<<
>>

Приклади розв'язання практичних завдань

Завдання 1. Маємо наступні дані про залишки кредиту по одному з відділень банку: на 01.01.08 — 640 тис. грн., на 01.04.08 — 320 тис. грн., на 01.07.08 — 580 тис. грн., на 01.10.08 — 600 тис.
грн., на 01.01.09 - 360 тис. грн.

Розрахувати середні залишки заборгованості по кредиту за 2008 рік.

Розв 'язок:

1 2
500 тис. грн.

1

- 640 + 320 + 580 + 600 + - 360

5 -1

Завдання 2. Визначити середню процентну ставку по кредитам, якщо: 1-а позичка надана в розмірі 10000 грн. під 16 % річних на 1 рік, ІІ-а — в розмірі 15000 грн. під 14 % річних на 1 рік, ІІІ-я — в розмірі 20000 грн. під 12 % річних на 2 роки.

Розв 'язок:

Середня процентна ставка по виданим кредитам:

- 10000-16-1 +15000-14-1 + 20000-12 • 2 1опоо/

С п = --------------------------------------------------------- = 13.08 %.

10000 -1 +15000 -1 + 20000 • 2

Завдання 3. Маємо наступні дані щодо якості заборгованості та по­гашення кредиту: сума несвоєчасно погашених позичок — 160 тис. грн., сума простроченої заборгованості — 100 тис. грн. Загальна сума по­гашених позичок — 800 тис. грн., загальна сума заборгованості — 250 тис. грн.

Розрахувати:

а) частку несвоєчасно повернутих позичок у загальному обсязі по­гашених позичок (Упн);

б) частку простроченої заборгованості в загальній сумі заборгова­ності (Упз).

Розв 'язок:

а) частка несвоєчасно повернутих позичок: Упн =--------- 100 = 20 %.

800

б) частка простроченої заборгованості: Упз = -20:0 100 = 40 %.

Практичні завдання

Завдання 3.1.

Розрахувати середній строк позики та середній її розмір, якщо про­тягом року було видано позик на загальну суму 100 тис.

грн., з них 30 тис. на строк 9 місяців, 50 тис. на 6 місяців, 20 тис. на 3 місяці.

Завдання 3.2.

Дослідити обіговість кредиту, розрахувати показники тривалості користування кредитом, та кількість оборотів кредиту, використовую­чи дані наступної таблиці (млн. грн.):

Галузі Середні залишки кредиту Погашено кредитів
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
1 20,7 28,1 149 250
2 10,3 10,6 99 103
Разом 31,0 38,7 248 353

Завдання 3.3.

Використовуючи дані попередньої таблиці, розрахувати одноден­ний оборот по погашенню кредиту.

Завдання 3.4.

Провести дослідження структури та динаміки процесу кредитуван­ня банками України за період 2007-2009 p.p. Дані представити в таб­лиці та зобразити графічно.

Струк­ Темп Абсолютний Темп
тура, росту, приріст, приросту,
Показники 2007 2008 2009 % % млн.
грн.
%
07 08 09 09/08 09/07 09-08 09-07 09/08 09/07
1. Всього кредитів 21 812 30 138 38 705
в т.ч.:
— в нац. валюті 9 408 13 918 19 220
— в іноз. валюті 12 404 16 220 19 485
2. Нацбанк 9 908 10 894 10 715
— нац.
валюта
3 583 3 588 3 595
— іноз. валюта 6 325 7 306 7 120
3. Комерційні банки 11 904 19 244 27 990
— нац. валюта 5825 10330 15625
— іноз. валюта 6079 8914 12365

Завдання 3.5.

Використовуючи систему взаємопов'язаних індексів обороту кре­диту по погашенню, визначити абсолютний приріст обороту по пога­шенню кредиту:

а) за рахунок зміни числа оборотів позик;

б) за рахунок зміни середніх залишків кредиту. Вихідні дані:

Показники Базовий рік Звітний рік
1. Кількість оборотів

2. Середні залишки кредиту, млн. грн.

7,6 21,2 8,2 27,9

Завдання 3.6.

Дати характеристику обіговості кредиту по окремим банківсь­ким установам за допомогою показників динамічного ряду (темпів росту і приросту, абсолютного приросту), використовуючи наступ­ні дані:

Банківські установи Тривалість користування кредитом (і), днів Кількість оборотів кредиту (п), оборотів
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
1 325 125
2 235 347
3 67 56

Завдання 3.7.

Ріст кредиту в промисловості району за рік склав 30 %, а обсяг промислового виробництва збільшився на 20 %. Визначити за допомо­гою відносних величин інтенсивності скільки % росту кредитних вкла­день припадає на 1 % росту промислового виробництва.

Завдання 3.8.

Розрахувати показники обіговості кредиту ( одноденний оборот по погашенню кредиту, тривалість користування кредитом та кількість оборотів кредиту), якщо середні залишки кредиту складають 200 тис. грн, погашено кредитів на суму 350 тис. грн.

Завдання 3.9.

Використовуючи систему взаємопов'язаних індексів обороту кре­диту по погашенню (Оп = n • к), визначити абсолютний приріст обо­роту по погашенню кредиту, обумовленого зміною середніх залишків кредиту.

Показники Умовні Минулий Звітний
показники рік рік
1. Кількість оборотів n 20 35
2. Середні залишки кредиту, млн. грн. к 250 450

Завдання 3.10.

Визначити середній строк користування кредитом і порівняти його в динаміці, якщо середні залишки кредиту відповідно у звітному і ми­нулому році становили 300 тис. грн. та 260 тис. грн., а оборот по пове­рненню кредиту за рік 78 тис. грн. та 55 тис. грн.

Завдання 3.11.

Банк надав кредит у сумі 200 000 грн. на рік, під річну облікову ставку 15 %. Визначити суму виданої позики, обчислити дисконт, який взяв банк за кредит.

Завдання 3.12.

Через 9 місяців від моменту надання позики боржник сплатить кредитору 10500тис. грн. Кредит надається під 5 % річних. Визначити суму виданої позики, обчислити суму дисконту.

Завдання 3.13.

Надано кредит у сумі 36000 грн. під 15,5 % річних складних на тер­мін — 5 років. Визначити суму, яку поверне боржник через 5 років.

Завдання 3.14.

Кредит у сумі 200000 грн. погашається рівними сумами наприкінці року протягом п'яти років. За кредит сплачуються проценти за став­кою 14 % річних. Скласти план погашення позики.

Завдання 3.15.

За даними завдання обчисліть індекси ризику позик змінного, фік­сованого складу та структурних зрушень. Зробіть висновки.

Базовий період Звітний період
Установа банку Обсяг Обсяг Обсяг Обсяг
наданих позик класифікованих наданих позик класифікованих
тис. грн кредитів тис. грн кредитів
А 1956 192 2400 173
Б 1375 234 1658 274
В 2587 517 2572 478

Тестові завдання

1. До основних принципів банківського кредитування не належать:

а) платність;

б) соціальний ефект;

в) строковість.

2. Проблемним не вважається кредит, за яким:

а) значно знизилась ринкова вартість забезпечення;

б) термін дії кредитної угоди змінено;

в) своєчасно не здійснено один чи кілька платежів.

3. До способів захисту від кредитного ризику не належать:

а) лімітування;

б) аналіз кредитоспроможності позичальника;

в) підписання кредитної угоди.

4. Підібрати вірне визначення до термінів «Державний кредит», «Споживчий кредит», «Іпотечний кредит»:

а) це залучення державою тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів державної влади для використання їх на фінансування державних витрат;

б) це довгострокові позики, що надаються під заставу нерухомо­сті (землі, будівель) переважно спеціалізованими інститутами (бан­ками);

в) це кредит, що надається банком, підприємством чи організацією фізичній особі для придбання предметів особистого споживання пере­важно тривалого користування (житла, транспортних засобів, меблів, побутової техніки та ін.).

5. Середній строк користування кредитом визначається за фор­мулою:

а) середньої арифметичної зваженої;

б) середньої хронологічної;

в) середньої геометричної.

6. Заставою не можуть бути:

а) майнові права;

б) майно, передане на умовах оперативного лізингу;

в) нерухомість.

7. Предметом застави при іпотечному кредитуванні не може бути:

а) земля;

б) рухоме майно;

в) комунікації.

8. Показник кількості оборотів позики розраховується:

а) в днях;

б) в разах;

в) обидві відповіді вірні.

9. Тривалість користування короткостроковою позичкою розрахо­вується, як:

а) відношення кількості днів у періоді до швидкості обороту;

б) відношення середніх залишків кредиту до обороту позички з по­гашення кредиту;

в) відношення обороту позички з погашення кредиту до середніх залишків кредиту.

10. Ефективність кредиту розраховується, як:

а) відношення результату економічної діяльності до розміру кре­диту;

б) відношення розміру кредиту до результату економічної діяль­ності;

в) відношення чистого прибутку до активів банку.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Приклади розв'язання практичних завдань:

 1. ПРАКТИЧНЕ ЗАДАННЯ
 2. Изучение практичности изобретения.
 3. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 4. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 5. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 6. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 7. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 8. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 9. 1. Посередницькі операції банків .
 10. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 11. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 12. ВИСНОВОК.
 13. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 14. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.