<<
>>

1.1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики

Фінансова статистика є галуззю економічної статистики, що ви­вчає кількісну сторону масових явищ і процесів у фінансовій сфері (розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення первинних і кінце­вих доходів домашніх господарств, державних установ і громадських організацій, нагромадження основних фондів і матеріальних обігових коштів), займається реєстрацією, зведенням і групуванням факторів, виражає їх у вигляді статистичних показників, які потім аналізує [14, 96].

Фінансова статистика вивчає закони руху грошових, кредитних, фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки, забезпечує кількіс­ну оцінку соціально-економічних явищ і процесів у фінансовій сфері.

При цьому слід відмітити, що при вивченні кількісної сторони явищ фінансова статистика керується законами філософії, а також спирається на принцип взаємного зв'язку і взаємної обумовленості всіх суспільних явищ. Також фінансова статистика керується принци­пом розвитку, згідно з яким при вивченні суспільних явищ необхідно виходити з того, що вони перебувають у постійному русі, тобто у про­цесі виникнення, становлення, розвитку і зникнення. Цей принцип пе­редбачає використання в дослідженні даних за певний проміжок часу, що дає можливість виявити динамічні тенденції та закономірності, прогресивні зміни в розвитку явищ [14, 97].

Велике значення у дослідженнях мають такі загальнонаукові кате­горії, як аналіз і синтез, порівняння.

Категорія аналізу дозволяє проводити уявний розклад явища на окремі складові, що робить можливим вивчення кожного окремого елемента; синтез представляє собою об'єднання окремих частин якоїсь складової і на цій основі отримання більш повної та об'єктивної інфо­рмації про повноту та масштаби того чи іншого явища, процесу. При­йом порівняння дозволяє виявити загальні ознаки та відмінні риси, ха­рактерні тільки певним сторонам однотипних явищ. При цьому для більш ефективного порівняння аналізу доцільно оцінювати рівень змін, розвитку не тільки між окремими явищами, але і в порівнянні з конкретною базою, яка виступає певним критерієм із оптимальними параметрами.

Предметом фінансової статистики є кількісна характеристика об­сягу, структури, динаміки та взаємозв'язків явищ та процесів, що від­буваються у фінансовій системі за конкретних умов, певний проміжок часу і простору [59,8].

Метод статистики фінансів у значній мірі відповідає методам ін­ших розділів соціально-економічної статистики, хоч і має визначену специфіку. Статистика фінансів використовує в значній мірі методи статистичного аналізу.

Важливе місце у фінансовій статистиці займають такі методи ста­тистичного аналізу, як: метод середніх величин, індексний метод, ме­тод кількісного фінансового аналізу, вищі фінансові обчислення, ви­значення залежності кінцевих результатів від основних параметрів фінансової операції, використання традиційних підходів до вивчення розвитку явищ в динаміці, кореляційно-регресійного аналізу і т.п. Для посилення аналітичних функцій фінансової статистики необхідно за­йматися комплексними статистичними дослідженнями процесів фор­мування й розподілу прибутку, наводити повну оцінку ефективності розподільчих відносин в економіці, економічних наслідків інфляцій­них процесів, фінансово-вартісних аспектів відтворювання [59, 8].

Основні завдання фінансової статистики:

• розробка методології та методів обчислення показників, які відо­бражають особливості фінансової системи, їх аналіз;

• вивчення процесів виробництва, розподілу, перерозподілу та ви­користання національного продукту у фінансовому секторі і визна­чення на цій основі закономірностей в економіці;

• вивчення характеру та дії основних законів у фінансовій системі країни;

• розробка та побудова прогнозних розрахунків, необхідних для обґрунтування перспективних напрямків розвитку фінансової політики.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 1.1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 3. Ковалев В.В.. Финансовый анализ: методы и процедуры. - М.: Финансы и статистика, - 560 с., 2002
 4. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 5. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В.. Учет, анализ и финансовый менеджмент: Учеб.-метод, пособие. - М.: Финансы и статистика, — 688 с., 2006
 6. О.С.Су­харев, C.B. Шманёв, A.M. Курьянов. Синергетика инвестиций: учеб.-метод. пособие; под ред. профессора О.С. Сухарева. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, - 368 с., 2008
 7. 1. Предмет, задачи и метод истории государства и права России
 8. 8. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИНАНСОВОГО ПРАВА
 9. 2. Предмет, метод и функции политологии
 10. Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків по підвищенню їх фінансової стабільності.
 11. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 12. Предмет и метод бухгалтерского учета
 13. Вопрос 1. Микроэкономика: предмет, объект, метод.