<<
>>

2.2. Соціально-економічна суть державного бюджету та завдання його статистичного вивчення

Державний бюджет — це фінансовий план країни, який відобра­жає реальні економічні відносини між державою та іншими економіч­ними суб'єктами з приводу утворення та використання фонду грошо­вих ресурсів країни, призначених для виконання функцій держави шляхом розподілу та перерозподілу ВВП [3, 49].
Причини функціонування державного бюджету:

• існування товарно-грошових відносин;

• функціонування держави;

• потреби розширеного відтворення.

Механізм функціонування державного бюджету можна розподіли­ти на дві складові:

1) джерела формування бюджетного фонду;

2) напрями використання.

Джерела формування державного бюджету:

• податкові надходження;

• неподаткові надходження;

• доходи від операцій з капіталом;

• бюджетні трансферти;

• цільові бюджетні фонди.

Напрями використання державного бюджету:

• економічна діяльність держави;

• соціальна сфера та соціальний захист населення;

• національна оборона;

• державне управління;

• правоохоронна діяльність;

• зовнішньоекономічна діяльність;

• обслуговування державного боргу. Бюджетна система України складається з:

1) Державного бюджету України;

2) республіканського бюджету Автономної Республіки Крим;

3) місцевих бюджетів.

Сукупність показників державного бюджету, республіканського бюд­жету АРК та місцевих бюджетів утворюють Зведений бюджет України.

Розрізняють два види бюджетів:

• бюджет-брутто — це форма побудови бюджету, в якій доходи та витрати показуються в розгорнутому вигляді без сальдування зустріч­них платежів;

• бюджет-нетто — форма побудови бюджету, в якій доходи та ви­трати окремих бюджетів показуються як сальдо, тобто з урахуванням зустрічних платежів.

Бюджет-нетто менший за бюджет-брутто. Різниця між ними являє собою внутрішній оборот грошових коштів, який не збільшує реаль­них доходів і видатків зведеного бюджету України.

Фінансова політика держави має ґрунтуватися тільки на реальному бюджеті. Оптимізація складу та структури доходів і видатків бюджету відображає збалансованість фінансової політики [35, 126].

Формування бюджету передбачає вирішення наступних завдань:

1) визначення реальних обсягів доходів;

2) оптимізація структури видатків на основі забезпечення максима­льного рівня зростання ВВП при задоволенні необхідного мінімально­го рівня соціальних потреб;

3) збалансування бюджету.

Можливі шляхи збалансування бюджету:

1) збільшення доходів — введення нових податків, підвищення ставок чи розширення об'єкта оподаткування з діючих податків, роз­ширення використання неподаткових доходів;

2) скорочення видатків — пропорційного чи селективного;

3) на основі прийняття бюджетного дефіциту з установленням джерел його покриття (державні позики або грошова емісія).

Основні завдання статистики державного бюджету:

• збір та аналіз даних про виконання плану й динаміки доходів і видатків державного бюджету;

• вивчення та аналіз структури доходів бюджету;

• вивчення та аналіз структури видатків бюджету;

• забезпечення контролю за доходами та видатками в розрізі окре­мих розділів, статей і параграфів;

• аналіз джерел фінансування бюджетного дефіциту;

• вивчення розміру державного внутрішнього боргу, шляхи його покриття;

• вивчення взаємозв'язку доходів державного бюджету з найваж­ливішими макроекономічними показниками;

• прогнозування доходів і витрат.

Інформаційними джерелами для статистики державного бю­джету є:

1) дані регіональних відділень Державної податкової адміністрації;

2) бухгалтерська та статистична звітність, що надається окремими одиницями податкового обліку;

3) дані бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства.

Основними завданнями структурної побудови системи державних

фінансів є встановлення оптимального співвідношення між її рівнями, що дозволить забезпечити як збалансований розвиток окремих регіо­нів, так і оптимальний галузевий розвиток країни.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 2.2. Соціально-економічна суть державного бюджету та завдання його статистичного вивчення:

 1. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 2. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 3. студентки 4 курсу економічного факультету групи”Економічна теорія” Інякіної Любові. Банки: сутність, види та особливості, 1999
 4. Статистична інформація
 5. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 6. 1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення
 7. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.
 8. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 9. 18. Бюджетная система страны: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, местные бюджеты. Межбюджетные отношения. Консолидированный бюджет
 10. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 11. 1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура.
 12. 30. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
 13. Суть, будова та функції банківської системи.
 14. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов Российской Федерации. Федеральный бюджет: формирование доходов, условия возникновения расходных обязательств
 15. Роль налогов в формировании доходов федерального бюджета Российской Федерации. Состав и структура доходов бюджета. Исчисление и взимание налоговых платежей в бюджет
 16. 1. Суть маркетинга
 17. Суть власти