<<
>>

Приклади розв'язання практичних завдань

Завдання 1. Визначити ринкову вартість простих акцій з постійни­ми дивідендами, якщо корпорація по акціях сплачує дивіденд в розмірі 30 грн. на одну акцію, ставка доходу — 3 %.

Розв 'язок

Ринкова вартість простих акцій з постійними дивідендами:

30

Vp = — 100 = 1000 грн.

Завдання 2. Дивіденд, який виплачує корпорація, становить 7 грн., дивідендна віддача акцій — 2 %. Визначити ціну, за якою може про­даватись акція на фондовій біржі.

Розв 'язок

Можлива ціна продажу акції на фондовій біржі:

7

Vp = - 100 = 350 грн.

Завдання 3. Розрахувати внутрішню норму дохідності привілейо­ваної акції, якщо ринкова ціна — 160 грн., виплата дивідендів перед­бачається в сумі 16 грн.

Розв 'язок

Внутрішня норма дохідності привілейованої акції:

Сд = — 100 = 10 %. д 160

Завдання 4. Дивіденди за звичайною акцією за останній рік стано­вили 5 грн. Передбачається, що темпи приросту дивідендів станови­тимуть 3 % . Дохідність за подібними акціями становить 9 %. Ринкова ціна акції — 70 грн.

Розрахувати: внутрішню вартість акції та внутрішню норму дохід­ності.

Розв 'язок

а) внутрішня вартість акції:

Ув = 5 х (1 + 0,03) : (0,09 - 0,03) « 85,83 грн.

б) внутрішня норма дохідності:

Сд = [5 х (1 + 0,03) : 70] + 0,03 « 0,1036, або 10,36 %.

Завдання 5. Облігація має наступні характеристики: вартість прид­бання облігації — 1400 грн., номінальна вартість — 1050 грн., кіль­кість років від купівлі до терміну її погашення — 4 роки.

Розрахуємо ефективну відсоткову ставку: г0 = - 4 - 1 = 0,08,

або 8 %.

Завдання 6. Визначити амортизовану вартість облігації, якщо номі­нальна вартість облігації 900 грн., кількість років від купівлі облігації до терміну її погашення — 3 роки, ефективна відсоткова ставка — 11 %.

Розв 'язок

Амортизована вартість облігації:

А° = 900*3 (1 *011) = 270,27 грн.

3 х (1 + 0,11)

Практичні завдання

Завдання 5.1.

Оцінити доцільність придбання акцій за ринковою вартістю 125 грн. у випадках, якщо:

а) сума дивідендів кожної акції за рік складає 15 грн., необхідний рівень прибутковості 20 % річних;

б) сума дивідендів з кожної акції за рік становить 25 грн., необхід­ний рівень прибутковості 20 % річних, середній очікуваний ріст диві­дендів за рік 15 %.

Завдання 5.2.

Дослідити зміну вартості цінних паперів за період: 2007-2009 ро­ків, використовуючи дані наступної таблиці:

Види цінних паперів 2007 2008 2009 Абсолютний приріст, млн. грн. Темп

росту, %

Темп

приросту, %

09-08 09-07 09/08 09/07 09/08 09/07
Вартість, млн. грн.:

1. Акції

2. Облігації

3. Ощадні сертифікати

4. Векселі

5. Інші цінні папери

15 010,9 1 020,8 246,1

4 704,2 927,8

21 610,9 771,9 916,2

9 800,8 1306,4

35 097,9 650,0 743,0

14 863,0 16 01,9

Всього 21 909,8 34 406,2 52 955,8
Завдання 5.3.

Оцінити доцільність придбання акцій за ринковою вартістю 10000 грн.

у випадках, якщо:

а) сума дивідендів кожної акції за рік складає 1200 грн., необхідний рівень прибутку 6 % річних;

б) сума дивідендів з кожної акції за рік становить 5000 грн., необ­хідний рівень прибутковості 5,5 % річних, середній очікуваний ріст дивідендів за рік 3 %.

Завдання 5.4.

Розрахувати:

1) біржові індекси по 3 компаніям за 3 роки;

2) загальну кількість акціонерів кожної компанії;

3) дослідити вплив зміни ринкової ціни акцій та їх кількості на за­гальну чисельність акціонерів.

Показники 2007 2008 2009
1. Ринкова ціна акцій:
А 1 90 160 150
А 2 58 50 40
А 3 40 36 27
2. Кількість акцій, тис. шт.
А 1 6 3 3
А 2 15 15 15
А 3 30 30 30
3. Загальна кількість акціонерів.
А 1 540 480 450
А 2 870 750 600
А 3 1200 1080 810

Завдання 5.5.

За наведеними даними (у порівняних цінах, млн.

грн.) проаналізуй­те динаміку і структуру інвестицій, використовуючи показники дина­міки, структури, графічний метод. Зробіть висновки про розвиток рин­кових відносин в регіоні.
Інвестиції Базовий період Поточний період
Усього, млн. грн. 1160 1230
1. За організаційно-правовими формами власності:

— приватна

— колективна

— державна

127,6 255,2 742,4 184,5 381,3 571,2
2. Власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав 34,8 93,0

Завдання 5.6.

Дослідити дохідність портфеля, який складається із 5-ти видів ак­тивів, використовуючи умовні дані наступної таблиці:

Складові активи портфелю Очікувана дохідність активів, грн Доля інвестицій в активи, %
Минулий рік, До Звітний рік,

Ді

Минулий рік, Звітний рік,
А 52 60 0,4 0,3
Б 48 50 0,25 0,2
В 35 30 0,і 0,3
Г 40 42 0,25 0,і
Д 70 73 0,і

Завдання 5.7.

Провести дослідження структури та динаміки інвестицій, викорис­товуючи умовні дані наступної таблиці:

Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік
1. Інвестиції всього, тис. грн., у тому числі:

— на будівництво;

— питома вага %

17150 10120 18190 8100 21220 11200

Тестові завдання

1. Видами цінних паперів в Україні є:

а) акції;

б) казначейські зобов'язання держави;

в) кредитні карточки.

2. Підібрати вірне визначення до термінів «Акція», «Облігація», «Депозитний сертифікат»:

а) це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання (після закінчення вста­новленого строку) депозиту та відсотків на нього;

б) це цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, під­тверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства;

в) це цінний папір, що підтверджує внесення її власником грошо­вих коштів і засвідчує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з випла­тою встановлених відсотків.

3. Номінальна ціна акцій — це:

а) ціна, яка позначається на бланку акцій;

б) ціна, за якою акції продаються емітентом при їх випуску;

в) ціна, що встановлюється за балансовими документами емітента.

4. Якість цінних паперів визначається:

а) оцінкою ліквідності цінних паперів;

б) рейтингом цінних паперів;

в) показниками якості цінних паперів, прийнятих у міжнародній практиці.

5. При оцінюванні цінних паперів з метою їх прийняття як застави при кредитуванні не враховують:

а) кількість цінних паперів;

б) якість цінних паперів;

в) платоспроможність емітента цінних паперів.

6. Не підлягають перегляду на зменшення корисності цінні папери з портфеля:

а) торгового;

б) до погашення;

в) інвестицій в асоційовані компанії.

7. Торгівля цінними паперами за власні кошти — це:

а) брокерські операції;

б) дилерські операції;

в) інвестиційні операції.

8. Основним показником при визначенні прибутковості цінних па­перів є:

а) чистий прибуток акціонерного товариства;

б) статутний капітал акціонерного товариства;

в) ставка дивіденду (відсотків) компанії.

9. Ринкова вартість привілейованих акцій розраховується, як:

а) відношення постійного дивіденду, що сплачується на привілейо­вану акцію до ставки доходу, що забезпечує окупність інвестицій;

б) відношення ставки доходу, що забезпечує окупність інвестицій до постійного дивіденду, що сплачується на привілейовану акцію;

в) відношення розміру дивіденду до номінальної вартості акцій.

10. Рендит — це:

а) річна ставка дивіденду;

б) сума доходу з акції, придбаної за курсом;

в) сукупна річна прибутковість облігації.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Приклади розв'язання практичних завдань:

 1. ПРАКТИЧНЕ ЗАДАННЯ
 2. Изучение практичности изобретения.
 3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 4. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 5. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 6. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 7. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 8. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 9. 1. Посередницькі операції банків .
 10. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 11. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 12. ВИСНОВОК.
 13. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 14. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.
 15. СИТУАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО.
 16. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007