<<
>>

3.1. Форми поточного контролю

Метою поточного контролю є забезпечення систематичної роботи студентів над вивченням дисципліни, виявлення рівня теоретичних знань і практичних навичок, поглиблення са­мостійної роботи шляхом індивідуальної підготовки.

Поточний контроль здійснюється на підставі виконання двох модульних завдань, індивідуальної і самостійної роботи сту­дентів і оцінюється в 40 балів.

Наведені нижче завдання оцінюються таким чином:

а) модульні завдання — 0—20 балів;

б) індивідуальна, самостійна робота — 0—20 балів.

За програмою дисципліни «Фінансова статистика» викону­ються два модульних завдання. Кожне з них включає 5 ана­літично-розрахункових завдань. Для їх виконання студент пови­нен:

—обґрунтувати методику розв'язання (алгоритм розрахунку);

—зробити необхідні розрахунки;

—пояснити економічну суть отриманих результатів.

За модулями теми розподіляються таким чином:

Модуль-контроль № 1:

2. Статистика державного бюджету.

3. Статистика страхування.

4. Статистика кредиту.

5. Статистика грошового обігу.

6. Статистика платіжного балансу.

7. Фінансовий рахунок у СНР.

Модуль-контроль № 2:

8. Аналіз фінансових результатів підприємств.

9. Оцінювання зміни вартості.

10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок.

11. Аналіз фінансових потоків.

12. Статистична оцінка довгострокової заборгованості.

13. Статистика цінних паперів.

Індивідуальна робота студентів полягає в опануванні теоре­тичного матеріалу тем дисципліни, виконанні практичних за­вдань, які видаються кожному студентові викладачем на початку семестру. Кожне завдання оцінюється за шкалою 2; 1; 0 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент, — 20.

Проведення прийому по кожному завданню здійснюється в академічній групі за рахунок часу на індивідуальну роботу.

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи та виконан­ня модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отри­мав менше 20 балів, він не допускається до іспиту.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну шкалу. В разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок складання визначає викладач.

<< | >>
Источник: Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Еще по теме 3.1. Форми поточного контролю:

 1. 12.1. Понятие поточного производстваи виды поточных линий
 2. 12.4. Основы организации многопредметныхпеременно-поточных линий
 3. 12.5. Многопредметные групповые поточные линии
 4. § 5. Поточный метод организации строительства
 5. 12.3. Основы организации однопредметныхпрерывных поточных линий
 6. 12.2. Основы организации однопредметныхнепрерывных поточных линий
 7. 2.1. Механізм обслуговування акредитивної форми міжнародних розрахунків
 8. Розділ 1. Теоретичні засади акредитивної форми розрахунків.
 9. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 10. ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОТОЧНЫМИ МЕТОДАМИ
 11. Розділ 2. Аналіз акредитивної форми розрахунків у комерційному банку