<<
>>

1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики

У розподілі та використанні валового національного продукту, на­ціонального доходу беруть участь усі галузі фінансової системи:

• державний бюджет;

• грошовий обіг;

• кредит;

• ощадна справа;

• інвестиційна діяльність;

• страхування;

• фінанси галузей народного господарства [14, 99].

Важлива роль у статистиці фінансів відводиться системі показни­ків та вдосконаленню методології їх обчислення. Отже, завдяки аналі­зу статистичних показників можна отримати найбільш повну харак­теристику виконання планів, структурних змін, темпів зростання окремих напрямків діяльності фінансових і кредитних установ, ефек­тивності використання їх ресурсів, встановлення факторів, що впли­вають на фінансовий стан та кінцеві результати діяльності суб'єктів фінансової системи країни.

Система статистичних показників — це комплекс взаємо­пов'язаних показників, які дозволяють отримати цілісну, всебічну ха­рактеристику будь-якого масового явища або процесу [59, 9].

Отже, статистичні показники характеризують розмір, склад, дина­міку та взаємозв'язок суспільних явищ. При цьому, кожна галузь фі­нансової статистики має свою специфічну, притаманну саме їй, систе­му показників, які дозволяють вивчити закономірності в розвитку грошового обігу, кредиту, використання ВВП, структуру й динаміку доходів і видатків державного бюджету, оборотності цінних паперів, ефективності страхування, фінансового стану підприємств і органі­зацій.

Система показників статистики державного бюджету включає:

• показники доходів;

• показники видатків;

• перевищення доходів над видатками (профіцит);

• перевищення видатків над доходами (дефіцит);

• державний борг.

Система показників статистики кредиту включає:

• склад позичок;

• обсяг погашених позичок;

• залишки заборгованості по позичкам;

• розмір простроченої заборгованості;

• обіговість кредитів та їх динаміка;

• тривалість користування позикою;

• ефективність довгострокового кредиту.

Система показників статистики грошового обігу включає:

• грошова маса в обігу;

• грошові агрегати;

• грошова база;

• обсяг грошового обігу;

• платіжний оборот;

• купюрний склад грошової маси.

Система показників статистики ощадної справи включає:

• кількість установ ощадного банку;

• чисельність і склад вкладників;

• сума внесених вкладів;

• середній розмір вкладу на одного вкладника;

• середня сума вкладу на одну установу ощадного банку;

• середній строк зберігання вкладів.

Система показників статистики інвестиційної діяльності включає:

• чистий потік грошових коштів;

• чиста теперішня вартість проекту;

• внутрішня ставка доходу;

• період окупності інвестицій;

• індекс прибутковості.

Система показників статистики страхування включає:

• страхове поле;

• число застрахованих об'єктів;

• страхова сума застрахованого майна;

• страховий платіж;

• число об'єктів, що постраждали;

• сума виплат страхового відшкодування;

• середня сума застрахованих об'єктів;

• показник збитковості страхової суми;

• коефіцієнт фінансової сталості та інше.

Система показників статистики фінансів галузей народного гос­подарства включає:

• прибуток;

• рентабельність;

• наявність оборотних коштів, їх оборотність;

• сумарна заборгованість по зобов'язаннях;

• дебіторська та кредиторська заборгованість;

• ліквідність та інші.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 3. 7.1. Система государственной статистики как объект автоматизации
 4. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 5. Т.П. Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин. Информационные системы и технологии в экономике: Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. Под ред. В.И. Лойко. - М.: Финансы и статистика, - 416 с: ил., 2005
 6. ДРУГИЙ РОЗДІЛ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРСОЦБАНКУ
 7. ТРЕТІЙ РОЗДІЛ. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 8. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 9. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 10. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
 11. Социальная статистика
 12. 4.1. СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА
 13. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА, 2008
 14. Статистика в любом случае, против вас.
 15. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 16. Глава втораяДАННЫЕ УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКИ
 17. Глава 7. АИС В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ
 18. 7.3. Информационные технологии в области статистики
 19. § 2. Элементарные понятия статистики 2.1. Группировка наблюдений
 20. Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф.. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, -496 с., 2000