<<
>>

8.2. Система статистичних показників фінансового стану підприємств

В умовах ринкових відносин, коли розвиток підприємств і органі­зацій здійснюється в основному за рахунок власних коштів, важливе значення має стійкий фінансовий стан, що характеризується системою показників [24, 252].
Показники оцінки фінансового стану підприємст­ва мають охоплювати, практично весь спектр його діяльності, що доз­волить одержати відповідь на питання, наскільки доцільно розвивати чи встановлювати відповідні економічні відносини з цим підприємст­вом зі сторони інших суб'єктів господарювання.

Вивчення комплексу основних оцінюючих показників діяльності підприємства доцільно проводити за такими напрямками, які дозво­лять виявити залежність кінцевих результатів діяльності підприємства, як від стану його матеріально-технічної бази, ефективності викорис­тання основних засобів, так і від рівня менеджменту, форми власності на даному підприємстві.

Основні напрями вивчення фінансового стану підприємства:

1. Майновий стан підприємства.

2. Ліквідність та платоспроможність.

3. Фінансова стійкість та стабільність.

4. Ділова активність.

5. Прибутковість і рентабельність.

Основні показники оцінки майнового стану підприємств:

1. Сума господарських коштів, що є в розпорядженні підприємства.

Даний показник відображає вартість активів, які перебувають на балансі підприємства і дорівнює результату нетто-балансу.

2. Питома вага активної частини основних засобів у загальній сумі основних засобів підприємства (Уа):

Вартість активної частини основних засобів

Уа =----------------------------------------------------------------------- 100.

Вартість основних засобів

3. Коефіцієнт оновлення (Кон), що характеризує частку нових ос­новних засобів у загальній вартості їх на кінець року:

Балансова вартість введених основних засобів

Кон =---------------------------------------------------------------------------------- .

Вартість основних засобів на кінець року за балансом

4. Коефіцієнт вибуття (Кв):

^ Балансова вартіст ь основних засобів, що вибули

Балансова вартість основних засобів на початок періоду

5. Коефіцієнт зносу (Кзн):

^ Сума зносу основних засобів

Первісна вартість основних засобів

6. Коефіцієнт придатності (Кприд.):

„ . Залишкова вартість основних засобів

Кприд. =--------------------------------------------------------- .

Первісна вартість основних засобів

7. Коефіцієнт приросту (Кпр):

Сума приросту основних засобів

Кпр =

Балансова вартість основних засобів на початок періоду

Оцінка даної групи показників характеризує майновий стан під­приємства з точки зору стану його матеріально-технічної бази та мож­ливих напрямків підвищення ефективності її використання.

Основні показники ліквідності та платоспроможності.

Поточна платоспроможність, яка означає наявність у достатньо­му обсязі коштів і їх еквівалентів для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення.

Перспективна платоспроможність, яка забезпечується узгодже­ністю зобов'язань і платіжних засобів протягом прогнозного періоду, що, в свою чергу, залежить від складу, обсягів і ступеня ліквідності, як поточних активів, так і швидкості настання погашення поточних зо­бов'язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, з короткостроковими зо­бов'язаннями пасиву, згрупованих за ступенем терміновості їх пога­шення.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

А1 > П1; А2 > П2; А3 > Я3; А4 < Я4;

де, А1 — група абсолютно ліквідних активів: готівка та коротко­строкові фінансові вкладення.

А2 — група швидко реалізованих активів: векселі отримані та всі види поточної дебіторської заборгованості.

А3 — група повільно реалізованих активів: сировина, матеріали, готова продукція, незавершене виробництво.

А4 — група важко реалізованих активів: основні засоби, нематері­альні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будів­ництво, довгострокова заборгованість, відстрочені податкові активи, видатки майбутніх періодів, інші необоротні активи.

П1 — найбільш термінові зобов'язання, які слід погасити протягом поточного місяця: кредиторська заборгованість, кредити банку, термі­ни повернення яких настали.

П2 — середньострокові зобов'язання з терміном погашення до од­ного року.

П3 — довгострокові кредити банку та позики.

П4 — власний капітал підприємства (розділ І,ІІ,У пасиву балансу).

Для оцінювання ліквідності підприємства поряд з абсолютними показниками доцільно розрахувати і відносні, такі як: коефіцієнт абсо­лютної ліквідності — інформація для постачальників сировини та ма­теріалів; коефіцієнт швидкої ліквідності — інформація для банків; кое­фіцієнт поточної ліквідності — для інвесторів.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал):

А1

Кал =------------- > 0,2.

П1 + П 2

2. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності (Кшл):

Кшл = + > 1. П1 + П 2

3. Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покрит­тя боргів) (Кпл):

Кпл = ^^ , 2. П1 + П 2

Слід врахувати, що коефіцієнти ліквідності можуть характеризува­ти фінансовий стан як задовільний, але, фактично, ця оцінка буде не­достовірною, якщо в поточних активах значну долю займають корот­кострокова дебіторська заборгованість та неліквідні активи.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалента, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення [30, 151].

4. Коефіцієнт загальної платоспроможності (Кзп):

^ Активи підприємства > 2

Зобов'язання підприємства

5. Частка оборотних коштів в активах (Уок):

Поточні активи Уок =-- 100.

Всього господарських засобів

6. Частка виробничих запасів у поточних активах (Увз):

Запаси та витрати

Увз =------------------------------ 100.

Поточні активи

7. Частка власних оборотних коштів у виробничих запасах (Увок):

Власні оборотні кошти

Увок =------------------------------------- 100.

Запаси та витрати

8. Коефіцієнт критичної оцінки (Кко):

_ Грошові кошти + ринкові цінні папери + дебіторська заборгованість

Поточні пасиви

Вивчення цієї групи показників дає можливість виявити «вузькі» місця в ліквідності та стані платоспроможності підприємства, а отже й запропонувати потенційні шляхи покращення даного становища.

Основні показники фінансової стійкості та стабільності.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість багато в чому зале­жить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів), від оптимальності структури активів під­приємства і , в першу чергу, від співвідношення основних і оборотних коштів, а також зрівноваженості активів і пасивів підприємства за функ­ціональною ознакою [42, 575].

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), або концент­рації власного капіталу (Кфн):

Власний капітал Кфн =---- .

Загальна валюта нетто - балансу

Характеризує, яка частина активів підприємства сформована за ра­хунок власних і прирівняних до них джерел коштів.

2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз):

Активи

Кфз =

Власний капітал

Показує, яка сума активів припадає на 1грн. власних коштів. 3. Коефіцієнт концентрації залученого (позикового) капіталу (Кзк);

^ Залучений капітал

Загальна валюта нетто - балансу

Показує, яка частина активів підприємства сформована за рахунок залу­чених (позикових) коштів короткострокового та довгострокового характеру.

4. Частка чистих активів у загальний валюті балансу (Уча):

Чисті активи підприємства

Уча =----------------------------------------------------- 100.

Загальна валюта нетто - балансу

5. Коефіцієнт структури залученого капіталу (Ксзк):

Довгострокові зобов'язання

Залучений капітал

6. Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел (Кфкд):

„, ч Довгострокові зобов'язання

Кфкд = ■

Власний капітал + довгострокові зобов'язання 7. Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (Кпб):

Власний капітал

Кпб =■ .

Залучений капітал

8. Коефіцієнт фінансового ризику (Кфр), або коефіцієнт фінансо­вого левериджу:

^ф Залучений капітал Власний капітал

Даний коефіцієнт є одним із основних індикаторів фінансової стій­кості. Чим він вищий, тим більше ризику при вкладанні капіталу в да­не підприємство.

Основні показники ділової активності.

При вивченні та аналізі фінансово-господарської діяльності під­приємства показники ділової активності застосовуються для характе­ристики поточної виробничої та комерційної діяльності.

1. Прибуток на 1 гри. реалізованої продукції (Прп):

П Прибуток від реалізації

^ірд — ^ 20.

Обсяг реалізації

2. Коефіцієнт ділової активності (Кда):

Обсяг реалізації

Лдй =----------------------------------------------------- > 1.

" Середня величина валюти балансу

Зниження коефіцієнта свідчить про падіння попиту на продукцію підприємства, що в свою чергу веде до скорочення виробництва і втрати певної частини споживчого ринку.

3. Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів

(Кевр):

тг Прибуток

Keep =----------------------- —-------------------------- > 0,20.

Середня величина валюти балансу

Показує, яку віддачу у вигляді прибутку одержує підприємство на 1 грн. майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства.

4. Коефіцієнт використання власних коштів (Кввк):

Чистий прибуток „ „ Кввк = — >0,5.

Середня величина власних коштів

5. Продуктивність праці одного робітника (ПП):

Обсяг реалізації

ПП = -

Середньоспискова чисельність робітників

Даний показник залежить від галузі діяльності підприємства та но­менклатури продукції.

6. Фондовіддача основних засобів (ФВ):

Обсяг реалізації ^ 3

Середня вартість основних засобів

7. Оборотність дебіторської заборгованості (Одз):

^. Обсяг реалізації

Одз =-------------------------------------- ------------------ >18.

Середня дебіторська заборгованість

8. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (Тдз):

Тдз =------------------------------- 360-------------------------------- < 20 днів.

Оборотність дебіторської заборгованості

9. Оборотність виробничих засобів (Овз):

^ Витрати на виробництво „ .

Овз =---------------------------------- ------ > 8 днів.

Середні виробничі запаси

10. Оборотність оборотних засобів (Ооз):

^ Обсяг реалізації ^ 7

Середня величина оборотних активів

11. Оборотність власного капіталу (Овк):

^ Обсяг реалізації

Овк =------------------------ ---------- > 8.

Середня сума власного капіталу

12. Оборотність всього капіталу (Ок):

^ Обсяг реалізації

Ок =---------------------------- ---------- > 5.

Середня валюта балансу

Показники в п.п. 11 і 12 характеризують ефективність використан­ня коштів з точки зору активності залучення частини власного і всього капіталу у збільшенні продаж.

13. Період окупності власного капіталу (ПОвк):

^^ Середня величина власного капіталу Чистий прибуток

Отже, вивчення показників ділової активності дозволяє одержати необхідну інформацію про співвідношення між різними джерелами фінансування, фондовіддачею, рентабельністю виробництва.

При вивченні динаміки абсолютних показників ділової активності слід оцінити, чи існує між ними оптимальне співвідношення, яке забезпечує перспективу розвитку діяльності підприємства:

ТРчп > ТРв > ТРа > 100 %;

де ТРчп — темп зростання чистого прибутку;

ТРв — темп зростання виручки від продажу;

ТРа — темп зростання авансованого капіталу.

Основні показники прибутковості та рентабельності.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джере­лом якого є прибуток від операційної, фінансової, інвестиційної діяль­ності, а також отриманий внаслідок надзвичайних обставин.

Прибуток — це економічна категорія, яка комплексно відображає господарюючу діяльність підприємства у формі грошових нагромад­жень [27, 215].

При вивченні та аналізі прибутку підприємства розрізняють на­ступні його види:

• Валовий прибуток, який являє собою загальний обсяг прибутку підприємства і розраховується як різниця, між чистим доходом від ре­алізації продукції (робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг).

• Прибуток від операційної діяльності включає інші операційні доходи, а також адміністративні витрати, витрати на збут й інші опе­раційні витрати.

• Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування пред­ставляє собою різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування й сумою податків із прибутку. З іншої сторони — це результат після виплати процентів кредиторам.

• Чистий прибуток — це та сума прибутку, що залишається в роз­порядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санк­цій, інших обов'язкових відрахувань.

1. Прибутковість активів (ПРа):

Прибуток від звичайної діяльності після сплати

податків та дивідендів на привілейовані акції ПРа =--- і- - 100.

Усьго активів - нематеріальні активи

2. Прибутковість реалізації (ПРр):

„„ Чистий прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг ПРр = 100.

Обсяг реалізації

3. Прибутковість інвестицій у підприємство (ПРі):

Прибуток від звичайної діяльності після сплати податків , ПРі = —— 100.

Інвестиції

4. Прибутковість від звичайної діяльності до оподаткування (ПРзд):

^ Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування 00 Усього активів - нематеріальні активи

Вивчення показників прибутковості підприємства дозволяє оціни­ти реальний стан кінцевих результатів його діяльності та визначити можливі результати її покращення.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 8.2. Система статистичних показників фінансового стану підприємств:

 1. 4.1. Кредитні відносини банків і підприємств.
 2. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 3. Статистична інформація
 4. Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович. Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник: Бережная Леся Віталієвна. Інформаційні системи і технології у фінансових установах, 2002
 5. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 6. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007
 7. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 8. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 9. 22. Система с неограниченной растворимостью в жидком и твердом состояниях; системы эвтектического, перитектического и монотектического типа. Системы с полиморфизмом компонентов и эвтектоидным превращением
 10. 6.3. Инструментальные системы совершенствованиябизнес-систем6.3.1. Функциональная структура системы АШ8
 11. 7.5. Кредитная система и ее элементы. Банковская система РФ: понятие, структура, этапы становления
 12. Структура финансовой системы. Европейская система интегрированных экономических счетов
 13. 29. Приказная система управления и система местного самоуправления в период сословно-представительной монархии
 14. Признаки плохой системы или плохого продавца системы
 15. 4.6. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 4.6.1. ОДНОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ
 16. Взаимосвязь денежной и кредитной систем с финансовой системой
 17. 62. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ЧАСТЬ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
 18. 1 1 . НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
 19. 1 1 . НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
 20. 15. Дворцово-вотчинная система управления. Система кормления