходжень на рівень до­ходів державного бюджету доцільно проводити з допомогою кореля- ційно-регресійного аналізу, суть якого полягає у виявленні щільності зв'язку між доходами державного бюджету та валовою доданою вар­тістю.

Для оцінки тісноти зв'язку використовується рівняння прямої лінії:

Ух = а + Ь • х;

де х — валова додана вартість (значення факторної ознаки);

Ух — доходи державного бюджету (значення результативної ознаки);

а, Ь — сталі величини, які називають параметрами рівняння. Для розв'язку рівняння прямої лінії застосовують наступну систе­му нормальних рівнянь:

І ^ у = па + Ь^ х ху = а £ х + х 2

При цьому параметри розраховуються за формулами:

Оцінка щільності зв'язку характеризує ступінь залежності між ознаками і для її визначення найчастіше використовують лінійний ко­ефіцієнт кореляції:

Коефіцієнт г змінюється в межах ± 1. Додатне значення цього по­казника свідчить про прямий зв'язок, від'ємне — про зворотний. Чим більше значення г, тим щільніший зв'язок між у та х, і навпаки [14, 87].

Нестабільність вітчизняного податкового законодавства, проблеми з обліком податкових надходжень, нестабільність податкової бази, по­стійні зміни в методології розрахунку тих чи інших статей бюджету значно ускладнюють аналіз показників звітності, належне статистичне забезпечення бюджетного процесу, а отже і рівень об'єктивності оде­ржаних результатів.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 2.4. Статистичні методи вивчення показників державного бюджету:

 1. 18. Бюджетная система страны: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, местные бюджеты. Межбюджетные отношения. Консолидированный бюджет
 2. Методы составления и виды бюджетов
 3. Методы составления и виды бюджетов
 4. 39. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТОВ
 5. 14.1. Сбалансированность бюджета и методы ее достижения
 6. 30. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
 7. 5.8. Методы бюджетного регулирования и способы распределения доходов между бюджетами
 8. Методы бюджетного регулирования и способы распределения доходов между бюджетами
 9. 21.3. Методы распределения налогов и налоговых доходов между бюджетами, применяемые в Российской Федерации
 10. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 11. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов Российской Федерации. Федеральный бюджет: формирование доходов, условия возникновения расходных обязательств
 12. Роль налогов в формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. Состав и структура доходов бюджета. Исчисление и взимание налоговых платежей в бюджет
 13. Порядок предоставления субвенций из местных бюджетов бюджету субъекта РФ
 14. 5. "МЕТОДЫ" НАЛОГОВОЙ ПРИ ПОПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 15. Вопрос 9 Виды и содержание бюджетов предприятия. Структура главного бюджета
 16. Классификация источников внешнего финансирования дефицитов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ
 17. ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ