Задать вопрос юристу

16.2. Класифікація і форми інвестицій

Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку та ефективному функціонуванні економіки. Для того щоб визначити цю роль, роз­глянемо такі поняття, як валові та чисті інвестиції.

Валові інвестиції — це загальний обсяг коштів, що інвесту­ються в певному періоді, спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.

Чисті інвестиції — це загальний обсяг валових інвестицій, зменшений на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.

Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюють у різ­них формах і класифікують за окремими ознаками.

Класифікація інвестицій залежно від напрямків інвестиційної діяльності
Напрямок інвестиційної діяльності (форма інвестицій) Форма здійснення інвестицій
За об'єктами вкладання коштів:

реальні

фінансові

вкладення коштів у реальні активи, як ма­теріальні, так і нематеріальні придбання фінансових активів (акцій, облі­гацій, сертифікатів), відкриття депозитних ра­хунків, участь у заснуванні нових підприємств і формуванні їх статутного фонду; участь у спільній діяльності
За характером участі в інвестуванні:

прямі

непрямі

безпосередня участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладання коштів інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими по­середниками)

За періодом інвестування:

короткострокові

довгострокові

вкладення капіталу щонайбільше на один рік (короткострокові депозитні вкладення, прид­бання короткострокових ощадних сертифі­катів)

вкладення капіталу на період понад рік

За формами власності інвесторів:

приватні

державні

іноземні спільні

вкладення коштів громадянами і підприєм­ствами недержавних форм власності, насампе­ред колективної

вкладення коштів центральними і місцевими органами влади та управління за рахунок бюд­жетних, позабюджетних, власних та залуче­них коштів

вкладення коштів іноземними громадянами, юридичними особами та державами вкладення коштів суб'єктами певної країни та іноземних держав

За регіональною ознакою:

всередині країни

за кордоном

вкладення коштів в об'єкти інвестування, що розміщуються в територіальних межах країни вкладення коштів в об'єкти інвестування, роз­ташовані за територіальними межами країни
Інноваційні придбання ліцензій, патентів, програмних про­дуктів

фінансування наукових розробок підготовка та перепідготовка фахівців

Портфельні вкладення коштів, спрямовані на формування портфеля цінних паперів
Ануїтет інвестиції, які дають вкладнику певний дохід через регулярні проміжки часу.
В основному це вкладання коштів у страхові та пенсійні фонди

Венчурні ризикові вкладення, тобто вкладення в ак­ції нових підприємств або підприємств, які здійснюють діяльність у нових сферах бізне­су, пов'язаних з великим ризиком
За джерелами інвестування:

за рахунок власного капіталу

за рахунок позикового капіталу

змішані

капітал підприємства-інвестора або фізичної особи; капітал інших учасників інвестиційного процесу — акціонерів, пайовиків кредити банків, інвестиційних фондів і ком­паній, страхових товариств, іноземних інве­сторів; облігаційні позики; вклади здійснюються за рахунок власного і позиково­го капіталу

На інвестиційний клімат у державі впливають такі чинники:

• рівень розвитку виробничих сил і стан інвестиційного ринку (стан і структура виробництва; рівень розвитку робочої сили; стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів, фондового рин­ку);

повідної законодавчої і нормативної бази; стабільність націо­нальної грошової одиниці; валютне регулювання; забезпечення приватної власності на об'єкти інвестування);

середників (інвестиційна діяльність банків, її рівень; рівень ро­звитку та функціонування банківської системи; інвестиційна політика національного банку);

діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій; на­явність вільних економічних і офшорних зон);

ставлення держави до власності; виконання державної програ­ми приватизації).

<< | >>
Источник: А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с.. 2002

Еще по теме 16.2. Класифікація і форми інвестицій:

 1. 2.1. Механізм обслуговування акредитивної форми міжнародних розрахунків
 2. Розділ 1. Теоретичні засади акредитивної форми розрахунків.
 3. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 4. Розділ 2. Аналіз акредитивної форми розрахунків у комерційному банку
 5. 1.5. Менеджмент как системный процесс форми рования управленческих решений
 6. Розділ 3. Перспективи розвитку акредитивної форми для розрахунків між суб’єктами господарської діяльності в міжнародній торгівлі.
 7. Додатки
 8. Консультанты по административному управлению
 9. Теоретичний і методологічний аспекти аналізу власного капіталу
 10. Проблемы модернизации.
 11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 12. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 13. Імпортні документарні акредитиви.
 14. 4. Практичні проблеми управління відтворенням основних фондів на підприємстві.
 15. Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця
 16. 97. Определение финансов предприятия
 17. Контрольные вопросы
 18. Капитоненко В. В.. Задачи и тесты по финансовой математике: учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, — 256 с., 2007