<<
>>

3.2. Показники статистики кредиту

Статистичне вивчення та аналіз складу, структури, динаміки взає­мозв'язків та ефективності кредитних вкладів в умовах ринкових відно­син дозволяє більш об'єктивно підійти до проблеми розвитку і вдоскона­лення системи кредитних відносин, підвищення рівня відповідальності суб'єктів кредитної угоди за прийняті на себе зобов'язання.

Для характеристики обсягу кредитних вкладів та їх обертання використовуються наступні показники:

• розмір виданих і погашених позичок (оборот з погашення та видачі);

• середні залишки заборгованості;

• середній розмір позички;

• середня процентна ставка;

• середній термін користування позичками;

• частка несвоєчасно повернутих позичок;

• частка простроченої заборгованості;

• кількість оборотів позики (швидкість обороту);

• тривалість користування короткостроковою позикою (час обороту) та інші.

1. Обсяг виданих позичок (Пв)

П ^ К -'П'

Даний показник можна розрахувати, виходячи з рівняння балансо­вого зв'язку:

Зп + Пв = Пп + Зк, отже

я = Пп+X - З,

де, Зп — залишок позичок на початок періоду;

Пп — обсяг погашених позичок (кредитовий оборот); Зк — залишок позичок на кінець періоду. 2. Середні залишки заборгованості (3) :

1 Зі + ^2 +....... 3И_1

— при наявності даних на початок і на кінець звітного періоду:

_ Зп + Зк

2

— при наявності даних станом більше чим на дві дати за умови рів­них проміжків часу:

1

— З, + 32 +.. 3„_. + — Зп

З = 2------------------------

п -1

П =

де 31_ п — залишки кредиту на певну дату; п — кількість звітних дат. 3. Середній розмір позички (П):

£ Пі ■ Ті П =

п

де Пі — сума /-тої позички; Ті — термін /-тої позички; п — кількість наданих позичок.

4. Середня процентна ставка (С„):

<< | >>
Источник: Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

Еще по теме 3.2. Показники статистики кредиту:

 1. Методы получения и изучения данных уголовной ста-тистики. — Нравственная статистика и уголовная статистика. :— История и статистика. — Естественное преступление и преступление по закону.
 2. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с., 2002
 3. Коваленко С.Б., Шулькова H.H. Сборник тестов по курсу «Деньги, кредит, банки»: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, - 160 с., 2005
 4. Под ред. проф. А. М. Ковалевой. Финансы и кредит: Учеб. пособие — М.: Финансы и статистика, — 512 с: ил., 2005
 5. 2. Показники, що використовуються в практиці оцінки комерційного банку.
 6. 1. Показники ліквідності
 7. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с., 2002
 8. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с., 2004
 9. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с., 2003
 10. Социальная статистика
 11. 4.1. СТРАХОВАЯ СТАТИСТИКА
 12. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА, 2008
 13. Статистика в любом случае, против вас.
 14. 7.1. Система государственной статистики как объект автоматизации
 15. Глава втораяДАННЫЕ УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКИ
 16. Глава 7. АИС В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ
 17. 7.3. Информационные технологии в области статистики
 18. § 2. Элементарные понятия статистики 2.1. Группировка наблюдений
 19. Вещунова Н. Л., Фомина Л. Ф.. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, -496 с., 2000