<<
>>

5.1. Поняття ринку цінних паперів, предмет і завдання його статистичного вивчення

У сучасній ринковій економіці фінансовий ринок є одним із най­важливіших сегментів ринку.

Фінансовий ринок (ринок фінансових ресурсів) — сукупність ві­дносин між населенням, підприємствами та державою з приводу пере­розподілу вільних коштів на основі повної економічної самостійності, механізму саморегуляції ринкової економіки, внутрішньо- та міжгалу­зевого переливання фінансових ресурсів [51, 80].

Фінансовий ринок поєднує кредитний, валютний ринки та ринок інструментів власності. Ринок інструментів позики та ринок інструме­нтів власності формують ринок цінних паперів.

Ринок цінних паперів (частина кредитного ринку) — це сукупність економічних відносин з приводу операцій з борговими зобов'язаннями (облігаціями, векселями), і повністю ринок інструментів власності — сукупність економічних відносин з приводу операцій із інструментами власності (усіма видами акцій). Ринок цінних паперів охоплює операції з випуску й обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їх гібридів і похідних. Ринок похідних та гібридних інструментів — це сукупність економічних відносин з приводу операцій з гібридними ін­струментами — цінними паперами, що мають ознаки як облігацій, так і акцій (наприклад, привілейовані акції та конвертовані облігації) та по­хідними інструментами — варрантами (дають право придбання будь- якої кількості цінних паперів за фіксованою ціною протягом певного часу чи безстроково), опціонами (дають право придбання чи продажу в майбутньому певної кількості цінних паперів (пакету) за фіксованою ціною), ф'ючерсами (зобов'язання купівлі — продажу цінних паперів у визначений наперед термін за ціною, яка діяла на момент укладання ф'ючерсної угоди) та інші аналогічні цінні папери [51, 90].

Згідно із Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право на володіння по­зикою або відносини з нею, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Головним критерієм, відповідно до якого деякі грошові документи вважаються цінними паперами, а інші ні, є законодавче закріплення переліку цінних паперів.

Цінність паперу, як правило, підкріплена тією частиною вартості майна, на яку має право претендувати власник цінного паперу при умові його пред'явлення.

Найбільш типовими видами цінних паперів, які випускаються і зна­ходяться в обігу на ринку цінних паперів України, є:

• акції;

• облігації звичайних і місцевих внутрішніх державних позик;

• облігації підприємств;

• казначейські зобов'язання держави;

• депозитні сертифікати;

• векселі;

• інвестиційні сертифікати;

• приватизаційні папери.

Акція — це цінний папір без встановленого строку обігу, що за­свідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Облігація — це цінний папір, що підтверджує внесення її власни­ком грошових коштів і засвідчує зобов'язання відшкодувати йому но­мінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою встановлених відсотків.

Казначейські зобов'язання держави — це вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються винятково на добровільних заса­дах серед населення, підприємств, організацій та інших учасників ринку цінних паперів та засвідчують внесення їх власниками гро­шових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.

Депозитний сертифікат (ощадний) — це письмове свідоцтво бан­ку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання (після закінчення встановленого строку) депозиту та відсотків на нього. На відміну від звичайних ощадних рахунків, вклад­ник отримує сертифікат, який є своєрідним борговим зобов'язанням банку.

Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зо­бов'язання векселедавця (боржника) сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Інвестиційний сертифікат — це цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестицій­ному фонді.

Приватизаційні папери — це основний вид державних цінних па­перів, які засвідчують право їх власника на безплатне одержання част­ки майна державних підприємств, державного житлового та земельно­го фондів у процесі приватизації.

Обов'язковим реквізитом цього паперу є ім'я його власника.

Основним чинником, що впливає на коливання цін на певні цінні папери, є фактор попиту — пропозиції. Це найбільш суттєва законо­мірність функціонування ринкового механізму.

Важливим джерелом залучення коштів для поповнення державного та місцевих бюджетів, мобілізації капіталу для діючих та нових під­приємств є випуск цінних паперів. При цьому, випуск цінних паперів найчастіше зосереджений у тих галузях і сферах, які можуть принести великий прибуток [51, 91].

Основні завдання статистики ринку цінних паперів:

• збір повної та об'єктивної інформації про цінні папери для аналі­зу даних про їх ризик, дохідність і ліквідність;

• розробка і вдосконалення методики та методології збору, оброб­ки та прикладного використання статистичної інформації про цінні папери та учасників фондового ринку;

• статистичний аналіз діяльності інвесторів, емітентів, фінансових посередників, які є суб'єктами фондового ринку.

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 5.1. Поняття ринку цінних паперів, предмет і завдання його статистичного вивчення:

  1. 5.1. Сучасні тенденції в функціонуванні ринку цінних паперів.
  2. 2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів
  3. 5. Ринок цінних паперів.
  4. 5.2. Економічний зміст цінних паперів.
  5. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
  6. Статистична інформація
  7. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
  8. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
  9. 1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення
  10. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку