2.2. Аналіз обсягів та структури платежів за акредитивною формою розрахунків.

Різкі негативні зміни у економічному середовищі дещо пригальмували розвиток акредитивної форми розрахунків не лише у банку “Фінанси та кредит”, але і в інших комерційних банках України. Та незважаючи на це, даний вид міжнародних розрахунків є одним з найперспективніших у міжнародній торгівлі. Це пов’язано з високим рівнем гарантій, який надає ця форма розрахунків для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. З поступовою інтеграцією України у міжнародну торгівлю обсяги міжнародних контрактів поступово будуть зростати, що призведе до збільшення потреби підприємців в проведенні міжнародних розрахункових операцій. В такій ситуації акредитивна форма розрахунку може бути досить прибутковою статтею прибутку любого банку. Розуміючи це, банк “Фінанси та кредит” вкладав до нещодавнього часу великі фінансові ресурси у розвиток документарних операцій, встановлював контакти з великими західними банками.

Документарні акредитиви – найбільш розповсюджена форма розрахунків у міжнародній торгівлі. Якщо у банку “Фінанси та кредит” розрахунки по акредитивним операціям за 1996 рік склали 65% від загального обсягу документарних операцій, то за 1997, 1998, та шість місяців 1999 року відбулося різке зростання обсягу цих операцій. Статистичні дані за останні чотири роки та початок 1999 року свідчать про неухильне підвищення обсягу акредитивних операцій банку “Фінанси та кредит”. Так, якщо за 1995 було укладено 37 імпортних та 73 експортні угоди, у 1996 – 112 імпортних та 185 експортних, 1997 – 182 імпортні та 296 експортні, то за 1998 було укладено 175 імпортних угод та 203 експортних, а за січень-червень 1999 року – 62 імпортна та 59 експортні угоди. Більш наглядно вище перечисленні данні наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Кількість експортних та імпортних акредитивних угод за період з 1995 по 1999 роки.

Назва показника Рік
1995 1996 1997 1998 1999*
1 2 3 4 5 6
Кількість імпортних акредитивних угод 37 112 182 175 62
Кількість експортних акредитивних угод 73 185 296 203 59
Загальна кількість акредитивних угод 110 297 478 378 121

* Данні за 1999 рік включають лише 6 перших місяців року;

Джерело: Журнал реєстрації акредитивних угод банку “Фінанси та кредит”;


Рисунок 2.3 Діаграма динаміки укладання акредитивних угод у банку «Фінанси та кредит» протягом 1995-1998 років

Як видно з рисунку 2.3, на протязі 1995-1998 років спостерігається чітка тенденція до збільшення обсягу акредитивних операцій банку “Фінанси та кредит”. Це пов’язано з збільшенням активності підприємств в сфері зовнішньоекономічної діяльності на протязі цих років. Кількість зовнішньоекономічних контрактів збільшується і збільшується потреба сторін в наявності чітких гарантій, які б дозволили бути впевненим в отриманні платежу. Саме такі гарантії може надавати акредитивна форма розрахунку. Тож абсолютно закономірно, що кількість акредитивів, які банк обслуговував на той період збільшується.

На протязі 1998 року кількість акредитивних операцій, що обслуговував КБ “Фінанси та кредит” дещо зменшилася. Це пов’язано з рядом негативних факторів, що вплинули на зовнішню торгівлю не лише України, але й інших країн. Основною причиною була Східно-Азіатська економічна криза. На жаль, за браком повних даних про операції банку у 1999 році неможливо конкретно стверджувати про збільшення обсягів здійсненних операцій у міжнародній торгівлі, які застосовували акредитивну формиу платежу. Хоча з впевненістю можна заявити, що подальше погіршення економічної ситуації в нашій країні негативно вплинуло на розвиток міжнародної торгівлі в Україні взагалі та на застосування документарного акредитиву зокрема. Ситуацію погіршило, ще й падіння курсу національної валюти, яке сталося у зв’язку з економічною та фінансовою кризою в Росії у 1998. Однак слід зазначити, що незважаючи на зменшення кількості акредитивів, їх загальна кількість за 1998 рік в порівнянні з 1996 роком залишилася приблизно в 3 рази більша.

Проаналізуємо, як змінювалося процентне значення кількості імпортних чи експортних угод до загальної кількості угод . В таблиці 2.2. наведено процентний склад угод, які використовують акредитивну форму розрахунків, в розрізі експортно/імпортних операцій за період з 1995 по 1998 роки. Ця таблиця показує скільки процентів займають експортні (імпортні) угоди в загальній кількості угод за відповідний рік.

Для розрахунку значень цих показників використовується наступна формула:

де N ¾ процентне значення експортних (імпортних) акредитивних угод по відношенню до загальної кількості акредитивів .

Розглянувши данні таблиці 2.2. ми можемо аналізувати структурний склад загальної кількості акредитивних угод, які надавалися в період з 1995 по 1998 роки.

Таблиця 2.2.

Процентне значення кількості імпортних та експортних угод по відношенню до загальної кількості акредитивних угод *.

Назва показника Рік
1995 1996 1997 1998
1 2 3 4 5
Кількість імпортних угод, (шт.) 37 112 182 175
Кількість експортних угод (шт.) 73 185 296 203
Загальна кількість угод (шт.) 110 297 478 378
Процентне значення кількості імпортних угод до загальної кількості угод, (%) 33,64 37,71 38,08 46,30
Процентне значення кількості експортних угод до загальної кількості угод, (%) 66,36 62,29 61,92 53,70
Сума процентних значень, (%) 100 100 100 100

* на матеріалах КБ “Фінанси та кредит”.

З наведеної вище таблиці 2.2. ми бачимо, що процентне значення кількості імпортних угод з використання акредитива на протязі досліджуваного періоду збільшується. Так, якщо в 1995 році імпортні акредитивні угоди складали 33,64 % від загальної кількості акредитивних угод, то вже в 1996 році цей показник становив 37,71 % від загальної кількості. Тенденція збільшення імпортних угод збереглася і в 1997 році (процентне значення кількості імпортних угод до загальної кількості угод в 1997 році становить 38,08 %). Показники 1998 року лише підтверджують висновок, щодо збільшення кількості імпортних акредитивних угод по відношенню до загальної кількості акредитивних угод: показник становить 46,30 %. Зовсім інша ситуація складається з процентним значенням кількості експортних угод: на протязі 1995 – 1998 років. Кількість таких угод зменшуються по відношенню до загальної кількості договорів. Якщо в 1995 році процентне значення експортних угод становить 66,36%, то вже в 1996 році цей показник зменшується до 62,29 %. У 1997 році процентне значення кількості експортних акредитивів становить 61,92% . У 1998 році цей показник зменшується до значення 53,70% .

Зробимо аналіз динаміки зміни кількості акредитивних угод за період з 1995 по 1998 роки. Для цього розрахуємо абсолютні зміни кількості акредитивних угод за відповідний період, та відносний коефіцієнт приросту. Для розрахунку абсолютних величин приросту кількості угод використовуються наступні формули:

[ 1 ]

[ 2 ]

де -абсолютний приріст кількості акредитивних угод;

d0- кількість акредитивних угод в базисному періоду;

di- кількість акредитивних угод в “і-тому” періоду;

d(i-1) - кількість акредитивних угод в періоді попередньому “і-тому”.

Формула [ 1 ] використовується для розрахунку абсолютного приросту кількості угод базисним методом. Цей метод дозволяє порівняти данні за період з першим значенням ряду даних. Формула [ 2 ] використовується для розрахунку абсолютного приросту кількості угод ланцюговим методом. Ланцюговий метод дозволяє побачити як змінюється значення даних за окремий період у порівнянні з попереднім значенням ряду даних. Розраховані абсолютного показники зміни кількості угод наведені в таблиці 2.3. Більш наглядного результати представлені на рисунках 2.4 та 2.5 в графіках абсолютного приросту кількості акредитивних угод.

Для розрахунку коефіцієнтів приросту кількості акредитивних угод використовуються формули:

[ 1 ]

[ 2 ]

де -коефіцієнт приросту кількості акредитивних угод;

d0 - кількість акредитивних угод в базисному періоду;

di- кількість акредитивних угод в “і-тому” періоду;

d (i-1) - кількість акредитивних угод в періоді попередньому “і-тому”.

Формула [ 1 ] використовується для розрахунку коефіцієнту відносного приросту кількості акредитивних угод базисним методом. Формула [ 2 ] використовується для розрахунку коефіцієнту приросту кількості акредитивних угод ланцюговим методом. Розраховані коефіцієнти приросту кількості акредитивних угод наведені в таблиці 2.4. Більш наглядно результати представлені на рисунках 2.6 та 2.7 в графіках відносного приросту кількості акредитивних угод.

Розглянемо більш детально таблицю 2.3, в якій наведені розраховані значення абсолютного приросту кількості акредитивних угод.

Розглянемо як змінювалась кількість імпортних акредитивних договорів на протязі досліджуваного періоду. Як ми бачимо абсолютний приріст кількості імпортних акредитивних угод за 1996 рік в порівнянні з 1995 становить 75 акредитивних договорів. В 1997 році цей показник становить


Таблиця 2.3 Абсолютний приріст кількості акредитивних угод КБ “Фінанси та кредит” за 1995-98 р.

Назва показника Рік Абсолютний приріст кількості акредитивних угод (базисний метод) Абсолютний приріст кількості акредитивних угод (ланцюговий метод)
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9
Кількість імпортних акредитивних угод 37 112 182 175 ¾ 75 145 138 ¾ 75 70 -7
Кількість експортних акредитивних угод 73 185 296 203 ¾ 112 223 130 ¾ 112 111 -93
Загальна кількість акредитивних угод 110 297 478 378 ¾ 187 368 268 ¾ 187 181 -100

Таблиця 2.4 Зміна коефіцієнту приросту кількості акредитивних угод КБ “Фінанси та кредит” за 1995-98 р.

Назва показника Рік Коефіцієнт приросту кількості акредитивних угод (базисний метод) Коефіцієнт приросту кількості акредитивних угод (ланцюговий метод)
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
1 2 3 4 5 10 11 12 13 10 11 12 13
Кількість імпортних акредитивних угод 37 112 182 175 ¾ 2,03 3,92 3,73 ¾ 2,03 0,63 -0,04
Кількість експортних акредитивних угод 73 185 296 203 ¾ 1,53 3,05 1,78 ¾ 1,53 0,6 -0,31
Загальна кількість акредитивних угод 110 297 478 378 ¾ 1,70 3,35 2,44 ¾ 1,70 0,61 -0,21

вже 145 акредитивних договорів в порівнянні з 1995 роком або 70 акредитивних договорів в порівнянні з попереднім 1996 роком. Іншими словами швидкість з якою зростала кількість акредитивних операцій в 1997 році майже залишилася баз змін. Особливо чітко це видно на рисунках 2.3 та 2.4. Однак ця тенденція змінюється не в кращу сторону в 1998 році. Так абсолютний приріст імпортних акредитивних операцій в порівнянні з 1995 роком становить 138 договорів. Це значення трохи менше ніж значення показника у 1998 році. Це підтверджує абсолютний приріст імпортних акредитивів за 1998 рік, розрахований за допомогою ланцюгового методу розрахунку (показник дорівнює “-7”).

Розглянемо як змінювалася кількість експортних акредитивних угод на протязі досліджуваного періоду. Абсолютний приріст кількості експортних акредитивних угод за 1996 рік в порівнянні з 1995 становить 112 акредитивних договорів. Якщо порівнювати його із значенням абсолютного приросту імпортних акредитивних угод за той самий період, то він на порядок більший (112-75=37). Це свідчить про те, що швидкість з якою зростала кількість експортних акредитивних угод в 1996 році була більшою, ніж швидкість зростання імпортних акредитивних угод. Це підтверджує і показник абсолютного приросту кількості експортних акредитивних угод за 1997 рік, який становить 223 угоди (в порівнянні з 1995). Абсолютний приріст кількості експортних акредитивних угод за 1997 рік в порівнянні з 1996 роком становить 111 угод, що лише на 1 менше такого ж показника за 1996 рік (111-112= -1). Це свідчить про те, що кількість угод на яку збільшилася кількість експортних акредитивних угод за 1997 рік, майже не зменшилася. Іншими словами швидкість з якою зростала кількість експортних акредитивних операцій в 1997 році майже залишилася баз змін. Особливо чітко це видно на рисунках 2.3 та 2.4. Однак ця тенденція змінюється не в кращу сторону в 1998 році. Так абсолютний приріст імпортних акредитивних операцій в порівнянні з 1995 роком становить 130 договорів. Це значення значно менше ніж значення показника у 1998 році. Це підтверджує абсолютний приріст експортних акредитивів за 1998 рік, розрахований за допомогою ланцюгового методу розрахунку (показник дорівнює “-93”).

Розглянемо як змінювалася загальна кількість акредитивних угод на протязі досліджуваного періоду. Абсолютний приріст загальної кількості акредитивних угод за 1996 рік в порівнянні з 1995 становить 187 акредитивних договорів. Абсолютний приріст загальної кількості акредитивних угод за 1997 рік в порівнянні з 1995 роком становить 368 угод; в порівнянні з попереднім 1996 роком 181 угода. Іншими словами швидкість з якою зростала кількість акредитивних операцій в 1997 році в порівнянні з 1996 майже залишилася баз змін. Однак ця тенденція змінюється не в кращу сторону в 1998 році. Це є прямим наслідком негативної зміни кількості експортних та імпортних акредитивних угод. Отже абсолютний приріст загальної кількості акредитивних угод за 1998 рік в порівнянні з 1995 становить 268 угод, що на 100 угод менше ніж приріст загальної кількості акредитивних угод в 1997 році. Таке падіння значення абсолютного приросту лише доказує негативний вплив Східно-Азіатської, та Російської кризи на кількість акредитивних угод здійснених в банку “Фінанси та кредит” на протязі 1998 року. Однак не дивлячись на всі ці негаразди слід таки відзначити, що хоча кількість акредитивних угод в банку “Фінанси та кредит” почала падати, це падіння не є обвальним або різким.

Розглянемо результати розрахунку коефіцієнту приросту кількості акредитивних угод, які наведені в таблиці 2.4. Коефіцієнт приросту кількості акредитивних угод в 1996 році становить: по кількості імпортних угод 2,03 рази; по кількості експортних угод 1,53 рази; по загальній кількості акредитивних угод 1,7 рази. Це лише лишній раз підтверджує виводи про значний ріст кількості акредитивних угод в 1996 році. Коефіцієнт приросту кількості акредитивних угод в 1997 році розраховані базисним методом дорівнюють: по кількості імпортних угод 3,92 рази; по кількості експортних угод 3,05 рази; по загальній кількості акредитивних угод 3,35 рази. Отже величина приросту акредитивних угод на протязі 1997 року має додатній характер. Але, якщо ми звернемо увагу на значення коефіцієнту приросту кількості акредитивних угод в 1997 році розраховані ланцюговим методом, ми побачимо наступну тенденцію: якщо значення коефіцієнту приросту кількості імпортних акредитивних угод за 1996 рік дорівнювало 2,03 рази то за 1997 рік воно дорівнює лише 0,63 рази. Це говорить про те, що темп приросту кількості імпортних акредитивних угод значно зменшився. Абсолютно аналогічна ситуація складається з коефіцієнтом приросту кількості експортних акредитивних угод за 1997 рік. Якщо в 1996 році значення складає 1,53 рази, то в 1997 році лише 0,6. Як підсумок вище зазначеної ситуації є значення коефіцієнту приросту загальної кількості акредитивних угод за 1997 рік (лише 0,61 рази). Більш наглядно вище описана ситуація зображена на рисунку 2.6. Як ми бачимо з графіку значення приросту кількості акредитивних угод за 1997 рік хоча і зменшилося в порівнянні з 1996 роком, але залишилася таки додатною в порівнянні із 1995 роком. А от в 1998 році ситуація погіршилася ще сильніше. Значення коефіцієнтів приросту кількості акредитивних угод розраховані ланцюговим методом приймають навіть від’ємні значення: коефіцієнт приросту кількості імпортних акредитивних угод становить -0,04 рази; коефіцієнт приросту кількості експортних акредитивних угод становить -0,31 рази; як результат коефіцієнт приросту загальної кількості акредитивних угод становить -0,21 рази. Це говорить про те, що кількість акредитивних угод які обслуговував банк в 1998 році в порівнянні з 1997 роком зменшилася. Однак зменшення не є сильно суттєвим, адже воно вимірюється лише в десятих долях разу. Іншими словами зменшення кількості акредитивних угод за 1998 рік в порівнянні з 1997 є адекватною реакцією суб’єктів підприємницької діяльності на процеси, що проходили в той період в економіці країни. І вданій ситуації керівництву банку “Фінанси та кредит” потрібно лише приділити більше уваги розвитку цієї сфери діяльності.


Проаналізуємо долю яку займає акредитивна форма розрахунку в загальній кількості документарних операцій. Рисунок 2.8 дає уяву про обсяг розрахунків по документарним операціям банку “Фінанси та кредит” за 1998 рік. Видно, що віддається перевага операціям по документарному акредитиву – 95%, 2% - документарне інкасо, а інші 3% - банківські гарантії.

Рисунок 2.8 Діаграма обсягу застосування різних видів документарних операцій у фінансуванні зовнішньої торгівлі банку “Фінанси та кредит” у 1998 році

Приймаючи до уваги економічну ситуацію в країні та її положення у світовій економіці, навіть не вдаючись до аналізу статистичних даних, можна прийти до висновку, що акредитиви по імпортним поставкам відкриваються виключно в безвідкличній формі. Враховуючи недосвідченість роботи наших підприємств на світовому ринку та можливу некоректність у поведінці їх контрагентів, банк “Фінанси та кредит” рекомендує використовувати у розрахунках за експорт також лише безвідкличні акредитиви. Як свідчить практика, за останні роки у банку “Фінанси та кредит” не було проведено розрахунків з використанням відкличного акредитиву.

Стосовно підтвердження акредитивів, відкритих у банку “Фінанси та кредит” зарубіжним банкам, то за 1996 рік вони склали 55,36 % (62 шт.), за 1997 – 35,16 % (64 шт.), за 1998 – 61,14% (107 шт.) від загальної кількості імпортних акредитивів. Ці данні більш наглядно представлені в таблиці 2.5 та рисунку 2.9. Дані показники свідчать про довіру до банку з боку зарубіжних партнерів.

Таблиця 2.5.

Кількість підтверджених імпортних акредитивів, відкритих у банку “Фінанси та кредит” зарубіжними банками.

Назва показника Рік
1995 1996 1997 1998
1 2 3 4 5
Кількість імпортних акредитивних угод 37 112 182 175
Кількість експортних акредитивних угод 73 185 296 203
Загальна кількість акредитивних угод 110 297 478 378
Кількість підтверджених імпортних акредитивів - 62 64 107
Процентне значення підтверджених імпортних акредитивів - 55,36 35,16 61,14

При здійсненні операцій по акредитиву, банк “Фінанси та кредит” співробітничає з банками більше, ніж сорока країн. Серед них Німеччина, Австрія, Бельгія, Голландія, Угорщина, Росія, Білорусія, Монако та ін.

Необхідно зазначити, що валютою, в якій здійснюється фактична сплата за товар, як правило обирається вільноконвертована валюта, така як долари США, німецькі марки, австрійські шилінги, англійські фунти стерлінгів, французькі франки, італійські ліри.

Найбільш популярними валютами платежу є долар США та німецька марка. Їх процентне відношення до інших валют, що використовуються при укладанні акредитивних угод з банком “Фінанси та кредит” складає 75% і 20% відповідно (див. рисунок 2.10).


Рисунок 2.10 Діаграма процентного значення кількості валют, що найбільш часто використовуються в акредитивних угодах.

<< | >>
Источник: Автор. Аккредитивная форма расчетов. 2013

Еще по теме 2.2. Аналіз обсягів та структури платежів за акредитивною формою розрахунків.:

 1. 2.3. Дослідження тарифів банку “Фінанси та кредит” за акредитивною формою розрахунків та факторів, що впливають на обсяг акредитивних угод.
 2. 1.2 Організація акредитивних форм розрахунків
 3. Розділ 2. Аналіз акредитивної форми розрахунків у комерційному банку
 4. 2.1. Аналіз структури активів та пасивів
 5. Аналіз динаміки, складу і структури активів банку
 6. 1. Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура.
 7. 2.1. Механізм обслуговування акредитивної форми міжнародних розрахунків
 8. 3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів
 9. 3.2.Автоматизація традиційної технології прийому платежів в філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
 10. 1.1. Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків.
 11. III. Проект організації центру прийому комунальних платежів в філії ПРАК АПБ в м.Рибниця
 12. Розділ 1. Теоретичні засади акредитивної форми розрахунків.
 13. 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності
 14. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку
 15. Розділ 3. Перспективи розвитку акредитивної форми для розрахунків між суб’єктами господарської діяльності в міжнародній торгівлі.