<<
>>

3.4 Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі (заліку, іспиті)

Нормативною формою підсумкового контролю знань студен­тів з дисципліни «Фінансова статистика» є складання комплекс­ного потокового письмового іспиту. Основними завданнями іс­питу у письмовій формі є:

— підвищення об'єктивності оцінювання рівня знань сту­дентів;

— забезпечення комплексності оцінювання рівня знань за всі­єю програмою дисципліни;

— посилення мотивації студентів щодо оволодіння програм­ним матеріалом дисципліни впродовж усього семестру.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансо­ва статистика» здійснюється в межах екзаменаційної сесії. До сесії не допускаються студенти, які не виконали обов'язкових завдань (за результатами проміжного контролю). Недопуск студентів до іспиту здійснюється наказом ректора за рішенням кафедри та поданням декана факультету. Недопуск студента до екзаменаційної сесії вва­жається академічною заборгованістю. Академічною заборгованістю є також неявка студента на іспит за розкладом.

Об'єктом контролю знань студентів у формі іспиту є ре­зультати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екза­менаційний білет включає 6 завдань, які вимагають творчого підходу до їх виконання, розуміння економічної суті отрима­них результатів і можливостей їх застосування в аналізі еко­номічних явищ і закономірностей у галузі фінансів. Кожне за­вдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 10; 5; 0 балів.

Для оцінювання відповідей студентів на теоретичні запитання застосовуються такі критерії:

—відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічно­го системного і глибокого знання програмного матеріалу; засво­єння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятій­ним апаратом, методами, методиками та інструментами, перед­баченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для розв'язання як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

—задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основ­ному з лекційного курсу; володіння необхідними методами та ін­струментами, передбаченими програмою; вміння використовува­ти їх для розв'язання типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

—незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення знач­них прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; воло­діння окремими поняттями, методиками та інструментами, допу­скаючи при їх використанні принципові помилки.

Письмове розв'язання розрахунково-аналітичного завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь і нави­чок, оцінюється на «відмінно» (10 балів), «задовільно» (5 балів) та «незадовільно» (0 балів) залежно від:

а) точності розв'язання завдання;

б) повноти розв'язання завдання;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розра­хунків.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.

Якщо екзаменаційна оцінка менша ніж 30 балів, студент отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадові­льну загальну підсумкову оцінку. В такому разі отримані резуль­тати поточного контролю не враховуються.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань (за умови, що студент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище).

До залікової екзаменаційної відомості заносяться результа­ти в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється таким чином:

— оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;

— оцінка «задовільно» — 50—60 балів;

— оцінка «добре» — 65—80 балів;

— оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання виставляється в за­ліково-екзаменаційну відомість разом із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

Для проведення іспиту на основі потокової системи створю­ється комісія, до складу якої входять: лектор потоку, викладачі, що проводять практичні заняття на потоці, співробітники кафед­ри статистики, які залучаються для організації іспиту. Екзамени на потоках проводяться за розкладом, що доводиться до студен­тів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Іспит проводиться у письмовій формі на потоці протягом трьох астрономічних годин у підготовлених для проведення іспиту аудиторіях. Кожен сту­дент отримує екзаменаційне завдання, запитання якого переписує у бланк письмової роботи і дає відповіді на них.

Після закінчення письмового іспиту роботи здаються лектору потоку, перевіря­ються і оцінюються призначеною комісією. Результати іспиту доводяться до студентів лектором потоку. Місце і час підведення результатів іспиту оголошується на початку іспиту.

Змістовно-методичне забезпечення письмового іспиту з дис­ципліни «Фінансова статистика» здійснює кафедра статистики.

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердже­ної програми курсу «Фінансова статистика». Структурно екзаме­наційний білет складається з 6 завдань, які включають:

1) два теоретичних запитання за програмою курсу;

2) чотири аналітично-розрахункових завдання.

Розроблені і схвалені на засіданні кафедри статистики екзаме­наційні білети друкуються на спеціальних бланках, підписуються лектором потоку і затверджуються завідувачем кафедри. де 8] — сума об'єднаних платежів зі строками п, < щ\ ^ — су­ма платежів, які об'єднуються зі строками щ, щ> щ. Відповідно у = п0- п/, Хк = щ- щ.

Якщо термін об'єднаного платежу менший за терміни консо­лідованих платежів, тобто виконується умова, що щ < щ, п2, ..., щ, тоді для простої ставки відсотків: ^о = + ЧчУ1, де (к = пк - щ, для простої облікової ставки:

для складної ставки відсотків: для складної облікової ставки:

2. Необхідно розробити план погашення кредиту, який було отримано у сумі 1000 грн на 4 роки під 4 % річних. Платежі по погашенню кредиту здійснюються в кінці року. Щорічно на по­гашення кредиту за умовами методу виплати рівними сумами за рахунок основного боргу необхідно виділяти однакові суми в розмірі 1000/4 = 250 грн, платежі по відсотках у кінці першого року становитимуть 1000 • 0,04 = 40 грн, термінова виплата дорі­внюватиме уі = 250 + 40 = 290 грн. На другом році залишок бор­гу— І)2 = Р)і - Я = 1000 - 250 = 750 грн. Відсотки по кредиту І2 = £>2 ■ Ч = 750 • 0,04 = 30 грн і термінова виплата уг = 250 + + 30 = 280 грн. Для інших років розрахунок інших параметрів подано в таблиці.

3. Визначити, які з наведених висловлювань є метою статис­тичного аналізу довгострокової заборгованості:

а) розробка планів погашення довгострокових позичок;

Передекзаменаційні консультації кафедра статистики органі­зовує у визначені терміни.

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме 3.4 Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі (заліку, іспиті):

 1. Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с., 2015
 2. Эластичность спроса при монополии. Правило «большого пальца» при ценообразовании
 3. 38.1. Необходимость введения специального режима налогообложения при СРП. Понятия, используемые при заключении СРП
 4. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Фе­дерации при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления
 5. 7.1.3. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления
 6. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации при отсутствии таможенного контроля и таможенного оформления
 7. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения
 8. Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (РОЯЛТИ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКцИИ
 9. Статья 346.25. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения
 10. 3.3. Особенности получения имущественного налогового вычета при строительстве или приобретении отдельных объектов жилой недвижимости Получение имущественного налогового вычета при строительстве жилого дома
 11. 3.7. НДС при перемещении товаров через границу Российской Федерации 3.7.1. НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
 12. 3.7. НДС при перемещении товаров через границу Российской Федерации 3.7.1. НДС при ввозе товаров на территорию Российской Федерации
 13. 23.2. Налогоплательщики и особенности определения налоговой базы и исчисления и уплаты отдельных налогов при выполнении соглашений 23.2.1. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщиков сборов
 14. 8. Дополнительные полномочия налоговых органов при проведении встречной налоговой проверки 8.1. Проведение инвентаризации имущества налогоплательщика при встречной налоговой проверке
 15. 13.5. Особенности налогообложения акцизами подакцизных товаров при их перемещении через таможенную границу РФ 13.5.1. Особенности налогообложения при вывозе подакцизных товаров с таможенной территории РФ
 16. § 4. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и порядок определения доходов и расходов при кассовом методе
 17. § 4. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и порядок определения доходов и расходов при кассовом методе
 18. 14.6. Признание доходов и расходов при применении метода начисления и кассового метода 14.6.1. Порядок признания доходов при методе начисления