<<
>>

Практичні завдання

Завдання 1.1.

Визначити середньомісячний випуск продукції, якщо в квітні обсяг виготовленої продукції становив 200, в травні 400, в червні 680 штук.

Завдання 1.2.

Внаслідок інфляції споживчі ціни за 3 роки зросли в 2,9 разів.

В т.ч. за перший рік в 1,3; за другий рік у 1,8 рази; за третій рік в 1,5 ра­зи. Визначити середньорічний темп зростання цін.

Завдання 1.3.

На акції 5-ти різних компаній очікується прибуток 10 %, 15 %, 18 %, 21 %, 13 %. Визначити очікуваний прибуток від портфеля акцій при умові, що інвестор розподілив свої внески між акціями цих ком­паній у пропорціях: 7 %, 10 %, 25 %, 42 %, 16 %.

Завдання 1.4.

Розрахувати середній тарифний розряд працівників по обслугову­ванню аудіо та відео апаратури фірми, якщо відомо, що на фірмі пра­цюють 22 працівники, з них 4-ий розряд мають 2 чоловіка, 5-ий розряд мають 13 чоловік, 6-ий розряд мають 7 чоловік.

Завдання 1.5.

Дослідити зміну ВВП за період 2005-2009 роки за допомогою ха­рактеристик динамічних рядів (ланцюгового та базисного абсолютно­го приросту, темпів росту та приросту). Для розрахунків використову­вати фактичні дані з статистичного щорічника.

Завдання 1.6.

Використовуючи вторинне групування, провести дослідження по­ділу працівників за рівнем середньомісячної заробітної плати по галузі А і Б. Вихідні дані представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Поділ працюючих за рівнем середньомісячної заробітної плати

Галузь А Галузь Б
Заробітна плата, грн. Частка працівників,

%

Заробітна плата, грн. Частка працівників,

%

До 890 7 До 890 2
890-920 12 890-910 7
920-950 24 910-930 19
950-980 18 930-950 26
980-1010 33 950-970 26
1010 і більше 6 970 і більше 20
Разом 100 Разом 100

Завдання 1.7.

Відомі такі дані про роботу 15 молокозаводів у звітному році

Використовуючи дані таблиці, скласти групування, визначити групувальну ознаку, вид інтервалів та їх розмір, а також структуру показників.

Таблиця 1.2.
Порядковий Основні засоби, Чисельність працюючих, Валова продукція,
номер млн. грн. чол. тис. грн.
1 2 3 4
1. 1240 336 3540
2. 2310 302 2911
3. 4501 440 5630
4. 4906 510 5492
5. 2803 290 2901
6. 6507 591 9410
7. 1620 271 1920
8. 2005 304 2569
9. 4780 340 3520
10. 1740 271 2340
11. 3020 263 3921
12. 7201 381 8671
13. 2100 227 1586
14. 2521 267 3223
15. 3930 467 4224
Разом Е Е Е

Тестові завдання

1. Фінансова статистика є галуззю:

а) економічної статистики;

б) статистики інвестицій;

в) статистики Державного бюджету.

2.

Галузями фінансової системи є:

а) кредит, грошовий обіг, ощадна справа;

б) Державний бюджет, страхування, інвестиційна діяльність;

в) фінанси галузей народного господарства.

3. Фінансова статистика виконує наступні функції:

а)оперативну;

б) контролюючу;

в) планову.

4. Управлінська функція фінансової статистики передбачає:

а) формування та використання грошових доходів і фондів у про­цесі господарсько-фінансової діяльності;

б) подання необхідних статистичних даних органам законодавчої влади, удосконалення статистичної звітності, способів збирання та об­робки даних; удосконалення системи показників і методології їх обчи­слення;

в) здійснення фінансового контролю за аспектами господарсько- фінансової діяльності підприємств, оцінювання невикористаних фі­нансових ресурсів і шляхів підвищення ефективності їх використання.

5. Система показників статистики Державного бюджету включає:

а) показники доходів та видатків, профіцит, дефіцит, державний борг;

б) грошова маса в обігу, період окупності інвестицій, платіжний оборот;

в) склад позичок, розмір заборгованості, грошова база.

6. Система показників кредитування включає:

а) структура інвестиційного портфеля, контингент мережі бюджет­них установ, збитковість страхової суми;

б) чиста теперішня вартість проекту, дебіторська та кредиторська заборгованість, сума виплат страхового відшкодування;

в) залишки заборгованості по позичкам, обіговість кредитів та їх динаміка, ефективність довгострокового кредиту.

7. Система показників платіжного балансу включає:

а) структура зовнішньої торгівлі, рух іноземних інвестицій, чинни­ки, що впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності;

б) показники доходів та видатків, профіцит, дефіцит, державний борг;

в) внутрішня ставка доходу від інвестиційної діяльності, серед­ня сума вкладу на одну установу банку, рівень рентабельності під­приємств.

8. Економічні операції підрозділяються на групи:

а) операції з доходами;

б) операції з фінансовими інструментами;

в) операції з продуктами та послугами.

9. Показники середнього розміру пенсій, тимчасової непрацездат­ності відносяться до галузі фінансової статистики:

а) Державного бюджету;

б)страхування;

в) кредиту.

10. Власником зведеної інформації з питань грошово-кредитної та банківської діяльності є:

а) Національний банк України;

б) Управління статистики фінансів;

в) Державний комітет статистики України.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме Практичні завдання:

 1. 4. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів на підприємстві.
 2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 3. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 4. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 5. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 6. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 7. Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. - К.: «Центр учбової літератури», - 560 с., 2015
 8. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 9. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007
 10. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с., 2011
 11. 1.4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку в Придністровський Молдавський Республиці
 12. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 13. Вступ
 14. 5. Ринок цінних паперів.
 15. 4.1. Кредитні відносини банків і підприємств.