<<
>>

1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення

Виходячи з періодичності проведення, аналіз фінансової стійкості класифікується наступним чином:

q Щоденний;

q Щотижневий;

q Місячний;

q Квартальний;

q Річний.

В залежності від спектру досліджуваних питань, аналіз банківської діяльності поділяється на:

§ Повний;

§ Тематичний;

За суб’єктами (користувачами) розрізняють аналіз:

§ Внутрішній – проводиться для внутрішнього користування та представляє собою комерційну і банківську таємницю;

§ Зовнішній – проводиться на підставі фінансової і статистичної звітності органами державного нагляду, акціонерами, інвесторами, аудиторами.

За охопленням досліджуваних об’єктів аналіз класифікується таким чином:

§ Суцільний – досліджуються всі об’єкти для визначення всебічного фінансового стану банку;

§ Вибірковий – вибір одного чи декількох об’єктів дослідження для їх подальшого глибокого аналізу.

Приймаючи до уваги мету і характер проведення, розрізняють аналіз:

§ Попередній;

§ Оперативний;

§ Підсумковий (заключний). Цей вид аналізу застосовується для визначення ефективності діяльності банку за звітний період, оцінки його фінансового стану, а також виявлення резервів підвищення прибутковості;

§ Перспективний – для прогнозування основних фінансових показників і результатів фінансової діяльності.

В залежності від об’єкта дослідження аналіз діяльності банка поділяється:

§ Функціональний – дозволяє виявити спеціалізацію діяльності комерційного банку, його місце в системі розподілу банківських послуг, форми і перспективи взаємодії з іншими контрагентами системи, а також оцінити ефективність і доцільність функцій виконуваних банком.

§ Структурний – проводиться за видами банківських операцій, дозволяє визначити склад і питому вагу економічних контрагентів за активними і пасивними операціями, а також структуру доходів і прибутку банку;

§ Операційно-вартісний, завдяки якому розширюється уявлення про прибутковість банку, вартості та рентабельності (або збитковості) конкретних операцій банку. Він дозволяє оцінити значення кожного виду операцій у формуванні прибутку банку.

Для одержання об’єктивних результатів, що сприяють підвищенню ефективності функціонування банку. Аналіз банківської діяльності доцільно поділяють на етапи:

I. Уточнюються об'экти. Мета і задачі аналізу, складається план аналітичної роботи.

II. Розробляється система різних показників, за допомогою яких характеризується об’єкт аналізу.

III. Збирається і готується до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, приводиться в порівняний вигляд тощо).

IV. Результати порівнюються з показниками плану звітного періоду, фактичними даними минулих років (періодів), основними показниками банків-конкурентів тощо.

V. Зібрана інформація детально аналізується різними методами економічного аналізу фінансової стійкості.

VI. Виявляються відхилення фактично отриманих результатів від планових або нормативних, а також причини цих відхилень і можливість їх усунення.

VII. На підставі результатів аналізу, пропонуються рекомендації з удосконалення управління активно-пасивними операціями (зміна структури активів і пасивів із мінімальним рівнем різних банківських ризиків тощо).

Комплексний аналіз фінансового стану банку представляє собою багатомірну задачу. На рис. 1.1. показана система комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку, що включає оцінку фінансово-економічної ситуації в країні, аналіз власних, залучених і позичених коштів, аналіз активів, доходів, витрат та прибутковості, аналіз ліквідності і платоспроможності, банківських ризиків, аналіз дотримання економічних нормативів, аналіз економічного становища позичальників, оцінку бізнес-плану банку, інтегровану оцінку фінансової стійкості.

Інтегрована оцінка фінансової стійкості.
Оцінка фінансово-економічної ситуації в країні.


Аналіз фінансового стану позичальника
К

Аналіз активів


Рис. 1.1. Система комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку.

<< | >>
Источник: Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку. 2002

Еще по теме 1.3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення:

 1. 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності
 2. 1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного банку ПМР
 3. Мета і завдання аналізу активів банку та його інформаційне забезпечення
 4. 2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 5. 1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура.
 6. ДРУГИЙ РОЗДІЛ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРСОЦБАНКУ
 7. ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-комерційного Агропромислового банку
 8. Слухач - гр. ЗФ-02 Кобилянська Світлана Володимирівна Керівник -викладач Бережна Леся Віталіївна. Аналіз діяльності комерційного банку, 2002
 9. Суть, будова та функції банківської системи.
 10. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України.
 11. 2. Види та норми амортизації та їх характеристика
 12. 1. Види банків та їх основні функції.
 13. Структура банківської системи ПМР
 14. Методичні основи аналізу доходів, витрат і прибутковості комерційного банку
 15. 2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської Республіки
 16. Костирко Р. О.. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — Х.: Фактор, — 784 с., 2007
 17. Значення, завдання та інформаційне забез­печення аналізу прибутку і рентабельності банку