Задать вопрос юристу

3.2. Основні завдання і види групувань

Статистичне групування — утворення однорідних груп одиниць сукупності за певною суттєвою ознакою, а також тих, що мають однакові або близькі значення групової ознаки, яку взято за основу утворення груп у процесі групування.
За допомогою стати­стичного групування розв'язують три основних завдання:

іншими словами, виокремлення соціально-економічних типів —

типологічні групування;

структурні групування;

аналітичні групування.

Групування за однією ознакою називають простими. Якщо ж для виокремлення груп беруть по дві і більше ознак, то такі гру­пування називають комбінованими. Прикладом може бути ком­біноване групування позичальників за об'єктами кредитування та терміном надання позички.

Окремо серед групувань у статистиці розглядають класифікації.

Класифікація (у статистиці) — це систематизований розподіл явищ і об'єктів на групи, класи, розряди на основі їх схожості або відмінностей.

В аналітичних групуваннях здебільшого застосовують кількісні ознаки. У групуваннях за кількісними ознаками постає питання про кількість груп і величину інтервалу.

Величина інтервалу — це різниця між максимальним та мінімальним значеннями ознаки в кожній групі.

Інтервали можуть бути рівними і нерівними. Рівні інтервали за­стосовують тоді, коли ознака групування розподілена в сукупності більш-менш рівномірно. Величину рівних інтервалів (к) визначають за формулою

7 Хтах Хтіп

н =--- к--- '

де Хтах, Хтіп — значення ознаки в сукупності відповідно макси­мальне і мінімальне; К — кількість груп.

Кількість груп залежить від обсягу сукупності. Якщо сукупність велика, то кількість груп за рівних інтервалів можна визначити за формулою, яку запропонував американський вчений Стерджес:

К = 1 + 3,221Є М,

де N — кількість одиниць сукупності.

Тоді формула для визначення величини інтервалу групування на­бирає вигляду

7 Хтах Хтіп

П

1 + 3,3221ё N

Іноді при невеликій кількості спостережень застосовують прин­цип рівних частот. За такого принципу одиниці сукупності роз­ташовують у порядку зростання, а в кожній групі міститься однакова їх кількість. Це виключає утворення численних груп.

В окремих випадках здійснюють перегрупування даних з метою утворення нових груп на основі наявних, якщо останні не задоволь­няють меті аналізу.

<< | >>
Источник: А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с.. 2002

Еще по теме 3.2. Основні завдання і види групувань:

 1. 1. Види банків та їх основні функції.
 2. 2.3. Основні властивості автоматизованій банківській системі (АБС).
 3. 2. Види та норми амортизації та їх характеристика
 4. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 5. Значення, мета, завдання і інформаційні джерела аналізу ліквідності банку
 6. 1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення
 7. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 8. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку
 9. студентки 4 курсу економічного факультету групи”Економічна теорія” Інякіної Любові. Банки: сутність, види та особливості, 1999
 10. 1. Посередницькі операції банків .
 11. 3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку
 12. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 13. З М І С Т
 14. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 15. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку