<<
>>

ВИСНОВОК.

Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності як оцінка фінансового стану комерційного банку, у дипломній роботі ми намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності одного з відділень Укрсоцбанку.

Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на майбутнє діяльність банку.

У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, позаяк така тема є дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тут не були розглянуті. Але ми старались висвітлити один бік цієї глибокої теми, аналізуючм фінансовий стан Укрсоцбанку і порівнюючи дані із загальноукраїнською банківською статистикою.

У першому розділі розглянуто теоретичі аспекти ефективної діяльності комерційних банків. У другому розділі через аналіз виконання економічних нормативів відділенням Укрсоцбанку проводили аналіз фінансового стану через практичне застосування вищезгаданих показників.

У третьому розділі на основі теоретичних розробок і практичних впроваджень ми робили деякі висновки, пропонуючи напрямки вдосконалення роботи даної сфери банківської діяльності.

Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Треба враховувати дію зовнішніх факторів, які впливають об’єктивно на банківську діяльність. Якщо внутрішні фактори ми ще можемо якось регулювати чи кекрувати ними, то зовнішні фактори дуже мало піддаються впливу зі сторони окремих банків. Але банки працюють у сфері керованого ризику. Тому, ми вважаємо, що за допомогою різних методів запобігання ризикам: хеджування, ф’ючерсних, опціонних контрактів можна якщо не нівелювати, то хоча б зменшити до мінімуму непередбачувані і небажані ризикові ситуації.

Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. Дотримання її має бути обов’зкове всіма суб’єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які самі всановимо і самі будемо їх дотримуватися, зможемо стабілізувати банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Для вирішення цього завдання у третьому розділі дипломної роботи ми запропонували деякі напрямки вдосконалення роботи банку у цьму питанні. На наш погляд, їх практичне впровадження повинно дати свої позитивні результати. Наша тепрішня законодавча база, що стосується банківської сфери, має більше фіскальний, ніж стимулюючий характер. Це не спонукає банки до розширення своєї діяльності, вбиває в корені всі нові починання та ідеї. Тому важливо звернути увагу насамперед на потреби банків, на те, як ефективно забезпечити їхню діяльність, щоб добре працювало народне господарство. Адже банки - «кровоносні судини» економічного організму. Життєздатність і процвітання економіки не може бути без добре налагодженої банківської системи.

Додаток 1.

Таблиця 2- Достатні та критичні значенння показників.

Показники Достатні значення Критичні значення
1 2 3
Розмір капіталу, грн. 20000000 1000
Розмір активів, грн. 100000000 10000
Коефіцієнт платоспроможності, % (відношення власного капіталу до чистих активів, що характеризує достатність капіталу 25 3
Прибутковість капіталу, % (відношення прибутку до власного капіталу) 40 0
Прибутковість активів, % (відношення прибутку до активів) 10 0
Коефіцієнт миттєвої ліквідності, % (відношення високоліквідних активів(каса, коррахунок в НБУ та інших банках) до зобов’язань до запитання. Показує, яка частина зобов’язань може бути сплачена негайно). 100 10
Генеральний коефіцієнт ліквідності, % (відношення ліквідних активів (каса, коррахунки і власний капітал) до всіх зобов’язань.
Характеризує здатність банку при неповерненні виданих позик задовільнити вимоги кредиторів.
100 20
Коефіцієнт якості активів, % (показує на скільки термінові депозитні інструменти та власний капітал покривають видані кредити). 100 20
Якість роботи на між банківському ринку, % (відношення суми виданого кредиту і чистих активів до суми залученого міжбанківського кредиту і чистих активів. Характеризує політику банку в галузі управління активами і пасивами). 100 30
1 2 3
Коефіцієнт ресурсної бази, % (відношення власного капіталу до всіх зобов’язань. Характеризує ступінь забезпеченості своїх зобов’язань власними ресурсами). 30 5
Коефіцієнт ефективності, % (показує оптимальність значення відношення власного капіталу до чистих активів. Характеризує ефективність проведення банком операцій). 90 0
Коефіцієнт якості пасивів, % (відношення коштів на розрахункових рахунках та коррахунках до всіх зобов’язань). 70 0

Додаток 2.

Таблиця 3- Вагові коефіцієнти для різних категорій користувачів інформації.

Показники Користувачі інформації

Топ- Кліент Інші

менеджери банки

Ромір капіталу 8.44 8.27 8.78
Розмір активів 7.67 7.09 7.11
Коефіцієнт платоспроможності 7.56 8.91 8.56
Прибутковість капіталу 9.67 6.82 8.44
Прибутковість активів 9.11 7.36 7.22
Коефіцієнт миттєвої ліквідності 7.44 8.18 8.00
Генеральний коефіцієнт ліквідності 6.44 7.45 7.22
Коефіцієнт якості активів 4.67 5.73 6.00
Якість праці на міжбанківському ринку 5.78 5.64 6.76
Коефіцієнт ресурсної бази 6.78 7.65 6.89
Коефіцієнт ефективності 6.56 6.09 5.11
Коефіцієнт якості пасивів 7.33 4.36 5.44

Додаток 3.

Рисунок 2 - Управління активами за допомогою загального фонду засобів (об’єднання джерел)

Джерела коштів Розміщення засобів
Первинні резерви

Вклади до запитання

Вторинні резерви
Ощадні вклади Загальний фонд засобів Позики

Термінові вклади

Інші цінні папери
Акціонерний капітал і резерви Будівлі та обладнання

Рисунок 3 - Управління активами за допомогою моделі розподілу активів (поділу джерел).

Джерела коштів (центри ліквідності-прибутковості) Розміщення коштів через центри ліквідності- прибутковості
Вклади до запитання

Первинні резерви
Ощадні вклади Вторинні резерви

Термінові вклади Позики

Акціонерний капітал і резерви

Інші цінні папери
Будівлі та

обладнання

Додаток 4.

Таблиця 1 - Класифікація активів балансу банку відповідно до ступеня ризику.

Вид актів Коефіцієнт ризику
Перша група:

- каса і прирівняні до неї кошти

- кошти на коррахунку в НБУ

- кошти на депозитних рахунках у банках

Друга група:

- готівка в процесі інкасації

- кошти на рахунках в іноземних банках

Третя група:

- цінні папери уряду України

Четверта група:

- будинки, споруди

- кредити під заставу майна, векселів (за умови, що сума застави не менша 125% від суми кредиту)

- позички під страхування, гарантію, поручительство (в тому числі під гарантію місцевих органів влади)

- позички без забезпечення (бланковий кредит)

- прострочені позички (незалежно від забезпечення) крім безнадійних щодо повернення

- пролонговані кредити (незалежно від забезпечення)

- безнадійні щодо повернення позички

- інші основні фонди

- дебітори

- факторингові операції

- операції з цінними паперами

- витрати майбутніх періодів

0

0

0

0.1

0.1

0.2

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Додаток 5.

Таблиця 2 - Співвідношення активів і пасивів балансу Укрсоцбанку за строками виконання.

Пасиви балансу (за строками виконання) Активи балансу (за ступенем ліквідності)
Перша група. Зобов’язання, що виплачуються на першу вимогу, та короткострокові зобов’язання: Перша група. Активи у безпосередньо ліквідній формі:
1. Вклади до запитання 1. Залишок готівки в касі банку
2. Залишки коштів на поточних і розрахункових рахунках клієнтів. 2. Залишок коштів на коррахунку
3. Залишки коштів на коррахунках інших банків. 3. залишки коштів на коррахунках в інших банках
4. Короткострокові депозити підприємств і організацій. 4. Державні цінні папери
5. Короткострокові депозити інших банків
Друга група. Зобов’язання банку середньої тривалості: Друга група. Легколіквідні активи:
1. Середньострокові депозити підприємств 1. Депозити в інших банках строком до одного місяця
2. Вклади насення на строк 2. Кредити та інші вкладення зі строком повернення до 30 днів
3. Середньострокові позики, отримані від інших кредитних установ 3. Акції та цінні папери, що легко реалізуються на ринку
Третя група. Довгострокові зобов’язання банку: Третя група. Важколіквідні активи:
1. Власні капітали 1. Середньо- і довгострокові кредити, надані банком
2. Облігаційні позики 2. Прострочена і ненадійна заборгованість за позиками
3. Депозити підприємств і населення на тривалі строки 3. Вкладення у будівлі, споруди та інше нерухоме майно
4. Участь у підприємствах

<< | >>
Источник: Автор. Банкiвська система України. 2011

Еще по теме ВИСНОВОК.:

 1. Висновок
 2. Висновок
 3. 2.3. Дослідження тарифів банку “Фінанси та кредит” за акредитивною формою розрахунків та факторів, що впливають на обсяг акредитивних угод.
 4. Бочаров В.В.. Инвестиции. СПб.: — 176 с. (сер. "Завтра экзамен"), 2008
 5. Капферер, Жан-Ноэль. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда, 2007
 6. Предисловие к русскому изданию Настольная книга специалистов по брендингу
 7. Предисловие к третьему изданию Объединение бренда и бизнеса
 8. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.Почему брендинг является стратегическим
 9. ГЛАВА 1.Рассмотрим капитал бренда
 10. Рассмотрим капитал бренда
 11. Что такое бренд?
 12. Дифференциация между активами, силой и ценностью брендов
 13. Мониторинг капитала бренда
 14. Добрая воля : соединение финансов и маркетинга
 15. Как бренды создают ценность для потребителей
 16. Как бренды создают ценности для компании