<<
>>

Приклади розв'язання практичних завдань

Завдання 1. За даними ф. 1 «Баланс», ф.2 «Звіт про фінансові ре­зультати» визначити й проаналізувати такі показники оборотності обі­гових коштів:
(2.1)

1.Оборотність у днях (Од) — число днів, протягом яких обігові кошти завершують повний кругообіг.

Визначається за формулою:

Од = Со х д / р,

де Со — середній залишок обігових коштів, тис.грн.;

Д — число днів у періоді, що аналізується;

Р — виручка від реалізації за цей період, тис.грн.

Середній залишок обігових коштів у цілому або будь-якого з їх ви­дів обчислюється за формулою середньої арифметичної. Для цього бе­руться підсумки залишків II розділу активу балансу і за формулою се­редньої арифметичної визначається середньорічний залишок.

Коефіцієнт оборотності (Ко) — це число оборотів, які роблять обігові кошти за період, що аналізується. Цей коефіцієнт характеризує розмір обсягу виручки від реалізації у розрахунку на одну гривню обі­гових коштів. Визначається за формулою:

Ко = Р / Со, (2.2)

де Ко — коефіцієнт оборотності;

Р — виручка від реалізації, тис.грн.;

Со — середній залишок обігових коштів за період, що аналізу­ється.

Коефіцієнт оборотності засобів — це фондовіддача обігових коштів.

Тривалість одного обороту в днях (По) визначається за фор­мулою:

По = Д / Ко, (2.3)

де По — тривалість одного обороту в днях; Д — число днів періоду, що аналізується; Ко — коефіцієнт оборотності.

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) вказує суму обігових коштів, що авансується на 1 грн. виручки від реалізації, і ви­значається за формулою:

Кз = Со / Р х 100, (2.4)

де Кз — коефіцієнт завантаження коштів в обороті; Со — середній залишок обігових коштів, тис.грн.; Р — виручка від реалізації продукції, тис.грн.; 100 — переведення грн. в коп.

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (Кз) — величина, зво­ротна коефіцієнту оборотності обігових коштів (Ко).

Чим менший ко­ефіцієнт завантаження коштів, тим ефективніше використовуються обігові кошти.

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці. Методика розрахунку окремих показників та результати аналізу оборотності обігових коштів підприємства наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Оборотність обігових коштів ТОВ «Меркурій» за 2007-2009 роки

Показники 2007 2008 2009 Відхилення
09-08 09-07
1. Виручка від реалізації, тис. грн. 28574,5 16 923,0 13 443,0 -3 480,0 -15 131,5
2. Кількість днів періоду 365 365 365 0 0
3. Одноденна виручка, тис. грн. 78,3 46,4 36,8 - 9,6 - 41,5
4. Середній залишок обі­гових коштів, тис. грн. 4 995,4 2 660,8 3 345,9 685,1 -1 649,5
5. Оборотність обігових коштів, дн (п. 4 X п. 2 : п. 1) 63,8 57,4 90,8 33,4 27,0
6. Коефіцієнт оборотності обігових коштів, к-сть оборотів (п. 1 : п. 4) 5,72 6,36 4,02 -2,34 -1,7
7.
Коефіцієнт завантажен­ня коштів в обороті, грн. (п. 4 : п. 1)
0,17 0,16 0,25 0,09 0,08

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зазначити, що оборотність обіго­вих активів за 2007-2009 роки сповільнилась на 27 днів, а в порівнянні з 2008 роком — на 33,4 дня. Це в свою чергу привело до зниження ко­ефіцієнта оборотності активів на 1,7 обороту, а також до підвищення коефіцієнта завантаження активів в обороті на 0,08 грн. На зміну обо­ротності обігових активів вплинули два фактори:

1) зміна обсягу виручки від реалізації;

2) зміна середнього залишку оборотних коштів.

Вплив першого фактора визначається:

Середній залишок обігових коштів Одноденна виручка за звітний період

Вплив другого фактора визначається:

Зміна середнього залишку Фактична одноденна виручка

По даному підприємству оборотність обігових коштів сповільни­лась на 27 днів, в тому числі за рахунок:

1) зменшення обсягу виручки — на 71,9 дня

(4 995,4/36,8 - 63,8 = 71,9 дня);

2) впливу зміни середнього залишку оборотних коштів — на мінус 44.9 дня

(-1649,5/36,8 = -71,9 дня).

Разом: 71.9 + (- 44,9) = 27 днів.

Метою аналізу оборотності обігових коштів є також визначення грошових коштів, що були додатково залучені в оборот внаслідок уповільнення оборотності обігових коштів. Для цього проведемо на­ступний розрахунок: різницю в оборотності обігових коштів у днях помножимо на звітну одноденну виручку: 27 х 36,8 = 993,6 тис. грн. Отже, уповільнення оборотності обігових коштів на 27 днів залучило додатково в обіг грошові кошти на суму 993,6 тис. грн.

Величину економічного збитку, що утворився від уповільнення оборотності обігових коштів, визначимо, користуючись коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Так, якщо в 2007 році для одержання з однієї грн. виручки було витрачено 0.17 грн. обігових коштів, то у звітному році — вже 0,25 грн., тобто на 0,08 грн.

більше на кожну гривню виручки.

Отже, загальна сума економічних втрат з усього обсягу виручки склала:

0.08 х 13443.0 = 1075,4 тис. грн.

(різниця порівняно з 993,6 тис. грн. пояснюється округленням цифр при розрахунках).

Вихідні дані для оцінки ліквідності балансу підприємства,

тис. грн.

Оцінка ліквідності балансу ТОВ «Меркурій» за 2007-2009 роки

Завдання 2. Провести оцінку ліквідності балансу підприємства за ана­лізований період, використовуючи вихідні дані, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Показники 2007 2008 2009
1. Необоротні активи 6 394,5 4 656,6 3 257,0
2. Оборотні активи 3 384,8 1 936,7 4 755,0
3. Короткострокові пасиви 519,3 5 783,5 8 364,0
4. Довгострокові зобов'язання 7 627,5 768,3 0,00
5. Власний капітал 1 703,0 78,7 -343,0
6. Запаси 392,7 363,2 1 450,0
7. Грошові кошти:
— у національній валюті 188,9 16,9 221,0
— у іноземній валюті 112,9 9,2 1,0
8. Усього господарчих коштів 9 849,8 6 630,5 8 021,0
9. «Нормальні» джерела покриття 3 386,9 -2 932,0 966,0

Результати проведених досліджень:

Таблиця 3
Показники Формула розрахунку 2007 2008 2009 Відхилення
09-08 09-07
1. Обсяг власних оборотних коштів, тис. грн. Власний капітал + Довгострокові зо­бов'язання — Не­оборотні активи 2 936,0 -3809,6 -3 600,0 209,6 -6 536,0
2. Маневреність власних оборотних коштів Грошові кошти / Оборотні акти­ви — Запаси 0,11 -0,01 -0,06 -0,05 0,17

Продовження табл. 3

Показники Формула розрахунку 2007 2008 2009 Відхилення
3. Коефіцієнт

поточної

ліквідності

Оборотні активи /

Короткострокові

пасиви

6,52 0,33 0,57 0,24 -5,95
4. Коефіцієнт

миттєвої

ліквідності

Оборотні акти­ви — Запаси / Короткострокові пасиви 5,76 0,27 0,4 0,13 -5,36
5. Коефіцієнт абсо­лютної ліквідності (платоспром-сть) Грошові кошти / Короткострокові пасиви 0,58 0,005 0,03 0,025 -055
6. Частка оборотних

коштів у активах, %

Оборотні активи / Всього господар­чих коштів 34,36 29,21 59,28 30,07 24,92
7. Частка власних оборотних коштів у загальній сумі, % Власні оборотні кошти / Оборотні кошти 84,66 - - - -84,66
8. Частка власних коштів у покритті запасів, % Власні оборотні кошти / Запаси 729,69 - - - -729,69
9. Частка запасів у оборотних активах, % Запаси / Оборотні активи 11,60 18,75 30,49 11,74 18,89
10. Коефіцієнт покриття запасів «Нормальні дже­рела» покриття/ Запаси 8,62 - 0,67 0,67 -7,95

В результаті розрахунку показників, які характеризують ліквідність підприємства, установлено, що обсяг власних оборотних коштів змен­шився на 6536.0 тис.грн. — це негативно характеризує діяльність під­приємства.

Маневреність власних оборотних коштів теж зменшилась з 0,11 у 2007 році до мінус 0,06 — у 2009-му, оскільки короткострокові па­сиви перевищили величину оборотних активів.

Коефіцієнт поточної ліквідності зменшився на 5.95, коефіцієнт миттєвої ліквідності — на 5,36 і коефіцієнт абсолютної ліквідності —

на 0,55. Зниження показників ліквідності свідчить про негативні тен­денції в діяльності підприємства, тим більше, що ні один із коефіцієн­тів не відповідає встановленим нормативам, за виключенням 2007 року, коли діяльність підприємства була більш стабільною та ефективною.

Оскільки, поточні зобов'язання у 2008 і 2009 роках перевищують поточні активи, то відповідно неможливо отримати реальні, об'єктивні показники, що характеризують частку власних оборотних коштів у за­гальній їх сумі та частку власних коштів у покритті запасів. Фінансовий стан підприємства в цьому випадку є нестійким. Потрібно керівництву TOB «Меркурій» вжити негайних заходів щодо його покращення.

При цьому частка запасів у оборотних активах значно зросла: з 11.60 % у 2007 році до 30.49 % у 2009-му, тобто — на 18.89 %. Це свідчить про те, що грошові кошти підприємства частково «осіли» в запасах і, відповідно, уповільнюється їх обіг, а отже, знижується ефективність виробничої діяльності.

Таким чином, можна зробити висновок, що ліквідність підприємс­тва за аналізований період знизилась.

Практичні завдання

Завдання 8.1.

Провести дослідження зміни матеріальних запасів фірми, викорис­товуючи відносні величини динаміки, відносні величини структури та координації. Вихідні дані наведені в наступній таблиці.

Матеріальні запаси фірми
Показники Періоди Темпи росту, % Структура запасів, % Структурні зрушення, %
І кв. II кв. І кв. II кв.
Матеріальні запаси, 500 460
всього тис. грн.
В т.ч.
— сировина і напів­ 340 230
фабрикати;
— готова продукція 160 230

Завдання 8.2.

Маємо такі дані про порушення платіжної дисципліни на підпри­ємстві:

Показники Рік
Базисний Звітний
Обсяг платежів, проведений з затримкою 3,0 2,7
Середній залишок неоплачених у термін розрахункових документів 0,030 0,028
Сума повного безготівкового платіжного обігу 95,0 102,0
Обчислити середню тривалість неплатежів за кожний рік.

Завдання 8.3.

Маємо наступні дані по підприємствам легкої промисловості за два роки, млн. грн.:

Вид продукції Витрати на виробництво та реалізацію Прибуток від реалізації продукції
Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік
Сорочка чоловіча 540 680 180 230
Халат жіночий 360 240 80 65

Визначити:

1) рівень рентабельності по кожному виду продукції і в цілому за базовий та звітний періоди;

2) середні індекси рентабельності змінного, постійного складу та структурних зрушень;

3) абсолютну зміну середнього рівня рентабельності, в тому числі за рахунок зміни:

а) рівня рентабельності окремих видів продукції;

б) структури витрат.

Завдання 8.4.

Національний банк України надав за рік три позики першому підп­риємству та дві позики другому підприємству:

Квартал Підприємство 1 Підприємство 2
Позика, тис. грн. Термін, міс Позика, тис. грн. Термін, міс
І 160 4
II 170 6 190 4
III 180 3
IV 220 2

Визначити середній розмір отриманої позики першим і другим під­приємством.

Завдання 8.5.

Задано два варіанти капітальних вкладень та нормативний коефіці­єнт ефективності для всіх варіантів — „,25. Визначити, який із запро­понованих варіантів капітальних вкладень є найбільш доцільним.

Показник Варіант
І II
Капітальні вкладення, тис. грн. 1400 2000
Річний обсяг товарної продукції, тис. грн. 800 800
Собівартість річного обсягу товарної про­дукції, тис. грн. 500 400

Завдання 8.6.

Дослідити зміни в структурі власного та позикового капіталу та да­ти оцінку цим змінам за звітний період, використовуючи дані таблиці:

Джерело капіталу Наявність засобів, тис. грн.
На початок року На кінець року
Власний капітал 27300 30500
Позиковий капітал 21600 24700

Завдання 8.7.

Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів у розмірі 1000 грн. на 3 роки, якщо:

1) капітал вкладається під 11,8 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків один раз у рік;

2) капітал вкладається під 11,5 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожне півріччя;

3) капітал вкладається під 11,3 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щокварталу;

4) капітал вкладається під 11,2 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щомісяця.

Завдання 8.8.

Маємо наступні дані про виробництво трьох видів продукції про­мислового підприємства за два роки:

Вид продукції Ціна за одиницю продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн. Обсяг продукції, шт.
базовий звітний базовий звітний базовий звітний
Деталь А 30,5 35,5 25,8 30,0 600 630
Деталь Б 25,7 25,0 21,0 23,7 420 510
Деталь В 53,5 60,7 50,7 48,6 105 150

Визначити:

1. Абсолютний приріст прибутку від реалізації трьох видів продук­ції, в тому числі за рахунок зміни:

а) цін реалізації;

б) собівартості продукції;

в) обсягу реалізації.

2. Приріст прибутку від реалізації за рахунок структурних зрушень в асортименті продукції.

3. Вплив цін реалізації, собівартості одиниці продукції, обсягу та структури реалізованої продукції на зміну рівня рентабельності від ре­алізації продукції у звітному році в порівняні з базовим.

Тестові завдання

1. Фінанси підприємств — це:

а) сукупність обмінно-розподільчих відносин, що виникають на підприємстві в процесі формування, розміщення і використання фі­нансових ресурсів, здійснення витрат, утримання і розподілу до­ходів;

б) грошові відносини, що виникають в процесі утворення, розподі­лу, нагромадження та використання фінансових ресурсів, пов'язаних з виробництвом та реалізацією товарів, виконання робіт, наданням по­слуг, дотримання зобов'язань перед суб'єктами підприємницької дія­льності та перед державою;

в) грошові кошти (власні та залучені), які знаходяться в розпоря­дженні господарюючих суб'єктів і призначені для виконання фінансо­вих зобов'язань і витрат на виробництво.

2. За правом власності фінансові ресурси поділяють на:

а) власні кошти підприємницької структури;

б) надані безоплатно державою з бюджету;

в) позичені.

3. Дайте визначення наступним поняттям — самоокупність, при­бутковість, самофінансування:

а) означає, що отримані доходи мають не тільки покрити проведені витрати, а й сформувати прибуток;

б) передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок отриманого прибутку та залучених кредитів, які в свою чергу погаша­ються за рахунок прибутку;

в) означає покриття витрат на просте відтворення виробництва за рахунок отриманих доходів.

4. Принципи кошторисного фінансування:

а) плановість;

б) цільовий характер виділених коштів;

в) виділення коштів незалежно від фактичних показників діяльнос­ті установи.

5. Коефіцієнт фінансової залежності розраховується, як:

а) відношення активів до власного капіталу;

б) відношення довгострокових зобов'язань до залученого капіталу;

в) відношення власних коштів до майна підприємства.

6. Рентабельність власного капіталу — це:

а) відношення чистого прибутку до середньої величини власного капіталу;

б) співвідношення грошових потоків та заборгованості кредиторам;

в) частка виробничих запасів у поточних активах.

7. Узагальнюючими показниками оцінки фінансового стану під­приємств є:

а) показники ділової активності;

б) рентабельність власного капіталу, рентабельність основної діяль­ності;

в) коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності власних коштів.

8. Під кредитоспроможністю підприємства розуміють:

а) наявність у підприємства фінансових можливостей для одержан­ня кредиту та повернення його в належній мірі;

б) співвідношення власних та позикових коштів;

в) списання безнадійної кредиторської заборгованості.

9. Організація фінансів підприємств будується на принципах:

а) самофінансування;

б) господарська самостійність;

в) виплата дивідендів.

10. Надходження коштів від фінансової діяльності підприємства здійснюється за рахунок:

а) надходжень від продажу й оплати векселів;

б) довгострокових кредитів;

в) цільового фінансування.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Приклади розв'язання практичних завдань:

 1. ПРАКТИЧНЕ ЗАДАННЯ
 2. Изучение практичности изобретения.
 3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 4. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 5. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 6. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 7. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 8. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 9. 1. Посередницькі операції банків .
 10. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 11. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 12. ВИСНОВОК.
 13. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 14. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.
 15. СИТУАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО.
 16. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007
 17. 1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку в Придністровський Молдавський Республиці
 18. Вопросы и задания для обсуждения
 19. Аналіз високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 20. ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ И АРЕНДАТОР